Miljömål

Miljöaspekter

  • Buller

Ljudklass för konstruktioner

Kriterierna kan användas för att ställa krav på totalentreprenader eller att ha som grund för ett miljöprogram för totalentreprenad. Kriterierna syftar att bidra till att lyfta prestandan inom energi- och miljöområdet vid nybyggnad.

Läs mer

 

Teknisk specifikation KravID: 10535

Miljöaspekter

  • Buller

Gäller i följande byggskeden:

  • Programskede
  • Projekteringsskede

Ljudklass B, enligt Standard SS 25267:2004 Byggakustik - Ljudklassning av utrymmen i byggnader - Bostäder (Inklusive uppdateringar och rättelser) eller likvärdig standard ska uppfyllas för konstruktioner som avskiljer lägenhet från omgivande lägenhet, lokal eller andra utrymmen.

 

 

Skriftlig dokumentation

om hur kravet har genomförts i projekteringen

Avvikelser från vald ljudklass ska dokumenteras

Möjlighet finns att i ett tidigt skede diskutera tysta rum, avskärmning av balkonger eller andra särskilda åtgärder mot utomhusbuller som påverkar byggnaden.

Lägre krav kan accepteras för stegljudsisolering av golv med stenläggning i våtrum och för mindre golvyta i kapprum, ljudisolering av ytterdörrar till lägenheter.

Vid öppen planlösning med bostadsrum direkt mot trapphus, bör det finnas möjlighet att i efterhand förstärka ljudisoleringen genom att montera dörr mellan hall och vardagsrum eller extra ytterdörr.

Särskilda ljudisolerande åtgärder krävs om bullrande verksamhet, t ex restauranger, förskolor eller gemensamhetslokaler finns inom byggnaden och gränsar till bostäder.

Vid trafikbullernivåer över 55 dB(A) utanför fasad ska ljudklass B eftersträvas.

Ljudklasser finns i Standard SS 25267:2004 Byggakustik - Ljudklassning av utrymmen i byggnader - Bostäder.

Ledning till detta finns i Boverkets handbok för Bullerskydd i bostäder och lokaler  (november 2008) http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2009/bullerskydd-i-bostader-och-lokaler//

 FoHMFS 2014:13 Folkhälsomyndighetens allmänna råd
om buller inomhus
. https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/foreskrifter-och-allmanna-rad/fohmfs-201413/

 

Möjlighet finns att i ett tidigt skede diskutera tysta rum, avskärmning av balkonger eller andra särskilda åtgärder mot utomhusbuller som påverkar byggnaden.

Lägre krav kan accepteras för stegljudsisolering av golv med stenläggning i våtrum och för mindre golvyta i kapprum, ljudisolering av ytterdörrar till lägenheter.

Vid öppen planlösning med bostadsrum direkt mot trapphus, bör det finnas möjlighet att i efterhand förstärka ljudisoleringen genom att montera dörr mellan hall och vardagsrum eller extra ytterdörr.

Särskilda ljudisolerande åtgärder krävs om bullrande verksamhet, t ex restauranger, förskolor eller gemensamhetslokaler finns inom byggnaden och gränsar till bostäder.

Vid trafikbullernivåer över 55 dB(A) utanför fasad ska ljudklass B eftersträvas.

Möjlighet finns att i ett tidigt skede diskutera tysta rum, avskärmning av balkonger eller andra särskilda åtgärder mot utomhusbuller som påverkar byggnaden.

Lägre krav kan accepteras för stegljudsisolering av golv med stenläggning i våtrum och för mindre golvyta i kapprum, ljudisolering av ytterdörrar till lägenheter.

Vid öppen planlösning med bostadsrum direkt mot trapphus, bör det finnas möjlighet att i efterhand förstärka ljudisoleringen genom att montera dörr mellan hall och vardagsrum eller extra ytterdörr.

Särskilda ljudisolerande åtgärder krävs om bullrande verksamhet, t ex restauranger, förskolor eller gemensamhetslokaler finns inom byggnaden och gränsar till bostäder.

Vid trafikbullernivåer över 55 dB(A) utanför fasad ska ljudklass B eftersträvas.
  • KravID: 10535
  • Versionsdatum: 2012-03-07
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.