Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser

Produktundergrupp

Konsulter för kontroller

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser

Omfattning

Under rubriken "Konsulter för kontroller" finns kriterier som avser upphandling av olika typer av konsulter. Uppdrag till konsulten avser då att konsulten för beställarens (Upphandlande myndighets / enhets) räkning ska utför kontroller eller besiktningar. De områden som berörs är uppföljning av krav på energiprestanda, på fuktsäkerhet och på inneklimat. 

Kontrollerna ska vara inriktade på att verifiera genom mätningar och beräkningar att beställarens krav på energiprestanda, fuktsäkerhet och inneklimat har uppfyllts. Kontroller kan också avse krav som gäller planer och dokumentation. Då kontrolleras bland annat att upprättade planer och rutiner har följts och att dokumentation har sammanställts och har rätt innehåll och kvalité.

Föremålet för upphandlingen

Konsulter som för beställarens (Upphandlande myndighets / enhets) räkning utför kontroller eller besiktningar

Ingående krav

Hämta hem kraven via vår KRITERIE-WIZARD