Miljömål

Miljöaspekter

 • Införda miljöledningsrutiner

Sårbarhetsanalys av miljö- och energikrav

Sårbarhetsanalysen kan minska risken för byggfel eller riskkonstruktioner och felaktiga val och beslut då det visar sig att olika mål eller krav står i strid med varandra. Ju tidigare fel eller missbedömningar och kritiska delar upptäcks desto bättre kan de åtgärdas och desto billigare. Desto senare i byggprocessen som fel upptäcks ju mer kostsamt är det att rätta till dem. I vissa fall är fel avseende miljö och energiaspekter omöjliga att rätta till i efterhand och en tidig sårbarhetsanalys blir ett viktigt instrument för att undvika sådana fel.

Teknisk specifikation KravID: 10928: 1

Miljöaspekter

 • Införda miljöledningsrutiner

Gäller i följande byggskeden:

 • Projekteringsskede

AMA-rubrik:
AMA AF 12,
AFD.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan
(Sätt in nedanstående text under egen okodad underrubrik "Sårbarhetsanalys av miljö- och energikrav".)

Entreprenören ska genomföra en sårbarhetsanalys avseende beställarens miljö- och energikrav.

Sårbarhetsanalysen ska identifiera de risker som kan finnas i projektet och för objektet. Risker som kan innebära att beställarens miljö- och energikrav inte kan uppfyllas.

Syftet med sårbarhetsanalysen är att undanröja identifierade risker som kan hindra att beställarens miljö- och energikrav inte nås.

Med risker menas exempelvis brister avseende:

 • samordning mellan olika yrkesgrupper i projekteringen,
 • byggnadens projekterade volym och formfaktor,
 • kvalitetskritiska byggdelar såsom lufttäthetsskikt och diffusionsbromsar samt köldbryggor,
 • hur montering, exempelvis av elektriska installationer, kan påverka täthetsskickt,
 • utrymme för isolering och tätning, 
 • infästning av fönster och dörrar,
 • täthet och isolering mellan utrymmen med olika klimat- och komfortkrav,
 • samordning mellan olika aktörer i byggprocessen, exempelvis byggare och installatörer,
 • fuktsäkerhet och materialhantering under produktion,
 • logistik och byggplatshantering av byggmaterial och produkter,
 • instruktioner av arbetsmoment, tid och resurser för styrning och ledning,
 • resurser för kvalitetskontroll och uppföljning, t ex täthetsprovning, fuktkontroll och funktionskontroll,
 • hur suboptimering kan undvikas vid samordnad funktionsprovning av tekniska system
 • tidspress, målkonflikter, kostnadspress och annan resursbrist.

Risker ska identifieras med var och när, i uppdraget, som dessa kan uppträda. I analysen ingår att minimera de identifierade riskerna. En ny analys ska göras för att påvisa att och hur riskerna har minimerats. För risker som tidspress, målkonflikter och kostnadspress och annan resursbrist så ska förslag på hantering tas fram. Förslagen ska tids- och kostnadsuppskattas och samråd ska ske med beställaren om hantering.

Beställarens ska informeras om sårbarhetsanalysens:

 • Identifierade risker,
 • hur riskerna har minimerats,
 • identifierade målkonflikter och eventuella resursbrister och vad de kan leda till,
 • föreslagna åtgärder för hantering av ovan, samt
 • kostnadsbedömningar. 
 • Entreprenören ska informera beställaren specifikt, om denne, på grund av de föreslagna åtgärderna, behöver ta beslut som rör hantering av målkonflikter eller övergripande kostnader.  

Sårbarhetsanalysen ska sammanställas i en rapport som överlämnas till beställaren senast ____ (datum) // före det att miljö- och kvalitetsplanen fastställs.

AMA AF 12
AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden
(Sätt in nedanstående text under egen okodad underrubrik "Sårbarhetsanalys av miljö- och energikrav".)

Beställarens ska informeras om sårbarhetsanalysens:

 • Identifierade risker,
 • hur riskerna har minimerats,
 • identifierade målkonflikter och eventuella resursbrister och vad de kan leda till,
 • föreslagna åtgärder för hantering av ovan, samt
 • kostnadsbedömningar. 
 • Entreprenören ska informera beställaren specifikt, om denne, på grund av de föreslagna åtgärderna, behöver ta beslut som rör hantering av målkonflikter eller övergripande kostnader.  

Sårbarhetsanalysen ska sammanställas i en rapport som överlämnas till beställaren senast ____ (datum) // före det att miljö- och kvalitetsplanen fastställs.

 

AMA-rubrik:
AMA AF 12,
AFB.31 Anbuds form och innehåll
(Sätt in nedanstående text under egen okodad underrubrik "Sårbarhetsanalys av miljö- och energikrav".)

Anbud ska beskriva:

 • övergripande hur sårbarhetsanalysen ska gå till, vilka kompetenser och resurser som kommer att avsättas för att kunna genomföra sårbarhetsanalys av punktade exempel på brister i kravet Sårbarhetsanalys av miljö- och energikrav

 

Del av kursiverad text i kravet ska väljas eller väljas bort före publicering av upphandlingsdokumentet (upphandlingsdokument = förfrågningsunderlag) och bortvald text ska plockas bort.

Kvalitetskritiska byggdelar kan exempelvis vara köldbryggor, fuktosäkra konstruktioner med mera. Dessa kan förhindra att uppställda mål för exempelvis energieffektivitet uppnås. 

Vid uppföljning av kravet kan granskning av handlingar så som sårbarhetsanalysen, kontrollplaner, kvalitetsplan eller miljöplan, göras.

Liknande krav återfinns i exempelvis miljöklassningssystemen BREEAM och LEED.

Del av kursiverad text i kravet ska väljas eller väljas bort före publicering av upphandlingsdokumentet (upphandlingsdokument = förfrågningsunderlag) och bortvald text ska plockas bort.

Kvalitetskritiska byggdelar kan exempelvis vara köldbryggor, fuktosäkra konstruktioner med mera. Dessa kan förhindra att uppställda mål för exempelvis energieffektivitet uppnås. 

Vid uppföljning av kravet kan granskning av handlingar så som sårbarhetsanalysen, kontrollplaner, kvalitetsplan eller miljöplan, göras.

Liknande krav återfinns i exempelvis miljöklassningssystemen BREEAM och LEED.

Del av kursiverad text i kravet ska väljas eller väljas bort före publicering av upphandlingsdokumentet (upphandlingsdokument = förfrågningsunderlag) och bortvald text ska plockas bort.

Kvalitetskritiska byggdelar kan exempelvis vara köldbryggor, fuktosäkra konstruktioner med mera. Dessa kan förhindra att uppställda mål för exempelvis energieffektivitet uppnås. 

Vid uppföljning av kravet kan granskning av handlingar så som sårbarhetsanalysen, kontrollplaner, kvalitetsplan eller miljöplan, göras.

Liknande krav återfinns i exempelvis miljöklassningssystemen BREEAM och LEED.

 • KravID: 10928: 1
 • Versionsdatum: 2015-06-08
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.