Utformning av drift och underhållsinstruktioner

Kriterierna kan användas för att ställa krav på totalentreprenader eller att ha som grund för ett miljöprogram för totalentreprenad. Kriterierna syftar att bidra till att lyfta prestandan inom energi- och miljöområdet vid nybyggnad.

Läs mer

 

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 10551

Gäller i följande byggskeden:

 • Programskede
 • Projekteringsskede

Entreprenören ska utforma drift- och underhållsinstruktioner samt underhållsplan för fastigheten på så vis att dessa är lätta att förstå och går att uppdatera med eventuella förändringar och avvikelser som skett under produktionsskedet.

Informationen ska minst innehålla följande delar:

 • Miljöanpassad skötselplan för grönytor på tomten
 • Skötselinstruktioner för energieffektiv drift och underhåll av fastighetens installationer och system.
 • Skötsel av filter för bibehållande av ventilationens effektivitet
 • Information om sortering/ hantering av hushållens avfall
 • Instruktioner för omhändertagande av farligt avfall
 • Skötselinstruktioner för att upprätthålla byggnadens beständighet.
 • Underhållsplan

Skriftlig dokumentation

AMA

bland annat:

AMA VVS & kyl 09, YU;

 Instruktion för upprättande av drift- och underhållsinstruktioner för installationer.

 • KravID: 10551
 • Versionsdatum: 2012-03-07
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.