Miljömål

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser

System för uppföljning av energikrav

Kriteriet syftar möjliggöra uppföljning och verifiering av energikraven på byggnaden. Ett system ska upprättas som gör det möjligt att kontrollera hur energikraven hanteras i projektets alla skeden.

Teknisk specifikation KravID: 10983: 1

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser

Gäller i följande byggskeden:

 • Programskede
 • Projekteringsskede

AMA-rubrik:
AMA AF 12,
AFD.223 Beställarens kvalitets- och miljöplan
(Kravet nedan kan anges i beställarens kvalitets- och miljöplan som bifogas till förfrågningsunderlaget eller så sätt in nedanstående text under denna rubrik och där under en egen okodad underrubrik "System för uppföljning av energikrav".)
OCH
AFD.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan.
(Sätt in nedanstående text under egen okodad underrubrik "System för uppföljning av energikrav".)
OCH
AFD.332 Projekteringsmöten
(Sätt in första stycket nedan under egen okodad underrubrik "System för uppföljning av energikrav".)

Entreprenören ska i samråd med beställaren upprätta ett objektsanpassat system för uppföljning av energikraven. (Fortsättningsvis kallat ett System för samlad dokumentation för uppföljning av energikrav under projektering och produktion.)

Beställaren beräknar att avsätta __ totalt timmar för __ möten för samråd i samband med att entreprenören upprättar systemet. Beställaren äger rätt godkänna systemet.

Ett sådant system kan baseras på SVEBY: s Energiverifikat 1.0 - uppföljning av energikrav under byggprocessen och baseras på SVEBY: s stödjande dokument, eller annat system med likvärdigt innehåll avseende för entreprenaden relevanta delar.

Systemet ska omfatta de energiaspekter i som finns i alla planer (exempelvis kvalitetsplan, miljöplan och energiplan) och beställarens krav avseende energiaspekter.

Systemet ska innehålla och beskriva aktiviteter under samtliga byggskeden. Följande aktiviteter ska minst omfattas: 

 • kvalitetssäkring av platsspecifik och schabloniserad indata 

 • beräkningar,

 • kvalitetssäkring av beräkningar 

 • sårbarhetsanalyser

 • rutiner för förbesiktningar

 • provning och kontroller samt 

 • avvikelsehantering

 • entreprenören säkerställer injustering av tekniska system mot projekterade värden

 • samordnad funktionsprovning av tekniska system

 • redovisning av energiprestanda enligt beställarens mall och enligt systemet

 • rutiner för uppföljning, dessa ska minst specificera vilka aktiviteter som krävs och vilka kontroller och vilken dokumentation som krävs för uppföljningen samt vem som är ansvarig för dessa respektive delar.

 • rutiner för dokumentation av drifts- och skötselinstruktioner samt 

 • upprättande av driftstrategier för driftoptimering 

 • rutiner för ovanstående punkter hålls uppdaterade under projektering och produktion

 • rutiner som säkerställer att informations- och utbildningsplanen hålls uppdaterad under projektering och produktion

Systemet ska även innehålla och beskriva aktiviteter för överlämningen. Systemet ska innehålla en informations- och utbildningsplan för överlämning. Planen ska beskriva hur kunskap ska överföras till byggnadens driftorganisation, om:

 • injustering av tekniska system

 • drift, övervakning och styrning av tekniska system

 • drifts- och skötselinstruktioner

 • löpande dokumentation

 • upprättade driftstrategier för driftoptimering

Information och undervisning ska bland annat ske på berörda platser i byggnaden eller annan berörd plats. Kunskapsöverföringen ska innehålla moment med praktiska övningar. Undervisning ska vara uppdelad för olika förvaltningsfunktioner.

Planen ska specificera tidsåtgång och översiktligt innehåll i kunskapsöverföringen och för de olika momenten. Beställaren beräknar att avsätta __ totalt timmar per förvaltningsfunktion och person för kunskapsöverföringen.

Det godkända Systemet för samlad dokumentation för uppföljning av energikraven under projektering och produktion ska användas under projektering och produktion.

AMA AF 12
AFD.36 Beställarens kontroll.
(Här anges vilken kontroll beställaren vill utöva, sätt in nedanstående text under egen okodad underrubrik "System för uppföljning av energikrav.")

Entreprenören ska i samråd med beställaren upprätta ett objektsanpassat system för uppföljning av energikraven. (Fortsättningsvis kallat ett System för samlad dokumentation för uppföljning av energikrav under projektering och produktion.) Beställaren äger rätt godkänna systemet. Beställaren äger rätt att genom inspektioner se att projekteringsarbete och produktion följer systemets rutiner och aktiviteter och dokumentationskrav.

Kravet är utformat för att fungera med SVEBY:s Energiverifikat 1.0 - uppföljning av energikrav under byggprocessen (eller likvärdigt). Energiverifikat 1.0 kan alltså entreprenören/konsulten då kan använda för att utforma ett sådant system som efterfrågas i kravet.

Med "... baseras på SVEBY:s stödjande dokument..." avses för den aktuella upphandlingen relevanta delar i följande stödjande dokument i version 1.0 av SVEBY: Brukarindata Bostäder, Energianvisningar, Mätföreskrifter, Handledning till Mätföreskrifter, Energiverifikat, Energiprestandaanalys, Verifieringsmall. För mer information v.g. se www.sveby.org Det räcker dock inte att bara hänvisa till SVEBY i sitt anbud eller som en plan. Punkterna i kravet måste specificeras för det aktuella objektet / projektet i entreprenaden.

Punkten " Redovisning av energiprestanda enligt beställarens mall..." avser den mall för redovisning av energi som (om den används vid upphandlingen) finns för Upphandlingsmyndighetens krav på Maximal energianvändning (årsbasis) vilket är KravID: 10978, 10979 men även kravet på Effekt vid DVUT KravID: 10982. Mallen finns även som bilaga i anknytning till detta kriterium.

Kravet kan även anpassas till storleken på aktuellt projekt.

Upphandlingsmyndigheten har en serie upphandlingskriterier som gäller styrning och uppföljning av byggnadens energiprestanda, under hela byggprocessen - från programskedet till garantiperioden. Dessa krav innehåller samtliga meningen ett "system för samlad dokumentation för uppföljning av energikrav under projektering och produktion" och är beroende av varandra.

Följande krav avser uppföljning av energikraven på byggnaden och byggnadens energiprestanda och bör användas samtidigt (där det passar syftet med upphandlingen): Förslag på ett objektsanpassat system för uppföljning av energikraven (KravID: 10982). System för uppföljning av energikrav (KravID: 10983). Mätare (KravID: 10995). Styrning av luftbehandlingsaggregat och ventilationssystem (KravID: 10996).  Överlämning (KravID: 10997). Verifiering av energikrav (KravID: 10998).

Om förbesiktning
Förbesiktning kan användas som en kvalitetssäkring av utföranden som ska upprepas. Då förbesiktigas en enhet innan entreprenören fortsätter med övriga enheter. Förbesiktningen innebär inte att den förbesiktigade delen är avlämnad (levererad) men det kan behöva förtydligas i förbesiktningsprotokollet. (ABT06, kap 7). Förbesiktning får påkallas av entreprenören men beställaren är ersättningsskyldig. Det innebär att det kan vara bra att skriva ett tillägg till avtalet ABT06 om att beställarens ersättningsskyldighet för förbesiktning ska vara begränsat. Hur det ska uttryckas föreslås inte här. i Ändring eller tillägg måste antecknas under AMA-rubrik AFC 111 för att gälla. Det är då ABT06, 7 kap, §1 och/eller §15 som ändras eller ges tillägg.

Uppföljning av kravet
Upphandlingsmyndighetens kvalificeringsvillkor, KravID: 10982 Förslag på objektsanpassat system för uppföljning av energikraven, kan vara en indikation på att entreprenören har kunskap och kapacitet att genomföra kravet. 

Uppföljning sker genom samrådet vid entreprenörens arbeta att ta fram systemet. Granskning av det upprättade Systemet för samlad dokumentation för uppföljning av energikraven under projektering och produktion. Inspektioner av att projekteringsarbete och produktion följer systemets rutiner och aktiviteter och dokumentationskrav.

OBS: Upphandlaren måste vid kursiverad text i kravet specificera antal timmar som kommer avsättas till kunskapsöverföringen.
Upphandlaren måste vid kursiverad text i kravet specificera antal timmar och antal möten som man kommer använda för samråd i arbetet att ta fram systemet.

Kravet är utformat för att fungera med SVEBY:s Energiverifikat 1.0 - uppföljning av energikrav under byggprocessen (eller likvärdigt). Energiverifikat 1.0 kan alltså entreprenören/konsulten då kan använda för att utforma ett sådant system som efterfrågas i kravet.

Med "... baseras på SVEBY:s stödjande dokument..." avses för den aktuella upphandlingen relevanta delar i följande stödjande dokument i version 1.0 av SVEBY: Brukarindata Bostäder, Energianvisningar, Mätföreskrifter, Handledning till Mätföreskrifter, Energiverifikat, Energiprestandaanalys, Verifieringsmall. För mer information v.g. se www.sveby.org Det räcker dock inte att bara hänvisa till SVEBY i sitt anbud eller som en plan. Punkterna i kravet måste specificeras för det aktuella objektet / projektet i entreprenaden.

Punkten " Redovisning av energiprestanda enligt beställarens mall..." avser den mall för redovisning av energi som (om den används vid upphandlingen) finns för Upphandlingsmyndighetens krav på Maximal energianvändning (årsbasis) vilket är KravID: 10978, 10979 men även kravet på Effekt vid DVUT KravID: 10982. Mallen finns även som bilaga i anknytning till detta kriterium.

Kravet kan även anpassas till storleken på aktuellt projekt.

Upphandlingsmyndigheten har en serie upphandlingskriterier som gäller styrning och uppföljning av byggnadens energiprestanda, under hela byggprocessen - från programskedet till garantiperioden. Dessa krav innehåller samtliga meningen ett "system för samlad dokumentation för uppföljning av energikrav under projektering och produktion" och är beroende av varandra.

Följande krav avser uppföljning av energikraven på byggnaden och byggnadens energiprestanda och bör användas samtidigt (där det passar syftet med upphandlingen): Förslag på ett objektsanpassat system för uppföljning av energikraven (KravID: 10982). System för uppföljning av energikrav (KravID: 10983). Mätare (KravID: 10995). Styrning av luftbehandlingsaggregat och ventilationssystem (KravID: 10996).  Överlämning (KravID: 10997). Verifiering av energikrav (KravID: 10998).

Om förbesiktning
Förbesiktning kan användas som en kvalitetssäkring av utföranden som ska upprepas. Då förbesiktigas en enhet innan entreprenören fortsätter med övriga enheter. Förbesiktningen innebär inte att den förbesiktigade delen är avlämnad (levererad) men det kan behöva förtydligas i förbesiktningsprotokollet. (ABT06, kap 7). Förbesiktning får påkallas av entreprenören men beställaren är ersättningsskyldig. Det innebär att det kan vara bra att skriva ett tillägg till avtalet ABT06 om att beställarens ersättningsskyldighet för förbesiktning ska vara begränsat. Hur det ska uttryckas föreslås inte här. i Ändring eller tillägg måste antecknas under AMA-rubrik AFC 111 för att gälla. Det är då ABT06, 7 kap, §1 och/eller §15 som ändras eller ges tillägg.

Uppföljning av kravet
Upphandlingsmyndighetens kvalificeringsvillkor, KravID: 10982 Förslag på objektsanpassat system för uppföljning av energikraven, kan vara en indikation på att entreprenören har kunskap och kapacitet att genomföra kravet. 

Uppföljning sker genom samrådet vid entreprenörens arbeta att ta fram systemet. Granskning av det upprättade Systemet för samlad dokumentation för uppföljning av energikraven under projektering och produktion. Inspektioner av att projekteringsarbete och produktion följer systemets rutiner och aktiviteter och dokumentationskrav.

Kravet är utformat för att fungera med SVEBY:s Energiverifikat 1.0 - uppföljning av energikrav under byggprocessen (eller likvärdigt). Energiverifikat 1.0 kan alltså entreprenören/konsulten då kan använda för att utforma ett sådant system som efterfrågas i kravet.

Med "... baseras på SVEBY:s stödjande dokument..." avses för den aktuella upphandlingen relevanta delar i följande stödjande dokument i version 1.0 av SVEBY: Brukarindata Bostäder, Energianvisningar, Mätföreskrifter, Handledning till Mätföreskrifter, Energiverifikat, Energiprestandaanalys, Verifieringsmall. För mer information v.g. se www.sveby.org Det räcker dock inte att bara hänvisa till SVEBY i sitt anbud eller som en plan. Punkterna i kravet måste specificeras för det aktuella objektet / projektet i entreprenaden.

Punkten " Redovisning av energiprestanda enligt beställarens mall..." avser den mall för redovisning av energi som (om den används vid upphandlingen) finns för Upphandlingsmyndighetens krav på Maximal energianvändning (årsbasis) vilket är KravID: 10978, 10979 men även kravet på Effekt vid DVUT KravID: 10982. Mallen finns även som bilaga i anknytning till detta kriterium.

Kravet kan även anpassas till storleken på aktuellt projekt.

Upphandlingsmyndigheten har en serie upphandlingskriterier som gäller styrning och uppföljning av byggnadens energiprestanda, under hela byggprocessen - från programskedet till garantiperioden. Dessa krav innehåller samtliga meningen ett "system för samlad dokumentation för uppföljning av energikrav under projektering och produktion" och är beroende av varandra.

Följande krav avser uppföljning av energikraven på byggnaden och byggnadens energiprestanda och bör användas samtidigt (där det passar syftet med upphandlingen): Förslag på ett objektsanpassat system för uppföljning av energikraven (KravID: 10982). System för uppföljning av energikrav (KravID: 10983). Mätare (KravID: 10995). Styrning av luftbehandlingsaggregat och ventilationssystem (KravID: 10996).  Överlämning (KravID: 10997). Verifiering av energikrav (KravID: 10998).

Om förbesiktning
Förbesiktning kan användas som en kvalitetssäkring av utföranden som ska upprepas. Då förbesiktigas en enhet innan entreprenören fortsätter med övriga enheter. Förbesiktningen innebär inte att den förbesiktigade delen är avlämnad (levererad) men det kan behöva förtydligas i förbesiktningsprotokollet. (ABT06, kap 7). Förbesiktning får påkallas av entreprenören men beställaren är ersättningsskyldig. Det innebär att det kan vara bra att skriva ett tillägg till avtalet ABT06 om att beställarens ersättningsskyldighet för förbesiktning ska vara begränsat. Hur det ska uttryckas föreslås inte här. i Ändring eller tillägg måste antecknas under AMA-rubrik AFC 111 för att gälla. Det är då ABT06, 7 kap, §1 och/eller §15 som ändras eller ges tillägg.

Uppföljning av kravet
Upphandlingsmyndighetens kvalificeringsvillkor, KravID: 10982 Förslag på objektsanpassat system för uppföljning av energikraven, kan vara en indikation på att entreprenören har kunskap och kapacitet att genomföra kravet. 

Uppföljning sker genom samrådet vid entreprenörens arbeta att ta fram systemet. Granskning av det upprättade Systemet för samlad dokumentation för uppföljning av energikraven under projektering och produktion. Inspektioner av att projekteringsarbete och produktion följer systemets rutiner och aktiviteter och dokumentationskrav.

 • KravID: 10983: 1
 • Versionsdatum: 2015-05-26
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.