Miljömål

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av övergödande ämnen
 • Utsläpp av flyktiga kolväten

Euroklass lätta fordon

Vägtrafikens utsläpp har minskat kraftigt, bland annat beroende på renare drivmedel och lagstiftningskrav på fordons avgasemissioner. På vissa platser är dock halterna fortfarande höga främst i tätorter. Avgasemissioner från vägtrafiken innehåller ämnen som påverkar både hälsa och miljö. Kraven på euroklasser på syftar till att uppmuntra en uppgradering av fordonsflottan till bättre miljöklasser enligt det regelverk som gäller för hela EU. Euroklasserna reglerar utsläpp av kväveoxider (NOx), kolväten (HC), partiklar (PM) och koloxid (CO). Detta bidrar till att minska ett flertal miljöproblem exempelvis dålig luftkvalitet i tätorter och övergödning.

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 10237: 1

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av övergödande ämnen
 • Utsläpp av flyktiga kolväten

Minst ....% av transportarbetet som omfattas av uppdraget ska utföras av fordon som lägst uppfyller utsläppskraven motsvarande Euro 5.

Vid nyanskaffning av fordon under avtalstiden ska varje fordon som används för uppdraget minst uppfylla kraven för Euro 5.

Uppgifter från vägtrafikregistret och en fordonslista för det aktuella uppdraget.

 • Om upphandlingen förfogar över hela transporten följs kravet upp via uppgifter från vägtrafikregistret.
 • Om upphandlingen omfattar "del av transporten" (samlastning) följs kravet upp genom att leverantören redovisar att kravet åtminstone uppfylls i samma proportion som transportuppdraget utgör av leverantörens samlade transportuppdrag. Eventuellt kompletterat med stickprov för att säkerställa att kravet uppfylls.
Särskilda kontraktsvillkor KravID: 10237: 1

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av övergödande ämnen
 • Utsläpp av flyktiga kolväten

Fordon som används vid utförandet av uppdraget ska som lägst uppfylla utsläppskraven motsvarande Euro 5.

Vid nyanskaffning av fordon under avtalstiden ska varje fordon som används för uppdraget minst uppfylla kraven för Euro 6.

Förslag till bevis

Uppgifter från vägtrafikregistret och en fordonslista för det aktuella uppdraget.

 • Om upphandlingen förfogar över hela transporten följs kravet upp via uppgifter från vägtrafikregistret.
 • Om upphandlingen omfattar "del av transporten" (samlastning) följs kravet upp genom att leverantören redovisar att kravet åtminstone uppfylls i samma proportion som transportuppdraget utgör av leverantörens samlade transportuppdrag. Eventuellt kompletterat med stickprov för att säkerställa att kravet uppfylls.
Tilldelningskriterier KravID: 10237: 1

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av övergödande ämnen
 • Utsläpp av flyktiga kolväten
Uppfyller fordonet emissionskraven enligt Euro 6?

Förslag till bevis

Uppgifter från vägtrafikregistret.

Observera att det är svårare att ställa mer långtgående krav på en tjänst som avser samlastning än när man förfogar över hela transporten. Uppföljningen av kravet blir också mer komplicerad.

Euro 6 är typgodkännande för nya personbilar sedan 1 september 2014 och blir lagkrav för all nybilsförsäljning från och med 1 september 2015. För lätta fordon över 1305kg gäller 2015-09-01 för typgodkännande respektive 2016-09-01 för nybilsförsäljning. För mer information kring Euroklasser läs bilagan "Miljöklassningssystem för fordon".

Observera att det är svårare att ställa mer långtgående krav på en tjänst som avser samlastning än när man förfogar över hela transporten. Uppföljningen av kravet blir också mer komplicerad.

Euro 6 är typgodkännande för nya personbilar sedan 1 september 2014 och blir lagkrav för all nybilsförsäljning från och med 1 september 2015. För lätta fordon över 1305kg gäller 2015-09-01 för typgodkännande respektive 2016-09-01 för nybilsförsäljning. För mer information kring Euroklasser läs bilagan "Miljöklassningssystem för fordon".

Observera att det är svårare att ställa mer långtgående krav på en tjänst som avser samlastning än när man förfogar över hela transporten. Uppföljningen av kravet blir också mer komplicerad.

Euro 6 är typgodkännande för nya personbilar sedan 1 september 2014 och blir lagkrav för all nybilsförsäljning från och med 1 september 2015. För lätta fordon över 1305kg gäller 2015-09-01 för typgodkännande respektive 2016-09-01 för nybilsförsäljning. För mer information kring Euroklasser läs bilagan "Miljöklassningssystem för fordon".

Observera att detta är ett långtgående krav.

 

Krav om Euroklass är tänkta att gälla från kontraktsstarten. På så sätt ges en fördel till de leverantörer som redan har gjort miljöförbättrande investeringar i nya fordon. Kraven på fordon följs upp med hjälp av en fordonsförteckning som leverantören lämnar in vid kontraktsstart, eller på begäran från beställaren.

Den upphandlande myndigheten kan också formulera ett krav där leverantören uppgraderar fordonen i anslutning till att de byts ut, eller om flottan utökas. Detta kan vara ett bra sätt att få en kontinuerlig förbättring av fordonsflottan under kontraktsperioden.

Om godstransport utförs med specialfordon, exempelvis värdetransport, bör miljökrav undantas om kraven medför svårigheter för leverantören att hitta lämpliga fordon som kan användas för uppdraget.

Utöver att ställa lägsta krav på flottan kan den upphandlande myndigheten ställa krav på att en viss procentuell andel av fordonen ska klara ännu lägre utsläppsnivåer. Om procenttal används bör dessa vara grovt indelade (25, 50 etc.) så att uppföljningen inte försvåras. När man ställer krav på leverantörens fordon är det viktigt att kraven är proportionerliga. Krav med procentsatser fungerar troligen bäst vid större upphandlingar, där varje anbudsgivare har tillgång till många fordon.

Krav om Euroklass är tänkta att gälla från kontraktsstarten. På så sätt ges en fördel till de leverantörer som redan har gjort miljöförbättrande investeringar i nya fordon. Kraven på fordon följs upp med hjälp av en fordonsförteckning som leverantören lämnar in vid kontraktsstart, eller på begäran från beställaren.

Den upphandlande myndigheten kan också formulera ett krav där leverantören uppgraderar fordonen i anslutning till att de byts ut, eller om flottan utökas. Detta kan vara ett bra sätt att få en kontinuerlig förbättring av fordonsflottan under kontraktsperioden.

Om godstransport utförs med specialfordon, exempelvis värdetransport, bör miljökrav undantas om kraven medför svårigheter för leverantören att hitta lämpliga fordon som kan användas för uppdraget.

Krav om Euroklass är tänkta att gälla från kontraktsstarten. På så sätt ges en fördel till de leverantörer som redan har gjort miljöförbättrande investeringar i nya fordon. Kraven på fordon följs upp med hjälp av en fordonsförteckning som leverantören lämnar in vid kontraktsstart, eller på begäran från beställaren.

Den upphandlande myndigheten kan också formulera ett krav där leverantören uppgraderar fordonen i anslutning till att de byts ut, eller om flottan utökas. Detta kan vara ett bra sätt att få en kontinuerlig förbättring av fordonsflottan under kontraktsperioden.

Om godstransport utförs med specialfordon, exempelvis värdetransport, bör miljökrav undantas om kraven medför svårigheter för leverantören att hitta lämpliga fordon som kan användas för uppdraget.

 • KravID: 10237: 1
 • Versionsdatum: 2015-01-15
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.