Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser

Effektiva fläktaggregat i system med värmeåtervinning

Genom att ställa krav på fläktarnas energieffektivitet kan äldre, mindre effektiva fläktar som kostar mer i drift undvikas. Fläktar har hög gångtid och förbrukar därför mycket energi.

Teknisk specifikation KravID: 10963: 1

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser

Gäller i följande byggskeden:

  • Projekteringsskede
  • Produktionsskede

AMA-rubrik:
AMA VVS & kyl 12
57 Luftbehandlingssystem
QE Fläktar
(Sätt in nedanstående text.)

Fläkt som ingår i luftbehandlingsaggregat i ventilationssystem med värmeåtervinning ska ha en specifik fläkteleffekt (SFP) som är lägre än 1,50 kW/(m3/s) vid dimensionerade flöde.

Dimensionerande flöde är _____ (m3/s). Forcerat köksventilationsflöde ingår inte i dimensionerat flöde.

Mätning och angivande av SFP ska vara enligt SS-EN 13141- 4: 2011 och ISO 13349: 2010.

AMA Hus 14
YTC.157 Kontroll av luftbehandlingssystem OCH YTC.257 Injustering av luftbehandlingssystem
(Om YTC.257 anges så innebär det att injustering ingår, i övrigt bör nedanstående skrivas in i YTC.157, samordna befintlig text i YTC.157 med kravet nedan.)

Ventilationsanläggningen ska vara injusterad innan mätning så att normenliga luftflöden anses uppfyllda. Forcerat köksventilationsflöde ingår inte i dimensionerat flöde.
Luftflödesmätning görs vid alla frånluftsdon (utan att köksventilationen forceras). Det summerade uppmätta luftflödet bör kunna ligga till grund för bedömning av aktuellt ventilationsluftflöde.
Eleffekt för ventilationssystemet (SFP) mäts efter installation och vid det dimensionerande luftflöde kW/(m3/s).

 

Teknisk specifikation KravID: 10963: 1

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser

Gäller i följande byggskeden:

  • Projekteringsskede
  • Produktionsskede

AMA-rubrik:
AMA VVS & kyl 12
57 Luftbehandlingssystem
QE Fläktar
(Sätt in nedanstående text.)

Fläkt som ingår i luftbehandlingsaggregat i ventilationssystem med värmeåtervinning  ska ha en specifik fläkteleffekt (SFP) som är lägre än 1,30 kW/(m3/s) vid dimensionerade flöde.

Dimensionerande flöde är _____ (m3/s). Forcerat köksventilationsflöde ingår inte i dimensionerat flöde.

Mätning och angivande av SFP ska vara enligt SS-EN 13141- 4: 2011 och ISO 13349: 2010.

AMA Hus 14
YTC.157 Kontroll av luftbehandlingssystem OCH YTC.257 Injustering av luftbehandlingssystem
(Om YTC.257 anges så innebär det att injustering ingår, i övrigt bör nedanstående skrivas in i YTC.157, samordna befintlig text i YTC.157 med kravet nedan.)

Ventilationsanläggningen ska vara injusterad innan mätning så att normenliga luftflöden anses uppfyllda. Forcerat köksventilationsflöde ingår inte i dimensionerat flöde.
Luftflödesmätning görs vid alla frånluftsdon (utan att köksventilationen forceras). Det summerade uppmätta luftflödet bör kunna ligga till grund för bedömning av aktuellt ventilationsluftflöde.
Eleffekt för ventilationssystemet (SFP) mäts efter installation och vid det dimensionerande luftflöde kW/(m3/s).

 

 

Kravet gäller både centrala fläktaggregat och lägenhetsvisa fläktaggregat som sitter i ventilationssystem som har värmeåtervinning enligt FTX-principen (från och tilluftssystem med värmeväxling).

OBS 1: Uppdatering påbörjad avseende AMA-kodning. Senaste AMA VVS och kyl är från 2016. Kraven är för närvarande försedda med AMA 2012. I övrigt är innehållet i kraven aktuellt.

OBS 2: Glöm ej att ange hur stort det dimensionerande luftflödet är. Forcerat köksventilationsflöde ingår inte i dimensionerat flöde och ska inte ingå i mätning.

OBS 3: Projekteringen av byggnaden måste ge sådant utrymme för kanaler och komponenter att tryckfallet har minimerats så att värdena kan uppnås (för Nybyggnad, totalentreprenad var god se krav Minimering av tryckfall i ventilationssystem (KravID: 10991)). Innan kravet ställs i en utförandeentreprenad måste beställaren ha försäkrat sig om att den tidigare projekteringen har säkerställt ett minimerat tryckfall. 

SS-EN 13141-4:2011 heter Luftbehandling - Funktionsprovning av komponenter/produkter för bostadsventilation - Del 4: Fläktar för ventilationssystem för bostäder.

ISO 13349: 2010 heter Luftbehandlingsteknik - Fläktar - Terminologi och klassificering.

ISO 12759:2010/Amd 1:2013 Fans - Efficiency classification for fans.

SFP= Specifik fläkteleffekt (engelska: Specific Fan Power). Definieras som till- och frånluftsfläktarnas summerade eleffekt (P) dividerat med totalt transporterat luftflöde (q). SPF= P/q. Eleffekten är då i enhet kW och luftflödet har enhet kubikmeter per sekund (m3/s)

Om systemet är behovsstyrt (VAV eller DCV) gäller SFP-värden ovan vid 70 % av maximalt flöde.

VAV= Variable Air Volume. Innebär att ventilationsflödet under drifttiden kan variera, att ventilationen levererar just den ventilation som behövs för stunden
DCV= Demand Controlled Ventilation. Innebär att ventilationsflödet styrs antingen automatiskt efter hur rummet används eller manuellt av brukare.
CAV= Constant Air Volume. Innebär att till- och frånluftflödena är konstanta under drifttiden oavsett hur mycket rummen används.

Med centrala fläktaggregat avses fläktaggregat som driver ventilationssystemet för hela eller en större del av byggnaden, till skillnad från lägenhetsvisa fläktaggregat som endast driver ventilationen för en lägenhet.

BBR 26: Allmänt råd: Ventilationssystems eleffektivitet bör, vid dimensionerande luftflöde, inte överskrida följande värden på specifik fläkteffekt (SFP): SFP, kW/(m3/s) Från- och tilluft med värmeåtervinning: 2,0

Uppföljning av kravet

Eleffekt för ventilationssystemet (SFP) mäts efter installation. Ventilationsanläggningen ska vara injusterad innan mätning så att normenliga flöden är uppnådda. Mätning sker vid dimensionerande luftflöde kW/(m3/s). Forcerat köksventilationsflöde ingår inte i dimensionerat flöde.

Vid fläktstyrd frånluft görs luftflödesmätning vid alla frånluftsdon (utan att köksventilation forceras). Det summerade mätta luftflödet bör kunna ligga till grund för bedömning av aktuellt ventilationsluftflöde.

Vid byte av aggregat med mera: Värmeåtgången för ventilation före åtgärder räknas om till värmeåtgång för ventilation vid normenligt luftflöde (0,35 l/(s m2)) för att kunna jämföra total värmeåtgång före och efter åtgärder.

Kravet gäller både centrala fläktaggregat och lägenhetsvisa fläktaggregat som sitter i ventilationssystem som har värmeåtervinning enligt FTX-principen (från och tilluftssystem med värmeväxling).

OBS 1: Uppdatering påbörjad avseende AMA-kodning. Senaste AMA VVS och kyl är från 2016. Kraven är för närvarande försedda med AMA 2012. I övrigt är innehållet i kraven aktuellt.

OBS 2: Glöm ej att ange hur stort det dimensionerande luftflödet är. Forcerat köksventilationsflöde ingår inte i dimensionerat flöde och ska inte ingå i mätning.

OBS 3: Projekteringen av byggnaden måste ge sådant utrymme för kanaler och komponenter att tryckfallet har minimerats så att värdena kan uppnås (för Nybyggnad, totalentreprenad var god se krav Minimering av tryckfall i ventilationssystem (KravID: 10991)). Innan kravet ställs i en utförandeentreprenad måste beställaren ha försäkrat sig om att den tidigare projekteringen har säkerställt ett minimerat tryckfall. 

SS-EN 13141-4:2011 heter Luftbehandling - Funktionsprovning av komponenter/produkter för bostadsventilation - Del 4: Fläktar för ventilationssystem för bostäder.

ISO 13349: 2010 heter Luftbehandlingsteknik - Fläktar - Terminologi och klassificering.

ISO 12759:2010/Amd 1:2013 Fans - Efficiency classification for fans.

SFP= Specifik fläkteleffekt (engelska: Specific Fan Power). Definieras som till- och frånluftsfläktarnas summerade eleffekt (P) dividerat med totalt transporterat luftflöde (q). SPF= P/q. Eleffekten är då i enhet kW och luftflödet har enhet kubikmeter per sekund (m3/s)

Om systemet är behovsstyrt (VAV eller DCV) gäller SFP-värden ovan vid 70 % av maximalt flöde.

VAV= Variable Air Volume. Innebär att ventilationsflödet under drifttiden kan variera, att ventilationen levererar just den ventilation som behövs för stunden
DCV= Demand Controlled Ventilation. Innebär att ventilationsflödet styrs antingen automatiskt efter hur rummet används eller manuellt av brukare.
CAV= Constant Air Volume. Innebär att till- och frånluftflödena är konstanta under drifttiden oavsett hur mycket rummen används.

Med centrala fläktaggregat avses fläktaggregat som driver ventilationssystemet för hela eller en större del av byggnaden, till skillnad från lägenhetsvisa fläktaggregat som endast driver ventilationen för en lägenhet.

BBR 26: Allmänt råd: Ventilationssystems eleffektivitet bör, vid dimensionerande luftflöde, inte överskrida följande värden på specifik fläkteffekt (SFP): SFP, kW/(m3/s) Från- och tilluft med värmeåtervinning: 2,0

Uppföljning av kravet

Eleffekt för ventilationssystemet (SFP) mäts efter installation. Ventilationsanläggningen ska vara injusterad innan mätning så att normenliga flöden är uppnådda. Mätning sker vid dimensionerande luftflöde kW/(m3/s). Forcerat köksventilationsflöde ingår inte i dimensionerat flöde.

Vid fläktstyrd frånluft görs luftflödesmätning vid alla frånluftsdon (utan att köksventilation forceras). Det summerade mätta luftflödet bör kunna ligga till grund för bedömning av aktuellt ventilationsluftflöde.

Vid byte av aggregat med mera: Värmeåtgången för ventilation före åtgärder räknas om till värmeåtgång för ventilation vid normenligt luftflöde (0,35 l/(s m2)) för att kunna jämföra total värmeåtgång före och efter åtgärder.

Kravet gäller både centrala fläktaggregat och lägenhetsvisa fläktaggregat som sitter i ventilationssystem som har värmeåtervinning enligt FTX-principen (från och tilluftssystem med värmeväxling).

OBS 1: Uppdatering påbörjad avseende AMA-kodning. Senaste AMA VVS och kyl är från 2016. Kraven är för närvarande försedda med AMA 2012. I övrigt är innehållet i kraven aktuellt.

OBS 2: Glöm ej att ange hur stort det dimensionerande luftflödet är. Forcerat köksventilationsflöde ingår inte i dimensionerat flöde och ska inte ingå i mätning.

OBS 3: Projekteringen av byggnaden måste ge sådant utrymme för kanaler och komponenter att tryckfallet har minimerats så att värdena kan uppnås (för Nybyggnad, totalentreprenad var god se krav Minimering av tryckfall i ventilationssystem (KravID: 10991)). Innan kravet ställs i en utförandeentreprenad måste beställaren ha försäkrat sig om att den tidigare projekteringen har säkerställt ett minimerat tryckfall. 

SS-EN 13141-4:2011 heter Luftbehandling - Funktionsprovning av komponenter/produkter för bostadsventilation - Del 4: Fläktar för ventilationssystem för bostäder.

ISO 13349: 2010 heter Luftbehandlingsteknik - Fläktar - Terminologi och klassificering.

ISO 12759:2010/Amd 1:2013 Fans - Efficiency classification for fans.

SFP= Specifik fläkteleffekt (engelska: Specific Fan Power). Definieras som till- och frånluftsfläktarnas summerade eleffekt (P) dividerat med totalt transporterat luftflöde (q). SPF= P/q. Eleffekten är då i enhet kW och luftflödet har enhet kubikmeter per sekund (m3/s)

Om systemet är behovsstyrt (VAV eller DCV) gäller SFP-värden ovan vid 70 % av maximalt flöde.

VAV= Variable Air Volume. Innebär att ventilationsflödet under drifttiden kan variera, att ventilationen levererar just den ventilation som behövs för stunden
DCV= Demand Controlled Ventilation. Innebär att ventilationsflödet styrs antingen automatiskt efter hur rummet används eller manuellt av brukare.
CAV= Constant Air Volume. Innebär att till- och frånluftflödena är konstanta under drifttiden oavsett hur mycket rummen används.

Med centrala fläktaggregat avses fläktaggregat som driver ventilationssystemet för hela eller en större del av byggnaden, till skillnad från lägenhetsvisa fläktaggregat som endast driver ventilationen för en lägenhet.

BBR 26: Allmänt råd: Ventilationssystems eleffektivitet bör, vid dimensionerande luftflöde, inte överskrida följande värden på specifik fläkteffekt (SFP): SFP, kW/(m3/s) Från- och tilluft med värmeåtervinning: 2,0

Uppföljning av kravet

Eleffekt för ventilationssystemet (SFP) mäts efter installation. Ventilationsanläggningen ska vara injusterad innan mätning så att normenliga flöden är uppnådda. Mätning sker vid dimensionerande luftflöde kW/(m3/s). Forcerat köksventilationsflöde ingår inte i dimensionerat flöde.

Vid fläktstyrd frånluft görs luftflödesmätning vid alla frånluftsdon (utan att köksventilation forceras). Det summerade mätta luftflödet bör kunna ligga till grund för bedömning av aktuellt ventilationsluftflöde.

Vid byte av aggregat med mera: Värmeåtgången för ventilation före åtgärder räknas om till värmeåtgång för ventilation vid normenligt luftflöde (0,35 l/(s m2)) för att kunna jämföra total värmeåtgång före och efter åtgärder.

  • KravID: 10963: 1
  • Versionsdatum: 2015-05-26
  • Senast granskad: 2019-02-20
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.