Miljömål

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser

Byggnadens maximala värmeförlusttal - Krav vid upphandling inför projekteringsskedet.

Kriterierna kan användas för att ställa krav på totalentreprenader eller att ha som grund för ett miljöprogram för totalentreprenad. Kriterierna syftar att bidra till att lyfta prestandan inom energi- och miljöområdet vid nybyggnad.

Läs mer

 

Teknisk specifikation KravID: 11221

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser

Gäller i följande byggskeden:

 • Programskede
 • Projekteringsskede

AMA-rubrik:

AMA AF 12.

AFD.223 Beställarens kvalitets- och miljöplan.

(Sätt in texten efter parentesen under egen okodad underrubrik "Maximal värmeförlusttal (VFT) vid DVUT". Ange även byggnadens förutsättningar, d.v.s. indata och projekteringsförutsättningar som gör det möjligt för entreprenör att beräkna byggnadens VFT och dess byggkostnader: exempelvis byggnadens boarea (BOA), lokalarea (LOA), antalet bostäder och deras rumsantal och antal lokaler och deras storlek, krav på det maximala luftläckaget måste också anges.)

Byggnaden ska projekteras så att dess värmeförlusttal blir högst 20 W/m2, Atemp vid dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT) och en innetemperatur på 21 grader Celsius.

Möjliga tillägg på VFT-talen:

Utförligare beskrivning och förklaringar finns i informationsbilagan. Denna ruta är endast information till upphandlaren och måste tas bort innan kravet används i ett upphandlingsunderlag (förfrågningsunderlag). Texten är ej riktad till anbudslämnare!

Tillägg för små byggnader

Tillägg för byggnader mindre än 600 m2 enligt:

VFT: + (600 - Atemp)/110

 

Tillägg för kallare klimat

Tillägg medges med:

VFT: + 1 W/m2 Atemp för orter där DVUT3 är lägre än -17,0 grader

VFT: + 2 W/m2 Atemp för orter där DVUT3 är lägre än -22,1 grader.

DVUT3 avser DVUT för tre dygns tidskonstant, se även anvisningar i bilaga ”beräkning VFT”.

Tillägg vid större luftflöden

För byggnad med större genomsnittligt luftflöde q medel än 0,45 l/s, m2 medges tillägg (inom intervallet 0,45 – 1,0 l/s, m2) enligt:

VFT: + (qmedel-0,35) x 0,18 x (21-DVUT)

Beräkning av värmeförlusttalet ska ske enligt bilagan "Beräkningsanvisning för VFT" som bifogas kravet. Beräkningar av ventilationsförluster ska följa BBR25 eller senare versioner, BEN2[1] samt SS-EN 16798-7:2017[2]. Indata för verkningsgrad ventilationsaggregat under vinterdriftfall ska följa anvisningar i bilagan "Beräkningsanvisning för VFT".

Systemhandlingar och bygghandlingarna ska innehålla de, respektive den lösning som uppfyller kravet på VFT vid DVUT3.  Bygghandlingarna ska inkludera anvisningar för hur väsentliga indata till VFT-beräkningen kan verifiering genom mätning och hur mätningarna kan loggas. Exempelvis mätning och loggning av luftflöden och verkningsgrad för ventilationsaggregat under vinterdriftfall.

En energiberäkning ska bifogas relationshandlingar och bygghandlingar. Energiberäkningen ska sammanfatta resultatet avseende VFT i bifogad ”Redovisningsmall VFT vid DVUT3”.

SAMT:

AMA-rubrik:

AMA AF 12.

AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag

 • Bilaga Beräkningsanvisning för VFT.
 • Bilaga Redovisningsmall VFT vid DVUT

 

[1] Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2016:12) om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår

[2] SS-EN 16798–7: 2017 Byggnaders energiprestanda – Ventilation för byggnader, del 7. Beräkningsmetoder för bestämning av luftflöden i byggnader inklusive infiltration-

AMA-rubrik:

AMA AF 12.

AFB.31 Anbuds form och innehåll

(Om upphandlaren begär ett intyg enligt nedan bör anbudsgivarna uppmärksammas särskilt om att ett sådant intyg krävs in med anbudet. Sätt då också in nedanstående text under egen okodad underrubrik "Maximal värmeförlusttal (VFT) vid DVUT". )

Entreprenören ska i sitt anbud intyga att entreprenören kommer underteckna avtal vilket fastställer byggnadens värmeförlusttal (VFT) vid dimensionerande vinterutetemperatur (vid tredygnskonstanten) enligt beställarens krav och specificerar entreprenörens förpliktelser i sådana fall då kravet inte kan uppfyllas.

Uppföljning av kravet beskrivs i informationsbilagan, var god se denna.

Teknisk specifikation KravID: 11221

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser

Gäller i följande byggskeden:

 • Programskede
 • Projekteringsskede

AMA-rubrik:

AMA AF 12.

AFD.223 Beställarens kvalitets- och miljöplan.

(Sätt in texten efter parentesen under egen okodad underrubrik "Maximal värmeförlusttal (VFT) vid DVUT". Ange även byggnadens förutsättningar, d.v.s. indata och projekteringsförutsättningar som gör det möjligt för entreprenör att beräkna byggnadens VFT och dess byggkostnader: exempelvis byggnadens boarea (BOA), lokalarea (LOA), antalet bostäder och deras rumsantal och antal lokaler och deras storlek, krav på det maximala luftläckaget måste också anges.)

Byggnaden ska projekteras så att dess värmeförlusttal blir högst 19 W/m2, Atemp vid dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT) och en innetemperatur på 21 grader Celsius.

Möjliga tillägg på VFT-talen:

Utförligare beskrivning och förklaringar finns i informationsbilagan. Denna ruta är endast information till upphandlaren och måste tas bort innan kravet används i ett upphandlingsunderlag (förfrågningsunderlag). Texten är ej riktad till anbudslämnare!

Tillägg för små byggnader

Tillägg för byggnader mindre än 600 m2 enligt:

VFT: + (600 - Atemp)/110

 

Tillägg för kallare klimat

Tillägg medges med:

VFT: + 1 W/m2 Atemp för orter där DVUT3 är lägre än -17,0 grader

VFT: + 2 W/m2 Atemp för orter där DVUT3 är lägre än -22,1 grader.

DVUT3 avser DVUT för tre dygns tidskonstant, se även anvisningar i bilaga ”beräkning VFT”.

Tillägg vid större luftflöden

För byggnad med större genomsnittligt luftflöde q medel än 0,45 l/s, m2 medges tillägg (inom intervallet 0,45 – 1,0 l/s, m2) enligt:

VFT: + (qmedel-0,35) x 0,18 x (21-DVUT)

Beräkning av värmeförlusttalet ska ske enligt bilagan "Beräkningsanvisning för VFT" som bifogas kravet. Beräkningar av ventilationsförluster ska följa BBR25 eller senare versioner, BEN2[1] samt SS-EN 16798-7:2017[2]. Indata för verkningsgrad ventilationsaggregat under vinterdriftfall ska följa anvisningar i bilagan "Beräkningsanvisning för VFT".

Systemhandlingar och bygghandlingarna ska innehålla de, respektive den lösning som uppfyller kravet på VFT vid DVUT3.  Bygghandlingarna ska inkludera anvisningar för hur väsentliga indata till VFT-beräkningen kan verifiering genom mätning och hur mätningarna kan loggas. Exempelvis mätning och loggning av luftflöden och verkningsgrad för ventilationsaggregat under vinterdriftfall.

En energiberäkning ska bifogas relationshandlingar och bygghandlingar. Energiberäkningen ska sammanfatta resultatet avseende VFT i bifogad ”Redovisningsmall VFT vid DVUT3”.

SAMT:

AMA-rubrik:

AMA AF 12.

AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag

 • Bilaga Beräkningsanvisning för VFT.
 • Bilaga Redovisningsmall VFT vid DVUT

 

[1] Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2016:12) om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår

[2] SS-EN 16798–7: 2017 Byggnaders energiprestanda – Ventilation för byggnader, del 7. Beräkningsmetoder för bestämning av luftflöden i byggnader inklusive infiltration-

Förslag till bevis

AMA-rubrik:

AMA AF 12.

AFB.31 Anbuds form och innehåll

(Om upphandlaren begär ett intyg enligt nedan bör anbudsgivarna uppmärksammas särskilt om att ett sådant intyg krävs in med anbudet. Sätt då också in nedanstående text under egen okodad underrubrik "Maximal värmeförlusttal (VFT) vid DVUT". )

Entreprenören ska i sitt anbud intyga att entreprenören kommer underteckna avtal vilket fastställer byggnadens värmeförlusttal (VFT) vid dimensionerande vinterutetemperatur (vid tredygnskonstanten) enligt beställarens krav och specificerar entreprenörens förpliktelser i sådana fall då kravet inte kan uppfyllas.

Uppföljning av kravet beskrivs i informationsbilagan, var god se denna.

Teknisk specifikation KravID: 11221

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser

Gäller i följande byggskeden:

 • Programskede
 • Projekteringsskede

AMA-rubrik:

AMA AF 12.

AFD.223 Beställarens kvalitets- och miljöplan.

(Sätt in texten efter parentesen under egen okodad underrubrik "Maximal värmeförlusttal (VFT) vid DVUT". Ange även byggnadens förutsättningar, d.v.s. indata och projekteringsförutsättningar som gör det möjligt för entreprenör att beräkna byggnadens VFT och dess byggkostnader: exempelvis byggnadens boarea (BOA), lokalarea (LOA), antalet bostäder och deras rumsantal och antal lokaler och deras storlek, krav på det maximala luftläckaget måste också anges.)

Byggnaden ska projekteras så att dess värmeförlusttal blir högst 14 W/m2, Atemp vid dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT) och en innetemperatur på 21 grader Celsius.

Möjliga tillägg på VFT-talen:

Utförligare beskrivning och förklaringar finns i informationsbilagan. Denna ruta är endast information till upphandlaren och måste tas bort innan kravet används i ett upphandlingsunderlag (förfrågningsunderlag). Texten är ej riktad till anbudslämnare!

Tillägg för små byggnader

Tillägg för byggnader mindre än 600 m2 enligt:

VFT: + (600 - Atemp)/110

 

Tillägg för kallare klimat

Tillägg medges med:

VFT: + 1 W/m2 Atemp för orter där DVUT3 är lägre än -17,0 grader

VFT: + 2 W/m2 Atemp för orter där DVUT3 är lägre än -22,1 grader.

DVUT3 avser DVUT för tre dygns tidskonstant, se även anvisningar i bilaga ”beräkning VFT”.

Tillägg vid större luftflöden

För byggnad med större genomsnittligt luftflöde q medel än 0,45 l/s, m2 medges tillägg (inom intervallet 0,45 – 1,0 l/s, m2) enligt:

VFT: + (qmedel-0,35) x 0,18 x (21-DVUT)

Beräkning av värmeförlusttalet ska ske enligt bilagan "Beräkningsanvisning för VFT" som bifogas kravet. Beräkningar av ventilationsförluster ska följa BBR25 eller senare versioner, BEN2[1] samt SS-EN 16798-7:2017[2]. Indata för verkningsgrad ventilationsaggregat under vinterdriftfall ska följa anvisningar i bilagan "Beräkningsanvisning för VFT".

Systemhandlingar och bygghandlingarna ska innehålla de, respektive den lösning som uppfyller kravet på VFT vid DVUT3.  Bygghandlingarna ska inkludera anvisningar för hur väsentliga indata till VFT-beräkningen kan verifiering genom mätning och hur mätningarna kan loggas. Exempelvis mätning och loggning av luftflöden och verkningsgrad för ventilationsaggregat under vinterdriftfall.

En energiberäkning ska bifogas relationshandlingar och bygghandlingar. Energiberäkningen ska sammanfatta resultatet avseende VFT i bifogad ”Redovisningsmall VFT vid DVUT3”.

SAMT:

AMA-rubrik:

AMA AF 12.

AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag

 • Bilaga Beräkningsanvisning för VFT.
 • Bilaga Redovisningsmall VFT vid DVUT

 

[1] Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2016:12) om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår

[2] SS-EN 16798–7: 2017 Byggnaders energiprestanda – Ventilation för byggnader, del 7. Beräkningsmetoder för bestämning av luftflöden i byggnader inklusive infiltration-

Förslag till bevis

AMA-rubrik:

AMA AF 12.

AFB.31 Anbuds form och innehåll

(Om upphandlaren begär ett intyg enligt nedan bör anbudsgivarna uppmärksammas särskilt om att ett sådant intyg krävs in med anbudet. Sätt då också in nedanstående text under egen okodad underrubrik "Maximal värmeförlusttal (VFT) vid DVUT". )

Entreprenören ska i sitt anbud intyga att entreprenören kommer underteckna avtal vilket fastställer byggnadens värmeförlusttal (VFT) vid dimensionerande vinterutetemperatur (vid tredygnskonstanten) enligt beställarens krav och specificerar entreprenörens förpliktelser i sådana fall då kravet inte kan uppfyllas.

Uppföljning av kravet beskrivs i informationsbilagan, var god se denna.

Kravet på byggnadens värmeförlusttal (VFT) vid dimensionerande vinterutomhustemperatur (DVUT) kan användas oavsett vilket uppvärmningssystem byggnaden har, både för ej elvärmda byggnader och för elvärmda byggnader.

Detta krav fungerar både för flerbostadshus och för lokaler!

Ta bort de kursiverade texterna, tabellerna och rutorna i kravet, de är endast riktade till upphandlaren som information!

Kravet är utformat för totalentreprenader där beställaren vid en totalentreprenad vill ge entreprenören mer frihet också vad gäller byggnadens arkitektoniska gestaltning och övriga utformning och andra aspekter. Kravet passar därför att ställa vid upphandling inför projekteringsskedet. För det krävs uppgifter i upphandlingsunderlaget för att kunna hantera kravet på VTF vid DVUT. Upphandlingsunderlaget bör då ange boarean (BOA), lokalarean (LOA), antalet bostäder och deras antal rum och antal lokaler och deras antal rum. Också krav på hur stort det maximala luftläckagets flöde får vara samt VTF måste då anges. Som exempel på sådan totalentreprenad kan vara exempelvis vid upphandling av serieproducerade byggnader. Läs mer i bilagan Information om krav på värmeförlusttal. Är totalentreprenaden mer styrd så bör upphandlingsmyndighetens krav 11220 användas istället.

Oavsett formen för entreprenaden så bör de övergripande målen för energi hanteras tidigt i byggprocessen, redan i programstadiet. Det behövs för att ge entreprenören bra förutsättningar för att kunna bygga energi- och kostnadseffektivt. Läs mer i bilagan Information om krav på värmeförlusttal.

Erfarenheter visar att olika beräkningsprogram ger resultat som skiljer sig något mellan varandra. Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår – BEN2 – ska följas. För att säkra likabehandlingen av anbudsgivare blir det också viktigt att i kravställandet också ge beräkningsanvisningar. Till upphandlingsunderlaget bör därför bilagan Beräkningsanvisning för VFT bifogas upphandlingsunderlaget.

Kravet på värmeförlusttal vid DVUT bör kompletteras med ett krav på att projekteringen av byggnaden ska granskas, avseende energiaspekterna och kravet på VFT. Uppfyller inte projekteringen kravet på VFT kan inte den uppförda byggnaden heller uppfylla kravet.

Följande bilagor finns till kravet:

 • Utförligare information och underlag för tillämpning av kravet, riktat till upphandlaren eller beställaren, finns i bilagan Information och stöd om krav på värmeförlusttal.
 • Beräkningsanvisning för VFT.
 • Redovisningsmall VFT vid DVUT3

Kravet på byggnadens värmeförlusttal (VFT) vid dimensionerande vinterutomhustemperatur (DVUT) kan användas oavsett vilket uppvärmningssystem byggnaden har, både för ej elvärmda byggnader och för elvärmda byggnader.

Detta krav fungerar både för flerbostadshus och för lokaler!

Ta bort de kursiverade texterna, tabellerna och rutorna i kravet, de är endast riktade till upphandlaren som information!

Kravet är utformat för totalentreprenader där beställaren vid en totalentreprenad vill ge entreprenören mer frihet också vad gäller byggnadens arkitektoniska gestaltning och övriga utformning och andra aspekter. Kravet passar därför att ställa vid upphandling inför projekteringsskedet. För det krävs uppgifter i upphandlingsunderlaget för att kunna hantera kravet på VTF vid DVUT. Upphandlingsunderlaget bör då ange boarean (BOA), lokalarean (LOA), antalet bostäder och deras antal rum och antal lokaler och deras antal rum. Också krav på hur stort det maximala luftläckagets flöde får vara samt VTF måste då anges. Som exempel på sådan totalentreprenad kan vara exempelvis vid upphandling av serieproducerade byggnader. Läs mer i bilagan Information om krav på värmeförlusttal. Är totalentreprenaden mer styrd så bör upphandlingsmyndighetens krav 11220 användas istället.

Oavsett formen för entreprenaden så bör de övergripande målen för energi hanteras tidigt i byggprocessen, redan i programstadiet. Det behövs för att ge entreprenören bra förutsättningar för att kunna bygga energi- och kostnadseffektivt. Läs mer i bilagan Information om krav på värmeförlusttal.

Erfarenheter visar att olika beräkningsprogram ger resultat som skiljer sig något mellan varandra. Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår – BEN2 – ska följas. För att säkra likabehandlingen av anbudsgivare blir det också viktigt att i kravställandet också ge beräkningsanvisningar. Till upphandlingsunderlaget bör därför bilagan Beräkningsanvisning för VFT bifogas upphandlingsunderlaget.

Kravet på värmeförlusttal vid DVUT bör kompletteras med ett krav på att projekteringen av byggnaden ska granskas, avseende energiaspekterna och kravet på VFT. Uppfyller inte projekteringen kravet på VFT kan inte den uppförda byggnaden heller uppfylla kravet.

Följande bilagor finns till kravet:

 • Utförligare information och underlag för tillämpning av kravet, riktat till upphandlaren eller beställaren, finns i bilagan Information och stöd om krav på värmeförlusttal.
 • Beräkningsanvisning för VFT.
 • Redovisningsmall VFT vid DVUT3

Kravet på byggnadens värmeförlusttal (VFT) vid dimensionerande vinterutomhustemperatur (DVUT) kan användas oavsett vilket uppvärmningssystem byggnaden har, både för ej elvärmda byggnader och för elvärmda byggnader.

Detta krav fungerar både för flerbostadshus och för lokaler!

Ta bort de kursiverade texterna, tabellerna och rutorna i kravet, de är endast riktade till upphandlaren som information!

Kravet är utformat för totalentreprenader där beställaren vid en totalentreprenad vill ge entreprenören mer frihet också vad gäller byggnadens arkitektoniska gestaltning och övriga utformning och andra aspekter. Kravet passar därför att ställa vid upphandling inför projekteringsskedet. För det krävs uppgifter i upphandlingsunderlaget för att kunna hantera kravet på VTF vid DVUT. Upphandlingsunderlaget bör då ange boarean (BOA), lokalarean (LOA), antalet bostäder och deras antal rum och antal lokaler och deras antal rum. Också krav på hur stort det maximala luftläckagets flöde får vara samt VTF måste då anges. Som exempel på sådan totalentreprenad kan vara exempelvis vid upphandling av serieproducerade byggnader. Läs mer i bilagan Information om krav på värmeförlusttal. Är totalentreprenaden mer styrd så bör upphandlingsmyndighetens krav 11220 användas istället.

Oavsett formen för entreprenaden så bör de övergripande målen för energi hanteras tidigt i byggprocessen, redan i programstadiet. Det behövs för att ge entreprenören bra förutsättningar för att kunna bygga energi- och kostnadseffektivt. Läs mer i bilagan Information om krav på värmeförlusttal.

Erfarenheter visar att olika beräkningsprogram ger resultat som skiljer sig något mellan varandra. Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår – BEN2 – ska följas. För att säkra likabehandlingen av anbudsgivare blir det också viktigt att i kravställandet också ge beräkningsanvisningar. Till upphandlingsunderlaget bör därför bilagan Beräkningsanvisning för VFT bifogas upphandlingsunderlaget.

Kravet på värmeförlusttal vid DVUT bör kompletteras med ett krav på att projekteringen av byggnaden ska granskas, avseende energiaspekterna och kravet på VFT. Uppfyller inte projekteringen kravet på VFT kan inte den uppförda byggnaden heller uppfylla kravet.

Följande bilagor finns till kravet:

 • Utförligare information och underlag för tillämpning av kravet, riktat till upphandlaren eller beställaren, finns i bilagan Information och stöd om krav på värmeförlusttal.
 • Beräkningsanvisning för VFT.
 • Redovisningsmall VFT vid DVUT3

När det är som kallast använder byggnader mest energi. Samtidigt är det då som efterfrågan att leverera energi är som störst i samhället. Effektbehovet är med andra ord störst under de kallaste vinterdagarna. För att täcka detta behov tas "spetskraft" och "reservkraft" eller "marginal-el" i anspråk. Då används de energikällor som orsakar mest miljöproblem så som fossila bränslen exempelvis i form av olja eller import av el vilken kan komma från kolkraftverk. Att ersätta fossilbaserad kraft med skogsråvara orsakar miljöproblem i form av utrotning av skogshabitat och arter vilket utgör ett mycket allvarligt miljöproblem både i Sverige och globalt. Att endast fasa ut fossilbaserad energi löser alltså inte de problemen. Det är därför viktigt att inte bara minska byggnadens behov av energi sett totalt över året utan även att minska energibehovet under de kallaste dagarna när effektbehovet är som störst.

När effektbehovet är som störst är också priset på energin som högst. Ett sätt att minska effektbehovet är att ställa krav på byggnadens prestanda avseende energiförluster vid dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT). Även för en byggnad som bara ska klara byggreglernas (BBR:s) grundläggande krav på primärenergin så är det bra att i byggprojektet få in en tydlig styrning mot låga värmeförlusttal så att värmeförluster via klimatskärm och ventilation hålls på en låg nivå. (Värmeförlusttalet ersätter dock inte BBR:s krav på primärenergital och att byggnadens primärenergital ska beräknas.)

Med ett krav på värmeförlusttalet ges arkitekt, konstruktör och andra inblandade tydliga ramar att arbeta inom redan från start. Värmeförlusttalet blir också som en kontroll i projekteringen så att projekteringen ligger i linje med den energiprestanda beställaren eftersträvar.

Med ett krav på värmeförlusttal vid dimensionerande vinterutetemperatur säkras att byggnaden får låga värmeförluster och därmed låga uppvärmningskostnader.

När det är som kallast använder byggnader mest energi. Samtidigt är det då som efterfrågan att leverera energi är som störst i samhället. Effektbehovet är med andra ord störst under de kallaste vinterdagarna. För att täcka detta behov tas "spetskraft" och "reservkraft" eller "marginal-el" i anspråk. Då används de energikällor som orsakar mest miljöproblem så som fossila bränslen exempelvis i form av olja eller import av el vilken kan komma från kolkraftverk. Att ersätta fossilbaserad kraft med skogsråvara orsakar miljöproblem i form av utrotning av skogshabitat och arter vilket utgör ett mycket allvarligt miljöproblem både i Sverige och globalt. Att endast fasa ut fossilbaserad energi löser alltså inte de problemen. Det är därför viktigt att inte bara minska byggnadens behov av energi sett totalt över året utan även att minska energibehovet under de kallaste dagarna när effektbehovet är som störst.

När effektbehovet är som störst är också priset på energin som högst. Ett sätt att minska effektbehovet är att ställa krav på byggnadens prestanda avseende energiförluster vid dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT). Även för en byggnad som bara ska klara byggreglernas (BBR:s) grundläggande krav på primärenergin så är det bra att i byggprojektet få in en tydlig styrning mot låga värmeförlusttal så att värmeförluster via klimatskärm och ventilation hålls på en låg nivå. (Värmeförlusttalet ersätter dock inte BBR:s krav på primärenergital och att byggnadens primärenergital ska beräknas.)

Med ett krav på värmeförlusttalet ges arkitekt, konstruktör och andra inblandade tydliga ramar att arbeta inom redan från start. Värmeförlusttalet blir också som en kontroll i projekteringen så att projekteringen ligger i linje med den energiprestanda beställaren eftersträvar.

Med ett krav på värmeförlusttal vid dimensionerande vinterutetemperatur säkras att byggnaden får låga värmeförluster och därmed låga uppvärmningskostnader.

När det är som kallast använder byggnader mest energi. Samtidigt är det då som efterfrågan att leverera energi är som störst i samhället. Effektbehovet är med andra ord störst under de kallaste vinterdagarna. För att täcka detta behov tas "spetskraft" och "reservkraft" eller "marginal-el" i anspråk. Då används de energikällor som orsakar mest miljöproblem så som fossila bränslen exempelvis i form av olja eller import av el vilken kan komma från kolkraftverk. Att ersätta fossilbaserad kraft med skogsråvara orsakar miljöproblem i form av utrotning av skogshabitat och arter vilket utgör ett mycket allvarligt miljöproblem både i Sverige och globalt. Att endast fasa ut fossilbaserad energi löser alltså inte de problemen. Det är därför viktigt att inte bara minska byggnadens behov av energi sett totalt över året utan även att minska energibehovet under de kallaste dagarna när effektbehovet är som störst.

När effektbehovet är som störst är också priset på energin som högst. Ett sätt att minska effektbehovet är att ställa krav på byggnadens prestanda avseende energiförluster vid dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT). Även för en byggnad som bara ska klara byggreglernas (BBR:s) grundläggande krav på primärenergin så är det bra att i byggprojektet få in en tydlig styrning mot låga värmeförlusttal så att värmeförluster via klimatskärm och ventilation hålls på en låg nivå. (Värmeförlusttalet ersätter dock inte BBR:s krav på primärenergital och att byggnadens primärenergital ska beräknas.)

Med ett krav på värmeförlusttalet ges arkitekt, konstruktör och andra inblandade tydliga ramar att arbeta inom redan från start. Värmeförlusttalet blir också som en kontroll i projekteringen så att projekteringen ligger i linje med den energiprestanda beställaren eftersträvar.

Med ett krav på värmeförlusttal vid dimensionerande vinterutetemperatur säkras att byggnaden får låga värmeförluster och därmed låga uppvärmningskostnader.

 • KravID: 11221
 • Versionsdatum: 2018-06-14
 • Senast granskad: 2018-06-14
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.