Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
  • Utsläpp av växthusgaser

Produktgrupp

Inomhusbelysning

Det är huvudsakligen inom LED-teknik och styrsystem som utvecklingen inom elbelysning sker idag. LED (Light Emitting Diode) är en ljuskälla av halvledarmaterial som har många fördelar ur miljösynpunkt och för att uppnå bättre ljuskvalitet. LED-ljuskällan har hög effektivitet, lång livslängd och är enkel att ljusreglera. Den är också kvicksilverfri. Med installation av LED-belysning och olika typer av styrning kan en halvering av energianvändningen i belysningssystemet bli verklighet. Detta ger också betydande positiva effekter på livscykelkostnaderna. Naturligt dagsljus bör alltid utnyttjas som allmänljus i lokaler så långt det är möjligt för att få till en energieffektiv belysningsanläggning.

Läs mer

Energimyndigheten uppskattar att elanvändningen för belysning i sektorerna bostäder, lokaler, industri och vägbelysning har minskat från ca 14 TWh år 2010 till 11 TWh år 2016. De bedömer också att elanvändningen för belysning skulle kunna halveras om all befintlig, ineffektiv teknik byttes ut mot bästa tillgängliga teknik.1

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för inomhusbelysning omfattar belysningsprodukter, belysningsprojektering och belysningsentreprenad. Kriterierna fokuserar främst på miljömässig hållbar upphandling av belysning samt arbetsrättsliga villkor vid tillverkning av belysningsprodukter.

Det pågår forskning kring hur människans hälsa och välbefinnande påverkas av ljusets kvalitet och anpassning till ljusbehovet vid olika tidpunkter på dygnet. I Sverige upptar utomhusvistelse en liten del av dagen, och därför får ljustillgången inomhus stor betydelse för den totala ljusexponeringen. Folkhälsomyndighetens rapport “Ljus och hälsa - En kunskapssammanställning med fokus på dagsljusets betydelse i inomhusmiljö” (2017) är en sammanställning av nyare forskning inom området.

1Energimyndighetens rapport ER 2018:9: ”Belysningsutmaningen: Redovisning av uppdrag om en nationell kraftsamling inom belysningsområdet”.

Föremålet för upphandlingen

Hållbar inomhusbelysning

Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
  • Utsläpp av växthusgaser

Kommande kriterier