Belysningsanläggningens livscykelkostnad (LCC)

Livscykelkostnadskalkyler (LCC) ger en totalbild över de mest energi- och kostnadseffektiva lösningarna.

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 10671: 2

Leverantören ska vid avtalsstart [eller vid tidpunkt som den upphandlande myndigheten anger] presentera livscykelkostnaden för planerad belysningsanläggning. Redovisningen ska ske i bifogad LCC-kalkyl för inomhusbelysning.  

Beräkningen ska utföras enligt följande kalkylförutsättningar [anges av den upphandlande myndigheten]:

  • Tid som kalkylen omfattar (år)
  • Kalkylränta (procent)
  • Elpris (kr/kWh)
  • Drifttid (h/år)

[Frivilliga parametrar:]

  • Årlig energiprisökning (procent)
  • Beräkningsfaktor för klimatpåverkan (kgCO2-ekv/kWh).

Den projekterade anläggningen ska även jämföras mot befintlig anläggning (om sådan finns) samt ytterligare minst en alternativ lösning. En analys avseende valet av projekteringslösning ska redovisas.

AMA-rubriker:
Vid totalentreprenad: AMA AF 12, AFD.1 Omfattning (skriv in kravtexten ovan).
Vid konsultupphandling: AMA AF Konsult 10, AUC.1 Omfattning (skriv in kravtexten ovan).

 

  • Kontrollera genom mätningar att beräkningen överensstämmer med färdig anläggning.

AMA-rubriker:
Vid totalentreprenad:
AMA AF 12, AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag (ange om bilaga/ LCC-kalkyl ingår i upphandlingsunderlaget) OCH
AMA AF 12, AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden (skriv in texten ovan).

Vid konsultupphandling:
AMA AF Konsult 10, AUB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag (ange om bilaga/ LCC-kalkyl ingår i upphandlingsunderlaget) OCH
AMA AF Konsult 10, AUC.243 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från konsulten (skriv in texten ovan).

En livscykelkostnadsberäkning (LCC-kalkyl) hjälper den upphandlande myndigheten att välja den mest kostnadseffektiva lösningen sett under anläggningens hela livslängd. En LCC-beräkning kan med fördel ingå som en del i den aktiva dialogen som sker under projekteringens gång. Den bästa lösningen bör väljas i samråd med beställaren.

I LCC-verktygets kolumner anges de olika rumstyperna och storleken på dessa. Detta behöver beskrivas i upphandlingsunderlagen. Ange rumstyp i första hand enligt benämningarna i Ljus och Rums riktlinjer för installerad effekt. Om flera typer och storlekar finns på exempelvis kontorsrum benämns dessa ”cellkontor 1”, ”cellkontor 2” o.s.v. Rummen summeras i slutet och LCC-resultatet för hela anläggningen visas.

För att tydliggöra förbättringarna med en ny eller renoverad anläggning ska information kring befintlig anläggning (om sådan finns) fyllas i ett av kalkylbladen. Detaljerad beskrivning av samtliga kostnadsparametrar finns i LCC-kalkylen under flik 3 – kalkylparametrar.

En LCC-beräkning kan även ställas som ett tilldelningskriterium och därmed vara en del av anbudsutvärderingen. Leverantören kan då använda kalkylbladets svarsformulär (flik 7). Den upphandlande myndigheten för sedan in varje anbudsgivares uppgifter i ett kalkylblad A1-A4 för att sedan kunna jämföra anbuden i resultatfliken.

LCC-kalkylen tar inte hänsyn till belysningskvaliteten. Dessa parametrar måste framgå och beaktas i andra delar av upphandlingsunderlaget.

En livscykelkostnadsberäkning (LCC-kalkyl) hjälper den upphandlande myndigheten att välja den mest kostnadseffektiva lösningen sett under anläggningens hela livslängd. En LCC-beräkning kan med fördel ingå som en del i den aktiva dialogen som sker under projekteringens gång. Den bästa lösningen bör väljas i samråd med beställaren.

I LCC-verktygets kolumner anges de olika rumstyperna och storleken på dessa. Detta behöver beskrivas i upphandlingsunderlagen. Ange rumstyp i första hand enligt benämningarna i Ljus och Rums riktlinjer för installerad effekt. Om flera typer och storlekar finns på exempelvis kontorsrum benämns dessa ”cellkontor 1”, ”cellkontor 2” o.s.v. Rummen summeras i slutet och LCC-resultatet för hela anläggningen visas.

För att tydliggöra förbättringarna med en ny eller renoverad anläggning ska information kring befintlig anläggning (om sådan finns) fyllas i ett av kalkylbladen. Detaljerad beskrivning av samtliga kostnadsparametrar finns i LCC-kalkylen under flik 3 – kalkylparametrar.

En LCC-beräkning kan även ställas som ett tilldelningskriterium och därmed vara en del av anbudsutvärderingen. Leverantören kan då använda kalkylbladets svarsformulär (flik 7). Den upphandlande myndigheten för sedan in varje anbudsgivares uppgifter i ett kalkylblad A1-A4 för att sedan kunna jämföra anbuden i resultatfliken.

LCC-kalkylen tar inte hänsyn till belysningskvaliteten. Dessa parametrar måste framgå och beaktas i andra delar av upphandlingsunderlaget.

En livscykelkostnadsberäkning (LCC-kalkyl) hjälper den upphandlande myndigheten att välja den mest kostnadseffektiva lösningen sett under anläggningens hela livslängd. En LCC-beräkning kan med fördel ingå som en del i den aktiva dialogen som sker under projekteringens gång. Den bästa lösningen bör väljas i samråd med beställaren.

I LCC-verktygets kolumner anges de olika rumstyperna och storleken på dessa. Detta behöver beskrivas i upphandlingsunderlagen. Ange rumstyp i första hand enligt benämningarna i Ljus och Rums riktlinjer för installerad effekt. Om flera typer och storlekar finns på exempelvis kontorsrum benämns dessa ”cellkontor 1”, ”cellkontor 2” o.s.v. Rummen summeras i slutet och LCC-resultatet för hela anläggningen visas.

För att tydliggöra förbättringarna med en ny eller renoverad anläggning ska information kring befintlig anläggning (om sådan finns) fyllas i ett av kalkylbladen. Detaljerad beskrivning av samtliga kostnadsparametrar finns i LCC-kalkylen under flik 3 – kalkylparametrar.

En LCC-beräkning kan även ställas som ett tilldelningskriterium och därmed vara en del av anbudsutvärderingen. Leverantören kan då använda kalkylbladets svarsformulär (flik 7). Den upphandlande myndigheten för sedan in varje anbudsgivares uppgifter i ett kalkylblad A1-A4 för att sedan kunna jämföra anbuden i resultatfliken.

LCC-kalkylen tar inte hänsyn till belysningskvaliteten. Dessa parametrar måste framgå och beaktas i andra delar av upphandlingsunderlaget.

  • KravID: 10671: 2
  • Versionsdatum: 2019-02-21
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.

Versionshistorik

2019-02-21, Krav ID 10671:2: Kriteriet är förtydligat med bland annat tillämpningsanvisningar.