Miljömål

Miljöaspekter

 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Dålig arbetsmiljö

Styrning av materialval

Utan att styra valet av varor, material och kemiska produkter så kan inte beställaren krav på miljö- och hälsofarliga ämnen genomföras och utan dokumentation kan ingen uppföljning göras. Framtida hantering av material, liksom materialinventeringar inför rivningar och ombyggnader underlättas och kostnader för detta minskas liksom miljö- och hälsorisker vid hanteringen.

Teknisk specifikation KravID: 10941: 1

Miljöaspekter

 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Dålig arbetsmiljö

Gäller i följande byggskeden:

 • Produktionsskede
 • Överlämning

AMA-rubrik:
AMA AF 12,
AFC.223 Beställarens kvalitets- och miljöplan
OCH
AFC.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan
(Skriv in nedanstående text.)

Entreprenören ska använda beställarens upprättade loggbok för dokumentation av material, varor och kemiska produkter (nedan kallat loggboken).

Beställaren kommer att avsätta totalt __ timmar under __ möten för att introducera entreprenören i loggboken.

Loggboken styr dokumentation av val och hanteringen av material, varor och kemiska produkter och dokumentation av CE-märkta byggprodukter.

En utförligare beskrivning av loggboken bifogas förfrågningsunderlaget. (Varje bilaga anges under rubrik AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag.)

Anbudets beräkning av timmar och kostnader med mera ska utgå ifrån de förutsättningar för uppdraget som bland annat Loggboken ställer upp.

AMA-rubrik:
AMA AF 12,
AFB.31 Anbuds form och innehåll
(Skriv in nedanstående text.)

Anbudets beräkning av timmar och kostnader med mera ska utgå ifrån de förutsättningar för uppdraget som bland annat Loggboken för material, varor och kemiska produkter ställer upp. Anbudet ska klargöra att entreprenören kommer att använda loggboken.

 

Teknisk specifikation KravID: 10941: 1

Miljöaspekter

 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Dålig arbetsmiljö

Gäller i följande byggskeden:

 • Produktionsskede
 • Överlämning

AMA-rubrik:
AMA AF 12,
AFC.223 Beställarens kvalitets- och miljöplan
OCH
AFC.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan
(Skriv in nedanstående text.)

Entreprenören ska följa beställarens system med rutiner för hantering av och stöd för dokumentation av material, varor och kemiska produkter (nedan kallat systemet).

Beställaren kommer att avsätta totalt __ timmar under __ möten för att introducera entreprenören i systemet.

Systemet omfattar rutiner för hur beställarens krav på material, varor och kemiska produkter ska hanteras.

Systemet omfattar även en loggbok för materialhanteringen och dokumentation av CE-märkta byggprodukter.

Systemet innehåller en plan för hur beställarens krav ska omsättas i produktionen och beskriver även aktiviteter för överlämningen från entreprenören till beställaren.

En utförligare beskrivning av systemet bifogas förfrågningsunderlaget. (Varje bilaga anges under rubrik AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag.)

Anbudets beräkning av timmar och kostnader med mera ska utgå ifrån de förutsättningar för uppdraget som bland annat systemet ställer upp.

AMA-rubrik:
AMA AF 12,
AFB.31 Anbuds form och innehåll
(Skriv in nedanstående text.)

Anbudets beräkning av timmar och kostnader med mera ska utgå ifrån de förutsättningar för uppdraget som bland annat Systemet för material, varor och kemiska produkter ställer upp. Anbudet ska klargöra att entreprenören kommer att använda loggboken.

Information om hållbarhetskriteriet

Information om hållbarhetskriteriet

Information om hållbarhetskriteriet

Motiv

Motiv

Versionshistorik