Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Avfallsdeponering

Avfallssamordnare

Kriterierna kan användas för att ställa krav på totalentreprenader eller att ha som grund för ett miljöprogram för totalentreprenad. Kriterierna syftar att bidra till att lyfta prestandan inom energi- och miljöområdet vid nybyggnad.

Läs mer

 

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 10516

Miljöaspekter

  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Avfallsdeponering

Gäller i följande byggskeden:

  • Produktionsskede

Entreprenören ska före byggstart, senast ______ (datum), med namn och kontaktuppgifter, redovisa vem på byggarbetsplatsen som är avfallssamordnare

Skriftlig dokumentation. Namngiven person med adress och telefonnummer.

 

Det är viktigt att Beställaren anger ett datum för när dessa uppgifter skall redovisas.

Mer information med stöd och råd kan erhållas från Kretsloppsrådets riktlinjer för Resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning, uppdaterade maj 2013 (Publikation från Sveriges Byggindustrier) http://publikationer.bygg.org/se/energi--miljo/resurs--och-avfallshantering-vid-byggand__860

Det är viktigt att Beställaren anger ett datum för när dessa uppgifter skall redovisas.

Det är viktigt att Beställaren anger ett datum för när dessa uppgifter skall redovisas.

  • KravID: 10516
  • Versionsdatum: 2012-03-07
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.