Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser

Koldioxidkrav lätta lastbilar

Kriterierna kan användas för att ställa krav på totalentreprenader eller att ha som grund för ett miljöprogram för totalentreprenad. Kriterierna syftar att bidra till att lyfta prestandan inom energi- och miljöområdet vid nybyggnad.

Läs mer

 

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 10708

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser
Vid genomförande av transportuppdraget ska lätta lastbilar användas som maximalt släpper ut 230 g koldioxid per kilometer vid blandad körning enlig uppgifter i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register.

Om upphandlingen förfogar över hela transporten följs kravet upp via uppgifter från vägtrafikregistret.

Om upphandlingen omfattar "del av transporten" (samlastning) följs kravet upp genom att leverantören redovisar att kravet uppfylls åtminstone i samma proportion som transportuppdraget utgör av leverantörens samlade transportuppdrag. Eventuellt kompletterat med stickprov för att säkerställa att kravet uppfylls.

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 10708

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser

Minst ....% av transportarbetet som omfattas av transportuppdraget ska utföras med fordon som:

  • enligt uppgift i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register släpper ut högst 120 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning
    eller

  • är typgodkända för att drivas på biodrivmedel eller el.

Till biodrivmedel räknas vätskeformiga eller gasformiga bränslen som framställs av biomassa, dvs. den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och restprodukter av biologiskt ursprung från jordbruk (inklusive material av vegetabiliskt och animaliskt ursprung), skogsbruk och därmed förknippad industri inklusive fiske och vattenbruk, liksom den biologiskt nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall.

Alternativa drivmedel ska utgöra minst 70 procent av total mängd bränsle som används i fordon som kan använda sådana bränslen. Mängden alternativt bränsle beräknas utifrån energiinnehåll.

Förslag till bevis

Uppgifter ur vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register, uppgifter från fordonstillverkaren.
Detta är ett mycket långtgående krav om stora fordon ska användas och en marknadsanalys bör genomföras innan det används. Vid den kommande uppdateringen av dokumentet kommer en utvärdering av hur man kan ställa krav relaterat till vikt att göras.

På basnivå ligger kraven i linje med de krav som gäller för statliga myndigheter enligt miljöbilsförordningen 2009:1. Leverantören måste därmed använda fordon vars utsläpp av koldioxid understiger 230 g/km. Om transporttjänsten omfattar små fordon kan denna gräns skärpas betydligt.

Spjutpetskraven syftar till att stimulera användningen av energieffektiva fordon alternativt sådana som kan drivas på alternativa drivmedel. För att detta ska bli verklighet räcker det inte med att enbart anskaffa fordon som kan använda dessa bränslen, och därför ställs ett krav om en lägsta andel av det alternativa drivmedlet som används.

Andelen beräknas utifrån energiinnehåll. För att köra 70 procent av körsträckan måste förare som använder E85 tanka minst 75 procent av volymen som E85 eftersom etanol innehåller mindre energi än bensin per volymenhet. Förare av gasbil måste tanka minst 65 procent av volymen som gas mätt i kubikmeter, jämfört med volymen bensin mätt i liter, eftersom en kubikmeter gas innehåller något mer energi än en liter bensin.

Vid tillämpning av krav på alternativa drivmedel måste det säkerställas att tankställen finns tillgängliga. Generellt är tillgången på tankställen bättre i storstadsområden, och längs högtrafikerade stråk. Om transporter ska utföras i glesbygd kan det i en del fall finnas en viss begränsning i utbudet, och i så fall bör kravet användas med viss försiktighet.

Det finns i dagsläget ett mindre antal transportbilsmodeller på den svenska marknaden som är anpassade för att använda alternativa drivmedel. Mer information om tillgängliga modeller finns på www.miljofordon.se.

  • KravID: 10708
  • Versionsdatum: 2012-12-12
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.