Miljömål

Miljöaspekter

 • Införda miljöledningsrutiner
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Avfallsdeponering
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Dålig arbetsmiljö
 • Icke-hållbara förädlingskedjor

Produktundergrupp

Entreprenad - utförandeentreprenader

Kriterierna kan användas för att ställa krav vid olika former av utförandeentreprenader vid nybyggnad. Kriterierna syftar att bidra till att lyfta prestandan inom energi- och miljöområdet vid nybyggnad. Att använda kriterierna i en upphandling förutsätter att innehållet i kriterierna också legat till grund för det aktuella objektets projektering. 

Miljöaspekter

 • Införda miljöledningsrutiner
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Avfallsdeponering
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Dålig arbetsmiljö
 • Icke-hållbara förädlingskedjor

Omfattning

Med flerbostadshus menas här en byggnad med minst tre bostadslägenheter men med en sammanlagd area (A temp) på över 100 kvadratmeter.

Energikraven ställs alltid tillsammans med Upphandlingsmyndighetens upphandlingskriterier för inneklimat och fuktsäkerhet som återfinns i kriteriebiblioteket och "wizarden". Inneklimat och fuktsäkerhet måste ha högsta prioritet.

Föremålet för upphandlingen

Entreprenader eller insatser vid produktion, för nybyggnad av flerbostadshus

Ingående krav

Hämta hem kraven via vår KRITERIE-WIZARD

Tillämpningsanvisningar

Kriterierna måste anpassas efter omfattningen och storleken på respektive projekt! Upphandlaren/Beställaren ansvarar själv för vilka av de föreslagna kriterierna som passar till den egna upphandlingen!

För utförandeentreprenader avgör projekteringen nivån på till exempel energiprestanda och funktionskrav för tekniska system. En viktig aspekt är att säkerställa är att en samordnad funktionsprovning av de tekniska systemen görs före överlämningen, så att de ingående delarna och systemen optimeras mot uppställda funktionskrav. Risken är annars att de övergripande målen exempelvis avseende energianvändningen inte uppnås.

Kontroll av att krav följs kostar alltid tid och resurser. Om man inte har för vana att kontrollera att ställda krav efterlevs och att den prestanda man beställt och ställt krav på verkligen erhålls, kan inte vara säker på att man får det man betalar för. Det gäller oavsett om det handlar om miljö- och energikrav eller andra krav och kvaliteter. Kontroll av villkor och krav bör ses som del i investeringen och inte som en kostnad. En investering som ofta återbetalar sig i bättre driftsekonomi eller fastighetsvärden och bättre miljö- och energiprestanda.

Kriterierna är också utformade utifrån att beställaren sett till att byggnadens innemiljö och fuktsäkerhet utretts i tidigare skeden i byggandet och att det säkerställts att dessa kan uppnås.

Slutligen så bör man beakta att det finns många olika former av utförandeentreprenader och se till att rätt kriterium riktar sig till rätt entreprenör.