Miljömål

Miljöaspekter

  • Införda miljöledningsrutiner

Objektsanpassad miljöplan

Miljöplanen utgör grunden för arbetet med miljö- och energikraven under projektering och produktion. Det är därför av stor vikt att miljöplanen motsvarar de krav som ställts i upphandlingen och i miljöprogrammet samt att planen också beskriver hur ansvar, provning och kontroll fördelas.

Teknisk specifikation KravID: 10929: 1

Miljöaspekter

  • Införda miljöledningsrutiner

Gäller i följande byggskeden:

  • Projekteringsskede
  • Programskede

AMA-rubrik:
AMA AF 12,
AFD.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan
(Sätt in nedanstående text under egen okodad underrubrik "Objektsanpassad miljöplan".)
OCH
AMA Hus 14 (YSL),
YSL Miljödokumentation för hus
(Krav på den objektsanpassade miljöplanen ställs också under denna rubrik, ange när planen senast ska redovisas, sätt in nedanstående text under egen okodad underrubrik "Objektsanpassad miljöplan".)

Entreprenören ska utarbeta en objektsanpassad miljöplan.

Beställarens miljöprogram eller krav som berör miljö, hälsa och energi (samt andra krav som följer av dem) inklusive krav som berör miljö, hälsa och energi och som har AMA-rubricering, ska utgöra grunden för arbetet. Planen ska utformas på sådant vis att nämnda krav får avsedd effekt och därför beskriva vilka aktiviteter som behövs för att uppnå kraven.

Entreprenören ska också arbeta in planer för ansvar, provning och kontroll av nämnda krav, i byggprojektets objektsanpassade miljöplan.

När aktiviteter och krav i planen ska nås, ska vara tidsatt och ansvariga personer ska anges.

Den objektsanpassade miljöplanen ska därutöver, i sin helhet eller i relevanta delar, ingå i de handlingar som styr kommande skeden i byggprocessen (så som olika projekteringsanvisningar, systemhandlingar, bygghandlingar). Den justerade objektsanpassade miljöplanen ska ingå i relationshandlingarna som information, vid överlämnandet till beställaren.

Planen ska redovisas för beställaren senast ______ (datum).

Beställaren äger att godkänna planen.

AMA AF 12
AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden
(Sätt in nedanstående text under egen okodad underrubrik "Objektsanpassad miljöplan".)

Den objektsanpassade miljöplanen, inkluderande plan för ansvar, provning och kontroll ska redovisas för beställaren senast ______ (datum). Beställaren äger att godkänna planen.

 

(ska uppfyllas under kontraktstiden, inte i anbudet)

Planen måste vara anpassad till projektets storlek och karaktär.

Det är viktigt att Beställaren anger ett datum för när planen skall redovisas.

Uppföljning av kravet kan ske genom granskning av den objektsanpassade miljö- och/eller kvalitetsplanen och av bygghandlingarna, så att beställarens krav har integrerats i dessa.

Planen måste vara anpassad till projektets storlek och karaktär.

Det är viktigt att Beställaren anger ett datum för när planen skall redovisas.

Uppföljning av kravet kan ske genom granskning av den objektsanpassade miljö- och/eller kvalitetsplanen och av bygghandlingarna, så att beställarens krav har integrerats i dessa.

Planen måste vara anpassad till projektets storlek och karaktär.

Det är viktigt att Beställaren anger ett datum för när planen skall redovisas.

Uppföljning av kravet kan ske genom granskning av den objektsanpassade miljö- och/eller kvalitetsplanen och av bygghandlingarna, så att beställarens krav har integrerats i dessa.

  • KravID: 10929: 1
  • Versionsdatum: 2015-05-26
  • Senast granskad: 2018-09-11
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.