Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen

Förebyggande arbete mot spill och läckage

Kriterierna kan användas för att ställa krav på totalentreprenader eller att ha som grund för ett miljöprogram för totalentreprenad. Kriterierna syftar att bidra till att lyfta prestandan inom energi- och miljöområdet vid nybyggnad.

Läs mer

 

Teknisk specifikation KravID: 10510

Miljöaspekter

  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen

Gäller i följande byggskeden:

  • Produktionsskede

Kemiska produkter och bränslen ska under byggtiden förvaras och hanteras så att spill och läckage till mark, vatten eller avlopp förhindras.

 

Skriftlig dokumentation: protokoll från miljöronder och dokumenterade rutiner eller bestämmelser i miljöplan.

 

Detta är förtydligande av ett lagkrav.

Bör användas tillsammans med kontraktsvillkoren ovan

Kravet är ett förstärkande av regler som bland annat finns i:  

Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll, 7§.

AFS 2000:4 om kemiska arbetsmiljörisker och Säkerhetsdatablad.

Detta är förtydligande av ett lagkrav.

Bör användas tillsammans med kontraktsvillkoren ovan

Detta är förtydligande av ett lagkrav.

Bör användas tillsammans med kontraktsvillkoren ovan
  • KravID: 10510
  • Versionsdatum: 2012-03-07
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.