Miljömål

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser

Givare och mätare

Mätning är nödvändig för att kunna följa upp och verifiera byggnadens energianvändning och se att beställaren krav på byggnaden har uppnåtts, mätinstrument är då en förutsättning.

Teknisk specifikation KravID: 10995: 1

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser

Gäller i följande byggskeden:

 • Programskede
 • Projekteringsskede

AMA-rubrik:
AMA EL 12
8 Styr- och övervakningssystem
(Sätt in nedanstående text, under okodad underrubrik "Givare- och mätare".)

Byggnaden ska projekteras och byggas med givare och mätare samt beräkningsmöjligheter enligt nedan.

Mätning ska kunna ske utifrån separata givare och mätare för varje energibärare som levererar energi. Huvudgivare och mätare ska finnas i den byggnad som mottar energileveransen. I varje byggnad som mottar energi via mottagningsbyggnaden så ska undermätare och givare installeras.

Genom givare och mätare ska verksamheters och brukares energianvändning kunna skiljas från byggnadens fastighetsenergi och energi för uppvärmning. Givares och mätares noggrannhet får avvika med maximalt 3 % vid nominellt flöde.

AMA EL 12
81 Styr- och övervakningssystem för fastighetsdrift
(Sätt in nedanstående text, under okodad underrubrik Givare- och mätare.)

Givare och mätare ska projekteras in så att man genom mätning kan få fram värden för, eller på grundval av mätvärden och andra tillgängliga värden beräkna fram värden för:

El-användning:

 • Byggnadens totala elanvändning
 • Byggnadens totala användning av el för uppvärmning (om el används)
 • Byggnadens totala användning av el för kyla (om el används)
 • Byggnadens totala användning av el för uppvärmning av tappvarmvatten (om el används)
 • Byggnadens totala användning av el för byggnadens fastighetsenergi uppdelat på ventilation, värmesystem, kylsystem, tappvattensystem, hiss, belysning inomhus, belysning utomhus, utvändig el.
 • Brukarens användning av hushållsel (individuell mätning).
 • Lokalers användning av el (individuell mätning, ex. tvättstuga, verksamhetslokal).

Övrig energianvändning:

 • Fastighetens totala värme-användning (fjärrvärme om ansluten, sol eller annan källa, om sådan används)
 • Fastighetens totala användning av fjärrkyla (om sådan används)
 • Fastighetens totala användning av energi för uppvärmning av tappvarmvatten
 • Fastighetens energi för tappvarmvattencirkulationen.
 • Brukarens tappvarmvatten-användning, "individuell mätning". OBS! Om beställaren /upphandlaren har valt att sådan "individuell mätning" ska projekteras in, annars tas denna punkt bort!

Vatten användning:

 • Flödesmätare för kallvatten in till varmvattenberedare för tappvarmvatten. Sådan mätares noggrannhet får avvika maximalt 5 %.

En instruktion för avläsning av varje givare och mätare ska finnas och ingå i överlämningen. En instruktion för hur värden för ovanstående punkter kan tas fram genom avläsning eller beräkningar grundade på givar- och mätvärden och andra värden ska tas fram och ingå i överlämningen till beställaren.

Kriteriet avser byggnad oavsett värmesystem. Detta krav är nödvändigt för uppföljning och verifiering av krav på byggnadens energiprestanda.

I samband med val av mätare bör Beställaren överväga om det behöver föreskrivas att Entreprenören även ska välja mätare som uppfyller en standard och/eller med en specificerad garanti. Beställaren bör i sådant fall specificera dessa krav.

Kravet betyder inte att ovan nämnda punkterna är lika med det antal mätare som ska in i byggnaden, däremot att värden för dessa punkter ska kunna fås fram genom uppmätta värden eller enkel beräkning utifrån uppmätta värden.

Kravet och texten bygger på SVEBY: s Verifiering av byggnaders energiprestanda genom mätning och Handledning för mätning mätföreskrifter version 1.0. SVEBY:s Energiverifikat 1.0 - uppföljning av energikrav under byggprocessen eller likvärdigt kan användas som ledning för kravet. Se sidan 8. SVEBY: s Verifiering av byggnaders energiprestanda genom mätning. Rapport 2009-04-15 , och Handledning för mätning mätföreskrifter version 1.0 eller likvärd kan användas som ledning för kravet. SVEBY: Energiavtal 12 För brukarindata ska SVEBY: s brukarindata användas (eller likvärdiga), samt tidigare överenskomna projektspecifika brukarindata. www.sveby.org

Kravet bör användas tillsammans med kraven på byggnadens energiprestanda.

Följande krav avser uppföljning av energikraven på byggnaden och byggnadens energiprestanda och bör användas samtidigt (där det passar syftet med upphandlingen): Förslag på ett objektsanpassat system för uppföljning av energikraven (KravID: Flerbostadshus 10982. Lokaler 11046). System för uppföljning av energikrav (KravID: Flerbostadshus 10983. Lokaler 11047). Givare och mätare (KravID: 10995). Styrning av luftbehandlingsaggregat och ventilationssystem (KravID: 10996).  Överlämning (KravID: 10997). Verifiering av energikrav (KravID: 10998).

Uppföljning av kravet

Granskning av relationshandlingar, protokoll från besiktning, Protokoll från injustering av värme och ventilation. Energimätning.

OBS: Uppdatering påbörjad avseende AMA-kodning. Senaste AMA El är från 2016. Kraven är för närvarande försedda med AMA EL 2012. 

Kriteriet avser byggnad oavsett värmesystem. Detta krav är nödvändigt för uppföljning och verifiering av krav på byggnadens energiprestanda.

I samband med val av mätare bör Beställaren överväga om det behöver föreskrivas att Entreprenören även ska välja mätare som uppfyller en standard och/eller med en specificerad garanti. Beställaren bör i sådant fall specificera dessa krav.

Kravet betyder inte att ovan nämnda punkterna är lika med det antal mätare som ska in i byggnaden, däremot att värden för dessa punkter ska kunna fås fram genom uppmätta värden eller enkel beräkning utifrån uppmätta värden.

Kravet och texten bygger på SVEBY: s Verifiering av byggnaders energiprestanda genom mätning och Handledning för mätning mätföreskrifter version 1.0. SVEBY:s Energiverifikat 1.0 - uppföljning av energikrav under byggprocessen eller likvärdigt kan användas som ledning för kravet. Se sidan 8. SVEBY: s Verifiering av byggnaders energiprestanda genom mätning. Rapport 2009-04-15 , och Handledning för mätning mätföreskrifter version 1.0 eller likvärd kan användas som ledning för kravet. SVEBY: Energiavtal 12 För brukarindata ska SVEBY: s brukarindata användas (eller likvärdiga), samt tidigare överenskomna projektspecifika brukarindata. www.sveby.org

Kravet bör användas tillsammans med kraven på byggnadens energiprestanda.

Följande krav avser uppföljning av energikraven på byggnaden och byggnadens energiprestanda och bör användas samtidigt (där det passar syftet med upphandlingen): Förslag på ett objektsanpassat system för uppföljning av energikraven (KravID: Flerbostadshus 10982. Lokaler 11046). System för uppföljning av energikrav (KravID: Flerbostadshus 10983. Lokaler 11047). Givare och mätare (KravID: 10995). Styrning av luftbehandlingsaggregat och ventilationssystem (KravID: 10996).  Överlämning (KravID: 10997). Verifiering av energikrav (KravID: 10998).

Uppföljning av kravet

Granskning av relationshandlingar, protokoll från besiktning, Protokoll från injustering av värme och ventilation. Energimätning.

Kriteriet avser byggnad oavsett värmesystem. Detta krav är nödvändigt för uppföljning och verifiering av krav på byggnadens energiprestanda.

I samband med val av mätare bör Beställaren överväga om det behöver föreskrivas att Entreprenören även ska välja mätare som uppfyller en standard och/eller med en specificerad garanti. Beställaren bör i sådant fall specificera dessa krav.

Kravet betyder inte att ovan nämnda punkterna är lika med det antal mätare som ska in i byggnaden, däremot att värden för dessa punkter ska kunna fås fram genom uppmätta värden eller enkel beräkning utifrån uppmätta värden.

Kravet och texten bygger på SVEBY: s Verifiering av byggnaders energiprestanda genom mätning och Handledning för mätning mätföreskrifter version 1.0. SVEBY:s Energiverifikat 1.0 - uppföljning av energikrav under byggprocessen eller likvärdigt kan användas som ledning för kravet. Se sidan 8. SVEBY: s Verifiering av byggnaders energiprestanda genom mätning. Rapport 2009-04-15 , och Handledning för mätning mätföreskrifter version 1.0 eller likvärd kan användas som ledning för kravet. SVEBY: Energiavtal 12 För brukarindata ska SVEBY: s brukarindata användas (eller likvärdiga), samt tidigare överenskomna projektspecifika brukarindata. www.sveby.org

Kravet bör användas tillsammans med kraven på byggnadens energiprestanda.

Följande krav avser uppföljning av energikraven på byggnaden och byggnadens energiprestanda och bör användas samtidigt (där det passar syftet med upphandlingen): Förslag på ett objektsanpassat system för uppföljning av energikraven (KravID: Flerbostadshus 10982. Lokaler 11046). System för uppföljning av energikrav (KravID: Flerbostadshus 10983. Lokaler 11047). Givare och mätare (KravID: 10995). Styrning av luftbehandlingsaggregat och ventilationssystem (KravID: 10996).  Överlämning (KravID: 10997). Verifiering av energikrav (KravID: 10998).

Uppföljning av kravet

Granskning av relationshandlingar, protokoll från besiktning, Protokoll från injustering av värme och ventilation. Energimätning.

 • KravID: 10995: 1
 • Versionsdatum: 2015-05-26
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.