Miljömål

Fuktsäkerhetsansvar projektering

Fuktsäkerhetsansvar för projektering beskriver vad ansvaret innebär. Bland annat att det ska finnas en fuktsäkehetsansvarig för projektering. Det är en person hos respektive projektör som är ansvarig för att fuktsäkerhetsprojekteringen utförs och dokumenteras. 

Teknisk specifikation KravID: 11298

Gäller i följande byggskeden:

 • Projekteringsskede

Totalentreprenören /Konsulten (STRYK DET SOM EJ ÄR AKTUELLT) ska utse Samordnande Fuktsäkerhetsansvarig samt Fuktsäkerhetsansvariga projektering samt tillse att andra berörda aktörer utser en person till Fuktsäkerhetsansvarig Projektering.  Fuktsäkerhetsansvarig Projektering ska ges ansvar, uppdrag och mandat  att utföra fuktriskanalys och kontroll av att systemvalen uppfyller fuktsäkerhetskraven.

Kontaktuppgifter för Fuktsäkerhetsansvariga projektering och Samordnande Fuktsäkerhetsansvarig ska upprättas och sändas till beställaren och dennes Fuktsakkunnige. Kontaktuppgifterna ska bestå av personernas namn, telefonnummer, övrig roll i projektet och namn på arbetsgivaren. Kontaktuppgifterna vara beställaren tillhanda senast (datum)_________________ .

Fuktsäkerhetsprojektering ska utföras. Sådana är systematiska åtgärder för att fuktsäkra resultatet av projektet, såväl i projekteringsskedet samt upprättande av de villkor som gäller för och fuktsäkra i produktionsskedet. Sådan är också villkor för fuktsäkerhets som gäller för förvaltningsfasen. Med villkor avses villkor som syftar till att tillåtna fukttillstånd inte överskrids eller att fuktsäkerhetsaspekter inte åsidosätts under byggnadens livslängd.

Totalentreprenören /Konsulten (STRYK DET SOM EJ ÄR AKTUELLT) ska se till att varje aktör som arbetar på entreprenörens/Konsultens (STRYK DET SOM EJ ÄR AKTUELLT) uppdrag och som formger, ritar, väljer material och konstruerar byggnadsdelar eller installationer som påverkar byggnadens fuktsäkerhet är medveten om fuktsäkerhetsaspekterna. Det berör såväl entreprenörens egen personal så som underentreprenörer och  leverantörer och underleverantörer. 

ByggaF:s verktyg ”Fuktsäkerhetsprojektering med riskvärdering” ska användas som checklista och samtliga punkter i verktyget ska beaktas. Verktyget ska dessutom användas enligt dess instruktion för att dokumentera och redovisa utförd fuktsäkerhetsprojektering för fuktsakkunnig och beställaren.Eller så kan likvärdigt ledningssystem och instruktioner och verktyg för fuktsäkerhet i byggprojekt användas. Beställaren äger, efter samråd med entreprenören, rätt att fastställa om likvärdhet föreligger. Föreligger inte likvärdhet gäller Bygga F. 

Ökade fuktrisker för projekten och objekten på grund av långsiktiga klimatförändringar ska beaktas så att sådana risker minimeras.

Ökade fuktrisker för projekten och objekten som längre uttorkningstider för mindre klimatbelastande betong och liknande kan medföra, ska beaktasså att sådana risker minimeras. 
Projektets tidplan ska ta hänsyn till uttorkningstider för betong och avjämningsmassor och liknande så att fuktsäkerheten upprätthålls. Beräknade torktider ska dokumenteras.

Projekteringen ska i övrigt utföras och dokumenteras enligt gällande BBR 6:5 Fukt med tillhörande Allmänna Råd.

Projekteringen ska också utföras och dokumenteras enligt gällande branschregler:

 • Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum (BBV)
 • Måleribranschens Våtrumskontroll (MVK)
 • Golvbranschens Våtrumskontroll (GVK) 
 • Säker Vatteninstallation
 • Eller andra likvärda riktlinjer för respektive tillämpningsområde. Beställaren äger, efter samråd med entreprenören, rätt att fastställa om likvärdhet föreligger. Föreligger inte likvärdhet gäller ovan nämnda.

Avseende de ökade fuktrisker som klimatförädnringar medför så kan mer information hämtas från SMHI:s klimatportal, http://www.klimatanpassning.se/atgarda/byggnader-1.89112

 1. Lista med relevanta projektörers namngivna Fuktsäkerhetsansvarig Projektering respektive Samordnande fuktsäkerhetsansvariga.
 2. Ytterligare uppgifter som kan begäras om det tydliggörs i upphandlingsdokumenten är s CV med kontaktuppgifter till namngivna referenser som styrker kompetens och erfarenhet av fuktsäkerhetsprojektering enligt ”ByggaF Kapitel 5 Fuktsäkerhet i projekteringsskedet”
 3. Intyg på genomförd och godkänd utbildning t.ex. Fuktsäkerhetsansvarig Projektering, (FuktCentrum) eller motsvarande.

Uppföljning och verifiering sker genom att beställarens fuktsakkunnig kallas till projekteringsmöten. Fortlöpande redovisning av dokumentation från fuktsäkerhetsprojektering ska ske till beställarens fuktsakkunnig. 

Verifieringen kan även ske med miljöcertifieringssystem, vanligtvis Miljöbyggnad, Svanen eller BREEAM-SE. De krav som redovisas ovan, motsvarar Miljöbyggnads fuktindikator. Kraven uppfyller även Svanens kriterier samt BREEAM:s kriterier enligt indikator fuktsäkerhet.

Fuktsäkerhetsprojektering är systematiska åtgärder i projekteringsskedet som syftar till att säkerställa att en byggnad inte får skador som direkt eller indirekt orsakas av fukt. Dokumentation från fuktsäkerhetsprojektering kan utgöras av beskrivning av konstruktionsutformning i handlingar, resultat från beräkningar, dokumentation av verifieringar och kontroller etc.

Branschregler, exempel Säker Vatteninstallation, är utföranderegler som uppfyller kraven i BBR och är branschens erfarenhet på bra utförande. Utförande enligt branschregler är att betrakta som fackmässigt utförande. Försäkringsbolagen ställer krav på utförande enligt branschregler för att försäkringen ska gälla fullt ut. Idag finns branschregler för VVS-installationer, Säker Vatteninstallation och för tätskikt BBV (Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum), GVK (Golvbranschens Våtrumskontroll) och MVK (Måleribranschens Våtrumskontroll). Branschreglerna är frivilliga och måste därför avtalas mellan beställare och behörig entreprenör för att gälla.

Beställaren ska, för att säkerställa likabehandlingen och transparensen vid anbudslämning, tillhandahålla på anbudslämnarens eller entreprenörens förfrågan:

Om AMA används så måste varje bilaga anges under rubrik AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag, annars riskerar man att bilagorna inte gäller enligt entreprenadjuridiken.

Avseende de ökade fuktrisker som klimatförädnringar medför så kan mer information hämtas från SMHI:s klimatportal, http://www.klimatanpassning.se/atgarda/byggnader-1.89112

Fuktsäkerhetsprojektering är systematiska åtgärder i projekteringsskedet som syftar till att säkerställa att en byggnad inte får skador som direkt eller indirekt orsakas av fukt. Dokumentation från fuktsäkerhetsprojektering kan utgöras av beskrivning av konstruktionsutformning i handlingar, resultat från beräkningar, dokumentation av verifieringar och kontroller etc.

Branschregler, exempel Säker Vatteninstallation, är utföranderegler som uppfyller kraven i BBR och är branschens erfarenhet på bra utförande. Utförande enligt branschregler är att betrakta som fackmässigt utförande. Försäkringsbolagen ställer krav på utförande enligt branschregler för att försäkringen ska gälla fullt ut. Idag finns branschregler för VVS-installationer, Säker Vatteninstallation och för tätskikt BBV (Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum), GVK (Golvbranschens Våtrumskontroll) och MVK (Måleribranschens Våtrumskontroll). Branschreglerna är frivilliga och måste därför avtalas mellan beställare och behörig entreprenör för att gälla.

Beställaren ska, för att säkerställa likabehandlingen och transparensen vid anbudslämning, tillhandahålla på anbudslämnarens eller entreprenörens förfrågan:

Om AMA används så måste varje bilaga anges under rubrik AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag, annars riskerar man att bilagorna inte gäller enligt entreprenadjuridiken.

Avseende de ökade fuktrisker som klimatförädnringar medför så kan mer information hämtas från SMHI:s klimatportal, http://www.klimatanpassning.se/atgarda/byggnader-1.89112

Fuktsäkerhetsprojektering är systematiska åtgärder i projekteringsskedet som syftar till att säkerställa att en byggnad inte får skador som direkt eller indirekt orsakas av fukt. Dokumentation från fuktsäkerhetsprojektering kan utgöras av beskrivning av konstruktionsutformning i handlingar, resultat från beräkningar, dokumentation av verifieringar och kontroller etc.

Branschregler, exempel Säker Vatteninstallation, är utföranderegler som uppfyller kraven i BBR och är branschens erfarenhet på bra utförande. Utförande enligt branschregler är att betrakta som fackmässigt utförande. Försäkringsbolagen ställer krav på utförande enligt branschregler för att försäkringen ska gälla fullt ut. Idag finns branschregler för VVS-installationer, Säker Vatteninstallation och för tätskikt BBV (Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum), GVK (Golvbranschens Våtrumskontroll) och MVK (Måleribranschens Våtrumskontroll). Branschreglerna är frivilliga och måste därför avtalas mellan beställare och behörig entreprenör för att gälla.

Beställaren ska, för att säkerställa likabehandlingen och transparensen vid anbudslämning, tillhandahålla på anbudslämnarens eller entreprenörens förfrågan:

Om AMA används så måste varje bilaga anges under rubrik AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag, annars riskerar man att bilagorna inte gäller enligt entreprenadjuridiken.

Avseende de ökade fuktrisker som klimatförädnringar medför så kan mer information hämtas från SMHI:s klimatportal, http://www.klimatanpassning.se/atgarda/byggnader-1.89112

Fuktsäkerhetsprojektering är systematiska åtgärder i projekteringsskedet som syftar till att säkerställa att en byggnad inte får skador som direkt eller indirekt orsakas av fukt. Dokumentation från fuktsäkerhetsprojektering kan utgöras av beskrivning av konstruktionsutformning i handlingar, resultat från beräkningar, dokumentation av verifieringar och kontroller etc.

Fukt är byggnadens och byggmaterialens stora fiende. Med för hög fukthalt växer mögel och svamp snabbt till och kan orsaka dålig eller ohälsosam inomhusmiljö och i längden skador på byggmaterial och konstruktion. Saneringar, reparationer och fuktbekämpande åtgärder kan blir dyrt och leder fuktskadorna leder på så vis till ökad miljöbelastning genom ökad material- och energiomsättning. Kompetens om rätt hantering av fuktrisker är därför viktig i alla faser i byggprocessen.

Fuktsäkerhetsprojektering är systematiska åtgärder i projekteringsskedet som syftar till att säkerställa att en byggnad inte får skador som direkt eller indirekt orsakas av fukt. Dokumentation från fuktsäkerhetsprojektering kan utgöras av beskrivning av konstruktionsutformning i handlingar, resultat från beräkningar, dokumentation av verifieringar och kontroller etc.

Fukt är byggnadens och byggmaterialens stora fiende. Med för hög fukthalt växer mögel och svamp snabbt till och kan orsaka dålig eller ohälsosam inomhusmiljö och i längden skador på byggmaterial och konstruktion. Saneringar, reparationer och fuktbekämpande åtgärder kan blir dyrt och leder fuktskadorna leder på så vis till ökad miljöbelastning genom ökad material- och energiomsättning. Kompetens om rätt hantering av fuktrisker är därför viktig i alla faser i byggprocessen.

Fuktsäkerhetsprojektering är systematiska åtgärder i projekteringsskedet som syftar till att säkerställa att en byggnad inte får skador som direkt eller indirekt orsakas av fukt. Dokumentation från fuktsäkerhetsprojektering kan utgöras av beskrivning av konstruktionsutformning i handlingar, resultat från beräkningar, dokumentation av verifieringar och kontroller etc.

Fukt är byggnadens och byggmaterialens stora fiende. Med för hög fukthalt växer mögel och svamp snabbt till och kan orsaka dålig eller ohälsosam inomhusmiljö och i längden skador på byggmaterial och konstruktion. Saneringar, reparationer och fuktbekämpande åtgärder kan blir dyrt och leder fuktskadorna leder på så vis till ökad miljöbelastning genom ökad material- och energiomsättning. Kompetens om rätt hantering av fuktrisker är därför viktig i alla faser i byggprocessen.

 • KravID: 11298
 • Versionsdatum: 2019-09-24
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.