Miljömål

Miljöaspekter

 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Icke-hållbara förädlingskedjor
 • Dålig arbetsmiljö

Plan inför överlämnande, information om materialval

Att den personal som ska förvalta fastigheten ska informeras om vad byggnaden består av är viktigt för att en resurseffektiv drift och underhåll. Det är även viktigt att förvaltningen äger informationen inför framtida renoveringar, om- eller tillbyggnader eller rivningar. Hantering av material, liksom materialinventeringar inför rivningar och ombyggnader underlättas och kostnader för detta minskas liksom miljö- och hälsorisker vid hanteringen

Läs mer

Det är viktigt att i förväg precisera innehållet i den information som driftpersonalen ska få så att innehållet i utbildningen stämmer mot byggnadens material och ligger i linje med Beställaren krav på byggnadens prestanda.

Teknisk specifikation KravID: 10939: 1

Miljöaspekter

 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Icke-hållbara förädlingskedjor
 • Dålig arbetsmiljö

Gäller i följande byggskeden:

 • Projekteringsskede
 • Överlämning

AMA-rubrik:
AMA AF 12,
AFD.332 Projekteringsmöten
(Sätt in nedanstående text under denna rubrik och där under en egen okodad underrubrik "Material, varor och kemiska produkter".)

Avseende inbyggda material, varor och kemiska produkter så ska entreprenören i samråd med beställaren upprätta en plan för information vid överlämningen. Beställaren kommer att avsätta ____ totalt timmar för ____ möten för samråd i samband med att entreprenören upprättar planen.

Planen ska beskriva hur kunskap ska överföras till byggnadens driftorganisation om Loggbokens delar, minst omfattande:

 • Avvikelser från beställarkraven.

 • Information om eventuella miljö- och hälsofarliga material, varor eller produkter.

 • Skötselinstruktioner för material.

Information ska bland annat ske på berörda platser i byggnaden eller annan berörd plats och ska vara uppdelad för olika förvaltningsfunktioner.

Planen ska specificera tidsåtgång och översiktligt innehåll i informationen och för de olika momenten. Beställaren kommer att avsätta ____ totalt timmar per förvaltningsfunktion och person för informationen.

Planen ska vara färdigställd innan projekteringen påbörjas.

AMA AF 12
AFD.223 Beställarens kvalitets- och miljöprogram
(Sätt in nedanstående text under denna rubrik och där under en egen okodad underrubrik "Material, varor och kemiska produkter".)


Avseende inbyggda material, varor och kemiska produkter och planen för överlämning av information om materialval så kommer Beställaren att avsätta ____ totalt timmar för ____ möten för samråd i samband med att entreprenören upprättar planen. Planen ska specificera tidsåtgång och översiktligt innehåll i informationen och för de olika momenten. Beställaren kommer att avsätta ____ totalt timmar per förvaltningsfunktion och person för informationen.

AMA AF 12
AFD.224 Entreprenören kvalitets- och miljöplan
(Sätt in nedanstående text under denna rubrik och där under en egen okodad underrubrik "Material, varor och kemiska produkter".)

Avseende inbyggda material, varor och kemiska produkter så ska Entreprenören i samråd med beställaren upprätta en plan för information vid överlämningen. Planen ska vara färdigställd innan projekteringen påbörjas.

 

Kravet genomförs under kontraktstiden (kontrolleras ej i anbudet).

Upphandlaren måste fylla i de antal timmar och möten som lämnats tomma i den kursiverade texten.

Kriteriet preciserar hur en plan för överlämningen ska tas fram så att beställaren kan säkerställa att denne får den information varorna som beställaren behöver. För att Entreprenören ska kunna beräkna och planera överlämningen bör överlämningen ges resurser och entreprenören informeras om dessa redan i upphandlingsskedet. Samtidigt så begränsas entreprenörens insats för att upprätta planen. Därutöver klargör kriteriet hur mycket tid som överlämningen bör ta.

Kriteriet bör användas tillsammans med krav Styrning av material, varor och kemiska produkter nr 10 938 på basnivå; En loggbok över material, varor och kemiska produkter, eller på avancerad nivå; System med rutiner för hantering av och stöd för dokumentation av material, varor och kemiska produkter. Då är detta kriterium en precisering av punkt 5 i kriterium 10 939. Oavsett om basnivå eller avancerad nivå väljs för krav 10 939 så bör alltså detta kriterium 10 939 användas.

Information till driftorganisationen bör ske om ovan nämnda punkter. Materialvalskraven täcker inte in alla förekommande material. (Om beställaren inte har ställt kravet 10 934 eller 10 935: Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper i bilaga Tabell 1 Material som byggs in, på det viset.) Därför bör överlämningen även innefatta information om de material etcetera som ej omfattats av nämnda krav, speciellt information om kompatibilitet.

Uppföljning 

Att överlämning sker enligt upprättad plan.

Upphandlaren måste fylla i de antal timmar och möten som lämnats tomma i den kursiverade texten.

Kriteriet preciserar hur en plan för överlämningen ska tas fram så att beställaren kan säkerställa att denne får den information varorna som beställaren behöver. För att Entreprenören ska kunna beräkna och planera överlämningen bör överlämningen ges resurser och entreprenören informeras om dessa redan i upphandlingsskedet. Samtidigt så begränsas entreprenörens insats för att upprätta planen. Därutöver klargör kriteriet hur mycket tid som överlämningen bör ta.

Kriteriet bör användas tillsammans med krav Styrning av material, varor och kemiska produkter nr 10 938 på basnivå; En loggbok över material, varor och kemiska produkter, eller på avancerad nivå; System med rutiner för hantering av och stöd för dokumentation av material, varor och kemiska produkter. Då är detta kriterium en precisering av punkt 5 i kriterium 10 939. Oavsett om basnivå eller avancerad nivå väljs för krav 10 939 så bör alltså detta kriterium 10 939 användas.

Information till driftorganisationen bör ske om ovan nämnda punkter. Materialvalskraven täcker inte in alla förekommande material. (Om beställaren inte har ställt kravet 10 934 eller 10 935: Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper i bilaga Tabell 1 Material som byggs in, på det viset.) Därför bör överlämningen även innefatta information om de material etcetera som ej omfattats av nämnda krav, speciellt information om kompatibilitet.

Uppföljning 

Att överlämning sker enligt upprättad plan.

Upphandlaren måste fylla i de antal timmar och möten som lämnats tomma i den kursiverade texten.

Kriteriet preciserar hur en plan för överlämningen ska tas fram så att beställaren kan säkerställa att denne får den information varorna som beställaren behöver. För att Entreprenören ska kunna beräkna och planera överlämningen bör överlämningen ges resurser och entreprenören informeras om dessa redan i upphandlingsskedet. Samtidigt så begränsas entreprenörens insats för att upprätta planen. Därutöver klargör kriteriet hur mycket tid som överlämningen bör ta.

Kriteriet bör användas tillsammans med krav Styrning av material, varor och kemiska produkter nr 10 938 på basnivå; En loggbok över material, varor och kemiska produkter, eller på avancerad nivå; System med rutiner för hantering av och stöd för dokumentation av material, varor och kemiska produkter. Då är detta kriterium en precisering av punkt 5 i kriterium 10 939. Oavsett om basnivå eller avancerad nivå väljs för krav 10 939 så bör alltså detta kriterium 10 939 användas.

Information till driftorganisationen bör ske om ovan nämnda punkter. Materialvalskraven täcker inte in alla förekommande material. (Om beställaren inte har ställt kravet 10 934 eller 10 935: Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper i bilaga Tabell 1 Material som byggs in, på det viset.) Därför bör överlämningen även innefatta information om de material etcetera som ej omfattats av nämnda krav, speciellt information om kompatibilitet.

Uppföljning 

Att överlämning sker enligt upprättad plan.

 • KravID: 10939: 1
 • Versionsdatum: 2015-05-26
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.