Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser

Effektiva fläktaggregat i system med värmepump

Genom att ställa krav på fläktarnas energieffektivitet kan äldre, mindre effektiva fläktar som kostar mer i drift undvikas. Fläktar har hög gångtid och förbrukar därför mycket energi.

Teknisk specifikation KravID: 10964: 1

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser

Gäller i följande byggskeden:

  • Projekteringsskede
  • Produktionsskede

AMA-rubrik:
AMA VVS & kyl 12
57 Luftbehandlingssystem
QE Fläktar
(Sätt in nedanstående text.)

Fläktaggregat i ventilationssystemet ska ha en specifik fläkteleffekt (SFP) som är lägre än 0,60 kW/(m3/s) vid dimensionerade flöde.

Dimensionerade flöde är ___ (m3/s). Forcerat köksventilationsflöde ingår inte i dimensionerat flöde.

Mätning och angivande av SFP ska vara enligt SS-EN 13141- 4: 2011 och ISO 13349: 2010.

AMA Hus 14
YTC.157 Kontroll av luftbehandlingssystem och YTC.257 Injustering av luftbehandlingssystem
(Om rubrikerna anges så innebär det att injustering och kontroll ingår men AMA-texten bör anpassas till kravet ovan.)

Kravet gäller både centrala fläktaggregat och lägenhetsvisa fläktaggregat som sitter i ventilationssystem som har värmepump.

OBS 1: Uppdatering påbörjad avseende AMA-kodning. Senaste AMA VVS och kyl är från 2016. Kraven är för närvarande försedda med AMA 2012. I övrigt är innehållet i kraven aktuellt.

OBS 2 Glöm ej att ange dimensionerande flöde! Forcerat köksventilationsflöde ingår inte i dimensionerat flöde och ska inte ingå i mätning.

OBS 3: Projekteringen av byggnaden måste ge sådant utrymme för kanaler och komponenter att tryckfallet har minimerats så att värdena kan uppnås (för Nybyggnad, totalentreprenad var god se krav Minimering av tryckfall i ventilationssystem (KravID: 10991)). Innan kravet ställs i en utförandeentreprenad måste beställaren ha försäkrat sig om att den tidigare projekteringen har säkerställt ett minimerat tryckfall. 

SS-EN 13141-4:2011 heter Luftbehandling - Funktionsprovning av komponenter/produkter för bostadsventilation - Del 4: Fläktar för ventilationssystem för bostäder.

ISO 13349: 2010 heter Luftbehandlingsteknik - Fläktar - Terminologi och klassificering.

ISO 12759:2010/Amd 1:2013 Fans - Efficiency classification for fans.

SFP= Specifik fläkteleffekt (engelska: Specific Fan Power). Definieras som till- och frånluftsfläktarnas summerade eleffekt (P) dividerat med totalt transporterat luftflöde (q). SPF= P/q. Eleffekten är då i enhet kW och luftflödet har enhet kubikmeter per sekund (m3/s)

Om systemet är behovsstyrt (VAV eller DCV) gäller SFP-värden ovan vid 70 % av maximalt flöde.

VAV= Variable Air Volume. Innebär att ventilationsflödet under drifttiden kan variera, att ventilationen levererar just den ventilation som behövs för stunden
DCV= Demand Controlled Ventilation. Innebär att ventilationsflödet styrs antingen automatiskt efter hur rummet används eller manuellt av brukare.
CAV= Constant Air Volume. Innebär att till- och frånluftflödena är konstanta under drifttiden oavsett hur mycket rummen används.

Med centrala fläktaggregat avses fläktaggregat som driver ventilationssystemet för hela eller en större del av byggnaden, till skillnad från lägenhetsvisa fläktaggregat som endast driver ventilationen för en lägenhet.

BBR 21: Allmänt råd: Ventilationssystems eleffektivitet bör, vid dimensionerande luftflöde, inte överskrida följande värden på specifik fläkteffekt (SFP):
SFP, kW/(m3/s) Frånluft med återvinning: 1,0

Uppföljning av kravet

Ventilationsanläggningen ska vara injusterad innan mätning så att normenliga luftflöden anses uppfyllda. Eleffekt för ventilationssystemet (SFP) mäts efter installation och vid det dimensionerande luftflöde kW/(m3/s). Forcerat köksventilationsflöde ingår inte i dimensionerat flöde.

Vid fläktstyrd frånluft görs luftflödesmätning vid alla frånluftsdon (utan att köksfläktflödet forceras). Det summerade mätta luftflödet bör kunna ligga till grund för bedömning av aktuellt ventilationsluftflöde.

Vid byte av aggregat: Värmeåtgången för ventilation före åtgärder räknas om till värmeåtgång för ventilation vid normenligt luftflöde (___ l/(s m2)) för att kunna jämföra total värmeåtgång före och efter åtgärder.

Kravet gäller både centrala fläktaggregat och lägenhetsvisa fläktaggregat som sitter i ventilationssystem som har värmepump.

OBS 1: Uppdatering påbörjad avseende AMA-kodning. Senaste AMA VVS och kyl är från 2016. Kraven är för närvarande försedda med AMA 2012. I övrigt är innehållet i kraven aktuellt.

OBS 2 Glöm ej att ange dimensionerande flöde! Forcerat köksventilationsflöde ingår inte i dimensionerat flöde och ska inte ingå i mätning.

OBS 3: Projekteringen av byggnaden måste ge sådant utrymme för kanaler och komponenter att tryckfallet har minimerats så att värdena kan uppnås (för Nybyggnad, totalentreprenad var god se krav Minimering av tryckfall i ventilationssystem (KravID: 10991)). Innan kravet ställs i en utförandeentreprenad måste beställaren ha försäkrat sig om att den tidigare projekteringen har säkerställt ett minimerat tryckfall. 

SS-EN 13141-4:2011 heter Luftbehandling - Funktionsprovning av komponenter/produkter för bostadsventilation - Del 4: Fläktar för ventilationssystem för bostäder.

ISO 13349: 2010 heter Luftbehandlingsteknik - Fläktar - Terminologi och klassificering.

ISO 12759:2010/Amd 1:2013 Fans - Efficiency classification for fans.

SFP= Specifik fläkteleffekt (engelska: Specific Fan Power). Definieras som till- och frånluftsfläktarnas summerade eleffekt (P) dividerat med totalt transporterat luftflöde (q). SPF= P/q. Eleffekten är då i enhet kW och luftflödet har enhet kubikmeter per sekund (m3/s)

Om systemet är behovsstyrt (VAV eller DCV) gäller SFP-värden ovan vid 70 % av maximalt flöde.

VAV= Variable Air Volume. Innebär att ventilationsflödet under drifttiden kan variera, att ventilationen levererar just den ventilation som behövs för stunden
DCV= Demand Controlled Ventilation. Innebär att ventilationsflödet styrs antingen automatiskt efter hur rummet används eller manuellt av brukare.
CAV= Constant Air Volume. Innebär att till- och frånluftflödena är konstanta under drifttiden oavsett hur mycket rummen används.

Med centrala fläktaggregat avses fläktaggregat som driver ventilationssystemet för hela eller en större del av byggnaden, till skillnad från lägenhetsvisa fläktaggregat som endast driver ventilationen för en lägenhet.

BBR 21: Allmänt råd: Ventilationssystems eleffektivitet bör, vid dimensionerande luftflöde, inte överskrida följande värden på specifik fläkteffekt (SFP):
SFP, kW/(m3/s) Frånluft med återvinning: 1,0

Uppföljning av kravet

Ventilationsanläggningen ska vara injusterad innan mätning så att normenliga luftflöden anses uppfyllda. Eleffekt för ventilationssystemet (SFP) mäts efter installation och vid det dimensionerande luftflöde kW/(m3/s). Forcerat köksventilationsflöde ingår inte i dimensionerat flöde.

Vid fläktstyrd frånluft görs luftflödesmätning vid alla frånluftsdon (utan att köksfläktflödet forceras). Det summerade mätta luftflödet bör kunna ligga till grund för bedömning av aktuellt ventilationsluftflöde.

Vid byte av aggregat: Värmeåtgången för ventilation före åtgärder räknas om till värmeåtgång för ventilation vid normenligt luftflöde (___ l/(s m2)) för att kunna jämföra total värmeåtgång före och efter åtgärder.

Kravet gäller både centrala fläktaggregat och lägenhetsvisa fläktaggregat som sitter i ventilationssystem som har värmepump.

OBS 1: Uppdatering påbörjad avseende AMA-kodning. Senaste AMA VVS och kyl är från 2016. Kraven är för närvarande försedda med AMA 2012. I övrigt är innehållet i kraven aktuellt.

OBS 2 Glöm ej att ange dimensionerande flöde! Forcerat köksventilationsflöde ingår inte i dimensionerat flöde och ska inte ingå i mätning.

OBS 3: Projekteringen av byggnaden måste ge sådant utrymme för kanaler och komponenter att tryckfallet har minimerats så att värdena kan uppnås (för Nybyggnad, totalentreprenad var god se krav Minimering av tryckfall i ventilationssystem (KravID: 10991)). Innan kravet ställs i en utförandeentreprenad måste beställaren ha försäkrat sig om att den tidigare projekteringen har säkerställt ett minimerat tryckfall. 

SS-EN 13141-4:2011 heter Luftbehandling - Funktionsprovning av komponenter/produkter för bostadsventilation - Del 4: Fläktar för ventilationssystem för bostäder.

ISO 13349: 2010 heter Luftbehandlingsteknik - Fläktar - Terminologi och klassificering.

ISO 12759:2010/Amd 1:2013 Fans - Efficiency classification for fans.

SFP= Specifik fläkteleffekt (engelska: Specific Fan Power). Definieras som till- och frånluftsfläktarnas summerade eleffekt (P) dividerat med totalt transporterat luftflöde (q). SPF= P/q. Eleffekten är då i enhet kW och luftflödet har enhet kubikmeter per sekund (m3/s)

Om systemet är behovsstyrt (VAV eller DCV) gäller SFP-värden ovan vid 70 % av maximalt flöde.

VAV= Variable Air Volume. Innebär att ventilationsflödet under drifttiden kan variera, att ventilationen levererar just den ventilation som behövs för stunden
DCV= Demand Controlled Ventilation. Innebär att ventilationsflödet styrs antingen automatiskt efter hur rummet används eller manuellt av brukare.
CAV= Constant Air Volume. Innebär att till- och frånluftflödena är konstanta under drifttiden oavsett hur mycket rummen används.

Med centrala fläktaggregat avses fläktaggregat som driver ventilationssystemet för hela eller en större del av byggnaden, till skillnad från lägenhetsvisa fläktaggregat som endast driver ventilationen för en lägenhet.

BBR 21: Allmänt råd: Ventilationssystems eleffektivitet bör, vid dimensionerande luftflöde, inte överskrida följande värden på specifik fläkteffekt (SFP):
SFP, kW/(m3/s) Frånluft med återvinning: 1,0

Uppföljning av kravet

Ventilationsanläggningen ska vara injusterad innan mätning så att normenliga luftflöden anses uppfyllda. Eleffekt för ventilationssystemet (SFP) mäts efter installation och vid det dimensionerande luftflöde kW/(m3/s). Forcerat köksventilationsflöde ingår inte i dimensionerat flöde.

Vid fläktstyrd frånluft görs luftflödesmätning vid alla frånluftsdon (utan att köksfläktflödet forceras). Det summerade mätta luftflödet bör kunna ligga till grund för bedömning av aktuellt ventilationsluftflöde.

Vid byte av aggregat: Värmeåtgången för ventilation före åtgärder räknas om till värmeåtgång för ventilation vid normenligt luftflöde (___ l/(s m2)) för att kunna jämföra total värmeåtgång före och efter åtgärder.

  • KravID: 10964: 1
  • Versionsdatum: 2015-05-26
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.