Miljömål

Miljöaspekter

  • Införda miljöledningsrutiner

Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvar

Namngivning av ansvariga ökar tyngden i ansvaret och ger beställaren möjlighet till bättre insyn i entreprenaden.

Kvalificeringskrav KravID: 10933: 1

Miljöaspekter

  • Införda miljöledningsrutiner

Gäller i följande byggskeden:

  • Produktionsskede
  • Projekteringsskede

AMA-rubrik:
AMA AF 12,
AFD.324 Entreprenörens kvalitetsansvarige
AFD.325 Entreprenörens miljöansvarige
(Nedanstående text anges under respektive kod och rubrik.)

Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvar (KMA) kommer att delegeras till Entreprenören enligt avtal.

Entreprenören ska därför, med namn och kontaktuppgifter, redovisa till vilka/vem inom projektorganisationen som entreprenören kommer att delegera KMA-ansvar för projektet till, och vilka/vem som säkerställer att de objektsanpassade kvalitets- och miljöplanerna följs.

KMA-ansvarig/a ska ha erforderlig kompetens för sitt ansvar.

AMA-rubrik:
AMA AF 12,
AFB.31 Anbuds form och innehåll
(Sätt in nedanstående text.)

Entreprenören ska med namn, telefonnummer och adress redovisa vem den miljöansvarige för projektet är.

Om kravet istället används som ett kontraktsvillkor så är det viktigt att Beställaren anger ett datum för när dessa uppgifter senast skall redovisas.

Kravet används för att tydliggöra att ansvaret för kvalitet, miljö och arbetsmiljö kommer delegeras till entreprenören. Det bör följas av en kontraktsskrivning där de i anbudet namngivna ansvariga nämns i samband med att ansvaret delegeras.

Om ABT06 (standardavtalet Allmänna Bestämmelser Totalentreprenad) eller AB04 (standardavtalet Allmänna Bestämmelser för entreprenader) används så ansluter detta krav till AB04 och ABT06 kapitel 2, 2§ (beroende på entreprenadform).

Om arbetsmiljöansvar

Detta krav avser först och främst miljöaspekterna, inte arbetsmiljön.

Entreprenören är inte ensamt ansvarig för arbetsmiljön, byggherren och beställaren har ett mycket stort ansvar. Det största ansvaret kan dock sägas vila på byggherren och ansvar måste delegeras till entreprenören. Enligt AB04 och ABT06 kapitel 2, 2§ kan beställaren också ålägga entreprenören att upprätta en arbetsmiljöplan. Det kravet ska då preciseras i upphandlingsdokumentet (upphandlingsdokument = förfrågningsunderlag). För att säkerställa arbetsmiljöansvar och arbetsmiljöplaner bör beställaren utveckla de delarna eller kontrollera hur ansvaret fördelas enligt AMA-systemet.

Arbetsmiljöverket har mer information om byggherrens ansvar, https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/bygg/ansvar-vid-byggnads--och-anlaggningsarbete/#1  

 

 

Om kravet istället används som ett kontraktsvillkor så är det viktigt att Beställaren anger ett datum för när dessa uppgifter senast skall redovisas.

Kravet används för att tydliggöra att ansvaret för kvalitet, miljö och arbetsmiljö kommer delegeras till entreprenören. Det bör följas av en kontraktsskrivning där de i anbudet namngivna ansvariga nämns i samband med att ansvaret delegeras.

Om ABT06 (standardavtalet Allmänna Bestämmelser Totalentreprenad) eller AB04 (standardavtalet Allmänna Bestämmelser för entreprenader) används så ansluter detta krav till AB04 och ABT06 kapitel 2, 2§ (beroende på entreprenadform).

Om arbetsmiljöansvar

Detta krav avser först och främst miljöaspekterna, inte arbetsmiljön.

Entreprenören är inte ensamt ansvarig för arbetsmiljön, byggherren och beställaren har ett mycket stort ansvar. Det största ansvaret kan dock sägas vila på byggherren och ansvar måste delegeras till entreprenören. Enligt AB04 och ABT06 kapitel 2, 2§ kan beställaren också ålägga entreprenören att upprätta en arbetsmiljöplan. Det kravet ska då preciseras i upphandlingsdokumentet (upphandlingsdokument = förfrågningsunderlag). För att säkerställa arbetsmiljöansvar och arbetsmiljöplaner bör beställaren utveckla de delarna eller kontrollera hur ansvaret fördelas enligt AMA-systemet.

Arbetsmiljöverket har mer information om byggherrens ansvar, https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/bygg/ansvar-vid-byggnads--och-anlaggningsarbete/#1  

 

 

Om kravet istället används som ett kontraktsvillkor så är det viktigt att Beställaren anger ett datum för när dessa uppgifter senast skall redovisas.

Kravet används för att tydliggöra att ansvaret för kvalitet, miljö och arbetsmiljö kommer delegeras till entreprenören. Det bör följas av en kontraktsskrivning där de i anbudet namngivna ansvariga nämns i samband med att ansvaret delegeras.

Om ABT06 (standardavtalet Allmänna Bestämmelser Totalentreprenad) eller AB04 (standardavtalet Allmänna Bestämmelser för entreprenader) används så ansluter detta krav till AB04 och ABT06 kapitel 2, 2§ (beroende på entreprenadform).

Om arbetsmiljöansvar

Detta krav avser först och främst miljöaspekterna, inte arbetsmiljön.

Entreprenören är inte ensamt ansvarig för arbetsmiljön, byggherren och beställaren har ett mycket stort ansvar. Det största ansvaret kan dock sägas vila på byggherren och ansvar måste delegeras till entreprenören. Enligt AB04 och ABT06 kapitel 2, 2§ kan beställaren också ålägga entreprenören att upprätta en arbetsmiljöplan. Det kravet ska då preciseras i upphandlingsdokumentet (upphandlingsdokument = förfrågningsunderlag). För att säkerställa arbetsmiljöansvar och arbetsmiljöplaner bör beställaren utveckla de delarna eller kontrollera hur ansvaret fördelas enligt AMA-systemet.

Arbetsmiljöverket har mer information om byggherrens ansvar, https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/bygg/ansvar-vid-byggnads--och-anlaggningsarbete/#1  

 

 

  • KravID: 10933: 1
  • Versionsdatum: 2015-05-26
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.