Miljömål

Miljöaspekter

 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Icke-hållbara förädlingskedjor
 • Dålig arbetsmiljö

Styrning av material, varor och kemiska produkter

Utan styrning av informationen om varor, material och kemiska produkter så kan inte beställaren kontrollera om kraven på miljö- och hälsofarliga ämnen har följts när varor, material och kemiska produkter byggts in i byggnaden. Framtida hantering av material, liksom materialinventeringar inför rivningar och ombyggnader underlättas och kostnader för detta minskas liksom miljö- och hälsorisker vid hanteringen.

Teknisk specifikation KravID: 10938: 1

Miljöaspekter

 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Icke-hållbara förädlingskedjor
 • Dålig arbetsmiljö

Gäller i följande byggskeden:

 • Projekteringsskede
 • Produktionsskede
 • Överlämning

AMA-rubrik:
AMA AF 12,
AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden
(Sätt in nedanstående text under denna rubrik och där under en egen okodad underrubrik "Styrning av material, varor och kemiska produkter".)
OCH
AMA Hus 14
YSL.1 Dokumentation av miljöpåverkan av varor och material i hus
(Sätt in nedanstående text under denna rubrik och där under en egen okodad underrubrik "Styrning av material, varor och kemiska produkter".)

Entreprenören ska innan projekteringen påbörjas, upprätta en loggbok för dokumentation av material, varor och kemiska produkter (nedan gemensamt benämnda varorna). Loggboken kan vara baserad på papper eller elektroniska stöd.

Entreprenören ska meddela beställarens ombud när loggboken är upprättad.

Loggboken ska användas genom de olika byggskedena, så att information om varorna kan följas från projekteringsskede till överlämning till beställaren. (Nedan gäller punkt d till och med punkt e endast för de material, varor och kemiska produkter som anges i bilagan Tabell 1 Material som byggs in, i kravet " Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper"). Loggboken ska innehålla minst:

 • a) Innehållsförteckning och förklaring av loggbokens struktur,
 • b) Vilket projekt och fastighet loggboken gäller för.
 • c) CE-märkning över inbyggda byggprodukter1. CE-märkningen ska vara upprättad i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 305/2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EG.
 • d) Varunamn, artikelnummer, tillverkare och/eller leverantör
 • e) Om varan motsvarar beställarens krav på miljö- och hälsofarliga ämnen.
 • f) Vilket bedömningssystem2 har använts för att säkerställa beställarens krav.
 • g) Hur uppkomna avvikelser hanterats och när dessa godkänts av Beställaren.
 • h) Innehållsdeklarationer, säkerhetsdatablad.
 • i) Miljödeklaration såsom, EPD eller Byggvarudeklaration, för varor, om sådan finns.
 • j) Inbyggd mängd (vikt) av material, varor och ämnen samt miljö- och hälsofarliga ämnen, inklusive avvikelser från beställarens krav.
 • k) Skötselinstruktioner där sådan finns. 

Loggboken ska användas och ingå i bygghandlingarna och ska bli en del av relationshandlingarna.

1) Var observant på att det finns material och byggvaror som är undantagna från reglerna om CE-märkning, exempelvis återanvända material. Sådana undantag behöver ej ha CE-märkning.

2) Med bedömningssystem menas exempelvis BASTA, SundaHus Miljödata, Byggvarubedömningen eller likvärdigt bedömningssystem.

Kravet ska utföras under kontraktstiden (kontrolleras ej i anbudet).
Teknisk specifikation KravID: 10938: 1

Miljöaspekter

 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Icke-hållbara förädlingskedjor
 • Dålig arbetsmiljö

Gäller i följande byggskeden:

 • Projekteringsskede
 • Produktionsskede
 • Överlämning

AMA-rubrik:
AMA AF 12,
AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden
(Sätt in nedanstående text under denna rubrik och där under en egen okodad underrubrik "Styrning av material, varor och kemiska produkter".)
OCH
AMA Hus 14
YSL.1 Dokumentation av miljöpåverkan av varor och material i hus
(Sätt in nedanstående text under denna rubrik och där under en egen okodad underrubrik "Styrning av material, varor och kemiska produkter".)

Entreprenören ska
innan projekteringen påbörjas, upprätta ett skriftligt system med rutiner för hantering av material, varor och kemiska produkter (nedan gemensamt benämnda varorna). Systemet kan vara baserat på papper eller elektroniska stöd.

Entreprenören ska meddela beställarens ombud när ett sådant system till fullo är upprättat.

Ett sådant system ska minst innehålla:

 1. En plan med rutiner för hur beställarens krav på val av varor ska omsättas i projekteringen och produktionen och hur detta ska dokumenteras.
 2. Rutiner för hur avvikelser ska hanteras och hur och när beställaren ska informeras och konsulteras.
 3. En loggbok för olika byggskeden, över hanterade material och varor. ( Nedan gäller punkt d till och med punkt e endast för de material, varor och kemiska produkter som anges i bilagan Tabell 1 Material som byggs in, i kravet " Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper"). Loggbok ska innehålla minst:
  a) Innehållsförteckning och förklaring av loggbokens struktur,
  b) Vilket projekt och fastighet loggboken gäller för.
  c) CE-märkning över inbyggda byggprodukter1. CE-märkningen ska vara upprättad i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 305/2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EG.
  d) Varunamn, artikelnummer, tillverkare och/eller leverantör
  e) Om varan motsvarar beställarens krav på miljö- och hälsofarliga ämnen.
  f) Vilket bedömningssystem2 har använts för att säkerställa beställarens krav. 
  g) Hur uppkomna avvikelser hanterats och när dessa godkänts av Beställaren.
  h) Innehållsdeklarationer och säkerhetsdatablad.
  i) Miljödeklaration såsom, EPD eller Byggvarudeklaration, för varor, om sådan finns.
  j) Inbyggd mängd (vikt) av material, varor och ämnen samt miljö- och hälsofarliga ämnen, inklusive avvikelser från beställarens krav.
  k) Uppgift om var i byggnaden varan har placerats.
  L) Skötselinstruktioner där sådan finns.
 4. Rutiner för hur loggboken ska bli en del av relationshandlingarna och hur information om innehållet i systemet och loggboken ska överföras till driftorganisationen.
 5. Den plan för hur överlämning till driftorganisationen ska gå till som tagits fram i samverkan med beställaren.    

Systemet ska följas genom hela byggprocessen. Systemet ska ingå i bygghandlingarna och loggboken ska bli en del av relationshandlingarna.

1) Var observant på att det finns material och byggvaror som är undantagna från reglerna om CE-märkning, exempelvis återanvända material. Sådana undantag behöver ej ha CE-märkning.

2) Med bedömningssystem menas exempelvis BASTA, SundaHus Miljödata, Byggvarubedömningen eller likvärdigt bedömningssystem.

Förslag till bevis

Kravet ska utföras under kontraktstiden (kontrolleras ej i anbudet).

Hantering av kraven

Observera att om beställaren själv har ett bedömningssystem som beställaren kostnadsfritt ger entreprenören tillgång till så skulle ett krav kunna vara att entreprenören ska rapportera i det systemet. I sådant fall måste ovanstående krav och ett systembundet krav granskas gentemot varandra så att inga motstridiga villkor finns eller villkor som kan strida mot upphandlingsrättsliga principer.

OBS : Uppdatering påbörjad avseende AMA-kodning. Senaste AMA Hus är från 2018. Kraven är för närvarande försedda med AMA 2014. 

Hantering av krav på basnivå

Punkt 3d) till och med 3e) avser alltså de material, varor och kemiska produkter som Beställaren/upphandlaren har valt att ska omfattas av Upphandlingsmyndighetens upphandlingskriterier om miljö och hälsofarliga ämnen, och som anges i bilagan Tabell 1 Material som byggs in.

För punkt 3c) avses den så kallade Byggproduktförordningen som kräver att en standardiserad information om produktens prestanda ska finnas på alla byggprodukter som omfattas av förordningen.

Att en byggprodukt är CE-märkt visar att produkten kan uppfylla förordningen och att det finns en produktprestandadeklaration som kan hämtas från tillverkaren eller återförsäljaren. Var observant på att det finns material och byggvaror som är undantagna från reglerna om CE-märkning, exempelvis återanvända material. Sådana undantag behöver ej ha CE-märkning. CE-märkningen medger också spårbarhet och möjlighet att söka ytterligare information om produkten. Att märkningen finns innebär dock inte att produkten ifråga uppfyller tekniska krav enligt lag eller förordning. Mer information om CE-märkning finns hos Boverket.

Vilka byggprodukter som omfattas av byggproduktförordningen kan man få information om från http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/index_en.htm

För överlämningen finns ett kriterium som specificerar planeringen och förbereder överlämningen.

Uppföljning av kravet 

Granskning av Loggboken som Entreprenören har upprättat. Begäran att Entreprenören visar för Beställaren att loggboken har motsvarande rutiner och innehåller ovan angivna punkter. Brister ska noteras och åtgärdas.

Hantering av kraven

Observera att om beställaren själv har ett bedömningssystem som beställaren kostnadsfritt ger entreprenören tillgång till så skulle ett krav kunna vara att entreprenören ska rapportera i det systemet. I sådant fall måste ovanstående krav och ett systembundet krav granskas gentemot varandra så att inga motstridiga villkor finns eller villkor som kan strida mot upphandlingsrättsliga principer.

Hantering av krav på avancerad nivå

Punkt 3d) till och med 3e) avser alltså de material, varor och kemiska produkter som Beställaren/upphandlaren har valt att ska omfattas av Upphandlingsmyndighetens krav på miljö och hälsofarliga ämnen, och som anges i bilagan Tabell 1 Material som byggs in.

För punkt 3c) avses den så kallade Byggproduktförordningen som kräver att en standardiserad information om produktens prestanda ska finnas på alla byggprodukter som omfattas av förordningen.

Att en byggprodukt är CE-märkt visar att produkten kan uppfylla förordningen och att det finns en produktprestandadeklaration som kan hämtas från tillverkaren eller återförsäljaren. Var observant på att det finns material och byggvaror som är undantagna från reglerna om CE-märkning, exempelvis återanvända material. Sådana undantag behöver ej ha CE-märkning. CE-märkningen medger också spårbarhet och möjlighet att söka ytterligare information om produkten. Att märkningen finns innebär dock inte att produkten ifråga uppfyller tekniska krav enligt lag eller förordning. Mer information om CE-märkning finns hos Boverket.

Vilka byggprodukter som omfattas av byggproduktförordningen kan man få information om från http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/index_en.htm

För överlämningen finns ett

För punkt 5 finns ett kriterium som specificerar planeringen och förbereder överlämningen.
Här avses alltså inte bedömningssystem för bedömning av kemiskt innehåll utan ett ledningssystem för hantering av varor och material etcetera.

Uppföljning av kravet 

Granskning av det system som Entreprenören har upprättat. Begäran att Entreprenören visar för Beställaren att systemet har motsvarande rutiner och innehåller ovan angivna punkter. Brister ska noteras och åtgärdas.

Hantering av kraven

Observera att om beställaren själv har ett bedömningssystem som beställaren kostnadsfritt ger entreprenören tillgång till så skulle ett krav kunna vara att entreprenören ska rapportera i det systemet. I sådant fall måste ovanstående krav och ett systembundet krav granskas gentemot varandra så att inga motstridiga villkor finns eller villkor som kan strida mot upphandlingsrättsliga principer.

Utan en loggbok för information om varor, material och kemiska produkter så kan inte beställaren kontrollera om kraven på miljö- och hälsofarliga ämnen har följts för de varor, material och kemiska produkter som byggts in i byggnaden. Loggboken hjälper även till att se var i byggnaden varor, material och kemiska produkter har placerats eller byggts in. Framtida hantering av material, liksom materialinventeringar inför rivningar och ombyggnader underlättas och kostnader för detta minskas liksom miljö- och hälsorisker vid hanteringen.
Utan ett system för hantering av information om varor, material och kemiska produkter så kan inte beställaren kontrollera och få insyn i hur kraven på miljö- och hälsofarliga ämnen har hanterats under byggprocessen. Systemets loggbok ska även vara till hjälp att få kontroll över var i byggnaden varor, material och kemiska produkter har placerats eller byggts in. Systemet ger en spårbarhet som kan bidra till att minska felhanteringar och minska kostnader vid korrigeringar av fel. Framtida hantering av material, liksom materialinventeringar inför rivningar och ombyggnader underlättas och kostnader för detta minskas liksom miljö- och hälsorisker vid hanteringen.
 • KravID: 10938: 1
 • Versionsdatum: 2015-05-26
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.