Miljömål

Miljöaspekter

  • Införda miljöledningsrutiner

Miljöronder

Miljöronder är miljösamordnarens och andra funktioners verktyg för att se till att miljökrav och miljöaspekter inte försvinner under byggprocessen.

Teknisk specifikation KravID: 10932: 1

Miljöaspekter

  • Införda miljöledningsrutiner

Gäller i följande byggskeden:

  • Produktionsskede
  • Projekteringsskede

AMA-rubrik:
AMA AF 12,
AFD.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan
(Sätt in nedanstående text under egen okodad underrubrik "Miljöronder".)

Entreprenören ska genomföra miljöronder.

Entreprenören ska utifrån framtagen sårbarhetsanalys och den objektsanpassade miljöplanen redovisa en plan för miljöronderna. Miljöronder ska bland annat ta upp hur risker, aktiviteter och mål i sårbarhetsanalys och den objektsanpassade miljöplanen hanteras.

Planen ska beskriva vilka områden (energi, materialhantering, vatten, buller med mera) som behandlas i ronden och hur ofta ronder genomförs och vilka som ska delta.

Planen tas fram i samråd med beställaren och ska vara fastställd innan byggstart, senast ____ (datum).

Miljöronder ska dokumenteras i protokoll. Justerat protokoll ska vara beställaren åter till handa senast __ (tre) dagar efter att protokollet ankommit entreprenören.

AMA AF 12
AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden.
(Att beställaren ska ha protokollen anges under denna rubrik. Sätt in nedanstående text under egen okodad underrubrik "Miljöronder".)

Miljöronder ska dokumenteras i protokoll. Justerat protokoll ska vara beställaren åter till handa senast __ (tre) dagar efter att protokollet ankommit entreprenören

(ska uppfyllas under kontraktstiden, inte i anbudet)

Miljöronder sker på byggarbetsplatsen som en regelbunden avstämning och granskning av hur arbetet fortskrider, hur miljökraven hanteras och efterlevs. Ronden är också ett sätt att hantera avvikelser och oförutsedda problem.

Miljörond sker normalt minst en gång per månad vid stora och medelstora projekt. Miljöronden kan samordnas med övriga byggmöten.

Planen måste anpassas till projektets storlek och karaktär.

Det är viktigt att Beställaren anger ett datum för när planen för miljöronderna skall redovisas.

Enligt ABT 06 (standardavtal Allmänna Bestämmelser Totalentreprenad) så är det beställaren som ser till att byggmöten protokollförs (ABT06, 3 kap, 3§). Kravet följer den ordningen också för miljöronderna. Ange även antal dagar för leverans av protokoll.

Uppföljning sker genom kontroll av protokoll samt exempelvis genom beställarens deltagande i ronderna.

Miljöronder sker på byggarbetsplatsen som en regelbunden avstämning och granskning av hur arbetet fortskrider, hur miljökraven hanteras och efterlevs. Ronden är också ett sätt att hantera avvikelser och oförutsedda problem.

Miljörond sker normalt minst en gång per månad vid stora och medelstora projekt. Miljöronden kan samordnas med övriga byggmöten.

Planen måste anpassas till projektets storlek och karaktär.

Det är viktigt att Beställaren anger ett datum för när planen för miljöronderna skall redovisas.

Enligt ABT 06 (standardavtal Allmänna Bestämmelser Totalentreprenad) så är det beställaren som ser till att byggmöten protokollförs (ABT06, 3 kap, 3§). Kravet följer den ordningen också för miljöronderna. Ange även antal dagar för leverans av protokoll.

Uppföljning sker genom kontroll av protokoll samt exempelvis genom beställarens deltagande i ronderna.

Miljöronder sker på byggarbetsplatsen som en regelbunden avstämning och granskning av hur arbetet fortskrider, hur miljökraven hanteras och efterlevs. Ronden är också ett sätt att hantera avvikelser och oförutsedda problem.

Miljörond sker normalt minst en gång per månad vid stora och medelstora projekt. Miljöronden kan samordnas med övriga byggmöten.

Planen måste anpassas till projektets storlek och karaktär.

Det är viktigt att Beställaren anger ett datum för när planen för miljöronderna skall redovisas.

Enligt ABT 06 (standardavtal Allmänna Bestämmelser Totalentreprenad) så är det beställaren som ser till att byggmöten protokollförs (ABT06, 3 kap, 3§). Kravet följer den ordningen också för miljöronderna. Ange även antal dagar för leverans av protokoll.

Uppföljning sker genom kontroll av protokoll samt exempelvis genom beställarens deltagande i ronderna.

  • KravID: 10932: 1
  • Versionsdatum: 2015-04-21
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.