Miljömål

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser

Isolering av kanaler, nybyggnad

En ojämn distribution av värme eller kyla sker om värme eller kyla förloras på väg till destinationen, speciellt utsatta är de avlägsnaste rummen och lokalerna. Resultatet riskerar att bli en för hög temperatur i vissa rum på grund av läckage viket kan leda till ökat behov av vädring och en för låg temperatur i vissa rum vilket i dessa ökar efterfrågan på värme där. Det vill säga ett ineffektivare system. Motsvarande gäller kanaler som innehåller kallare luft, där riskeras värmeläckage in till kanalerna.

Teknisk specifikation KravID: 10993: 1

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser

Gäller i följande byggskeden:

 • Programskede
 • Projekteringsskede

AMA-rubrik:
AMA VVS & kyl 12
57 Luftbehandlingssystem
RBF Termisk isolering av ventilationskanal
(Sätt in nedanstående text.)

Kanaler, för luft eller annan gas, i byggnaden ska isoleras.

 • Isolering ska uppfylla nedan om inte brandskyddsföreskrifter och krav på ljudisolering ställer högre krav, i sådana fall gäller de högre kraven.
 • Kanaler ska isoleras så att invändig och utvändig kondens undviks, risk för kondens ska beräknas. Där risk för kondens finns ska kanaler isoleras så att daggpunkten ej ligger på kanalen eller isoleringens ytor, sådan isolering ska vara försedd med ett ångspärrande tätskikt. Medför kraven i denna punkt bättre isolering och ångspärr än övriga krav medför, så gäller de högsta kraven.
 • Kraven på byggnadens värmeförlusttal och energiberäkningarna ska styra behovet av isolering av kanaler. Medför kraven i denna punkt bättre isolering än övriga krav medför, så gäller de högsta kraven.

Med kanaler, i byggnaden avses:

 • Med varma avses sådana som är distribuerar luft eller annan gas varmare än omgivande rum. 
 • Med kalla avses sådana som är kallare än omgivande rum.

Kanaler, som innehåller luft eller andra medier som är tänkt att ha olika temperaturer, får inte samisoleras. (Varma får inte samisoleras med kalla och så vidare.)

Varma kanaler, som dras i utrymmen som normalt värms till mer än 15 grader ska isoleras så att U-medel inte överskrider 0,80 W/m2 K. 

Varma kanaler, som dras i utrymmen som normalt inte värms till mer än 15 grader ska isoleras så att U-medel inte överskrider 0,30 W/m2 K.

Varma kanaler, som dras i utrymmen som normalt inte värms till mer än 10 grader eller inte värms ska isoleras så att U-medel inte överskrider 0,20 W/m2 K.

Kalla kanaler, som dras i utrymmen som är värmda till mer än 10 grader ska isoleras så att U-medel inte överskrider 0,30 W/m2 K.

I energiberäkningar ska förluster för kanaler och schakt bestämmas per meter och ett psi-värde anges per meter.

I projekteringen ska utrymme för exempelvis hantverkare beaktas så att monteringen och annat arbete för att uppfylla projekterade lösningar kan genomföras med rimligt handhavande i detta ska standarden 910310 Luftbehandlingsinstallationer - Mått på utrymme för ventilationskanaler eller likvärdig standard användas.

Genomföringar ska utföras så att köldbryggor undviks.

U-värden ska vara beräknad enligt Boverkets författningssamling (BBR22) eller likvärda regler.

OBS: Uppdatering påbörjad avseende AMA-kodning. Senaste AMA VVS & kyl är från 2016. Kraven är för närvarande försedda med AMA VVS & kyl 12

Förutom ineffektivitet och risk för ett ojämnt inneklimat bör hänsyn tas vid projekteringen av kanaler och schakt så att tillräckligt utrymme ges till montering, reparationer och annat hantverksarbete. Otillräckligt sådant utrymme kan leda till dåliga installationer och brister i täthet, isoleringe eller annat som påverkar systemets effektivitet och prestanda negativt.

Kravet är baserat på isolering av fiberull (glas eller mineral etcetera)annan isolering kan fungera lika bra, exempelvis cellformad isolering. Om sådan isolering föredras måste kravet anpassas till detta. Kodningen enligt AMA-systemet blir då också annorlunda. För cellmaterial sak exempelvis RBB.1 Termisk isolering med cellmaterial på rörledning användas istället. Ange då beräknad isoleringstjocklek och krav på värmekonduktivitet (och ånggenomgångsmotstånd).

Uppföljning av kravet

Granskning kan ske av instruktioner till isolering av kanaler och schakt, granskning av relationshandlingar och granskning på plats i byggnaden att dessa har isolerats. Termofotografering kan också användas.

OBS: Uppdatering påbörjad avseende AMA-kodning. Senaste AMA VVS & kyl är från 2016. Kraven är för närvarande försedda med AMA VVS & kyl 12

Förutom ineffektivitet och risk för ett ojämnt inneklimat bör hänsyn tas vid projekteringen av kanaler och schakt så att tillräckligt utrymme ges till montering, reparationer och annat hantverksarbete. Otillräckligt sådant utrymme kan leda till dåliga installationer och brister i täthet, isoleringe eller annat som påverkar systemets effektivitet och prestanda negativt.

Kravet är baserat på isolering av fiberull (glas eller mineral etcetera)annan isolering kan fungera lika bra, exempelvis cellformad isolering. Om sådan isolering föredras måste kravet anpassas till detta. Kodningen enligt AMA-systemet blir då också annorlunda. För cellmaterial sak exempelvis RBB.1 Termisk isolering med cellmaterial på rörledning användas istället. Ange då beräknad isoleringstjocklek och krav på värmekonduktivitet (och ånggenomgångsmotstånd).

Uppföljning av kravet

Granskning kan ske av instruktioner till isolering av kanaler och schakt, granskning av relationshandlingar och granskning på plats i byggnaden att dessa har isolerats. Termofotografering kan också användas.

OBS: Uppdatering påbörjad avseende AMA-kodning. Senaste AMA VVS & kyl är från 2016. Kraven är för närvarande försedda med AMA VVS & kyl 12

Förutom ineffektivitet och risk för ett ojämnt inneklimat bör hänsyn tas vid projekteringen av kanaler och schakt så att tillräckligt utrymme ges till montering, reparationer och annat hantverksarbete. Otillräckligt sådant utrymme kan leda till dåliga installationer och brister i täthet, isoleringe eller annat som påverkar systemets effektivitet och prestanda negativt.

Kravet är baserat på isolering av fiberull (glas eller mineral etcetera)annan isolering kan fungera lika bra, exempelvis cellformad isolering. Om sådan isolering föredras måste kravet anpassas till detta. Kodningen enligt AMA-systemet blir då också annorlunda. För cellmaterial sak exempelvis RBB.1 Termisk isolering med cellmaterial på rörledning användas istället. Ange då beräknad isoleringstjocklek och krav på värmekonduktivitet (och ånggenomgångsmotstånd).

Uppföljning av kravet

Granskning kan ske av instruktioner till isolering av kanaler och schakt, granskning av relationshandlingar och granskning på plats i byggnaden att dessa har isolerats. Termofotografering kan också användas.

 • KravID: 10993: 1
 • Versionsdatum: 2015-05-26
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.