Miljömål

Miljöaspekter

 • Införda miljöledningsrutiner
 • Förbrukning av ändliga resurser
 • Inomhus miljö (boende-, vistelse-, arbetsmiljö)
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Dålig arbetsmiljö
 • Icke-hållbara förädlingskedjor
 • Utsläpp av övergödande ämnen
 • Utsläpp av flyktiga kolväten
 • Buller
 • Avfallsdeponering

Produktundergrupp

Totalentreprenad

Kriterierna kan användas för att ställa krav på totalentreprenader eller att ha som grund för ett miljöprogram för totalentreprenad. Kriterierna syftar att bidra till att lyfta prestandan inom energi- och miljöområdet vid nybyggnad.

Läs mer

 

Miljöaspekter

 • Införda miljöledningsrutiner
 • Förbrukning av ändliga resurser
 • Inomhus miljö (boende-, vistelse-, arbetsmiljö)
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Dålig arbetsmiljö
 • Icke-hållbara förädlingskedjor
 • Utsläpp av övergödande ämnen
 • Utsläpp av flyktiga kolväten
 • Buller
 • Avfallsdeponering

Omfattning

Med flerbostadshus menas här en byggnad med minst tre bostadslägenheter men med en sammanlagd area (A temp) på över 100 kvadratmeter.

Energikraven bör alltid användas tillsammans med Upphandlingsmyndighetens kriterier för inneklimat och fuktsäkerhet som återfinns i kriteriebiblioteket och "wizarden". Inneklimat och fuktsäkerhet måste ha högsta prioritet. 

Föremålet för upphandlingen

Entreprenader eller insatser för nybyggnad av flerbostadshus

Ingående krav

Teknisk specifikation
Kvalificeringskrav
Teknisk specifikation
Särskilda kontraktsvillkor
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Särskilda kontraktsvillkor
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Särskilda kontraktsvillkor
Kvalificeringskrav
Särskilda kontraktsvillkor
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Teknisk specifikation
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Hämta hem kraven via vår KRITERIE-WIZARD

Tillämpningsanvisningar

Om en och samma byggnad innehåller också annat än bostäder så bör de övergripande värdena för byggnadens totala energianvändning viktas fram. Vid en viktning bör då de olika kraven vägas samman proportionellt utifrån hur stor area (A temp) som de olika typerna av utrymmen (exempelvis bostäder eller lokalyta) totalt upptar av byggnaden. Om en fastighet (läs bildad fastighet, så som en yta på kartan) består av fler byggnader så gäller kraven per byggnad. Kravet på värmeförlusttal (VFT vid DVUT) ska dock inte viktas.

Kriterierna utgörs i vissa fall av tekniska krav men försök har gjorts för att kraven ska utgå från funktion. Därför finns även utredningskrav och krav på uppföljning av kraven med, under byggprocessens projekteringsskede, produktionsskede och vid överlämning till beställaren. Upphandlaren/Beställaren ansvarar dock alltid själv för vilka av de föreslagna kriterierna som passar till den egna upphandlingen! Till hjälp i den bedömningen kan finnas information under respektive kriterium. Kriterierna är utformade utifrån att beställaren först har fastställt kraven på innemiljö och fuktsäkerhet, dessa måste ha högsta prioritet! 

Kriterier  finns också för inom- och utomhusbelysning, kriterier för luftfilter, samt kriterier för vitvaror, var god se under rubriken Bygg och fastighet http://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/bygg-och-fastighet/

För vatteninstallationer finns mer information på exempelvis www.sakervatten.se

En viktig aspekt är att säkerställa är att en samordnad funktionsprovning av de tekniska systemen görs före överlämningen, så att de ingående delarna och systemen optimeras mot uppställda funktionskrav. Risken är annars att de övergripande målen exempelvis avseende energianvändningen inte uppnås.

Kontroll av att krav följs kostar alltid tid och resurser. Om man inte har för vana att kontrollera att ställda krav efterlevs och att den prestanda man beställt och ställt krav på verkligen erhålls, kan inte vara säker på att man får det man betalar för. Det gäller oavsett om det handlar om miljö- och energikrav eller andra krav och kvaliteter. Kontroll av villkor och krav bör ses som del i investeringen och inte som en kostnad. En investering som ofta återbetalar sig i bättre driftsekonomi eller fastighetsvärden och bättre miljö- och energiprestanda.