Miljömål

Miljöaspekter

 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Dålig arbetsmiljö

Styrning av materialval

Utan att styra valet av varor, material och kemiska produkter så kan inte beställaren krav på miljö- och hälsofarliga ämnen genomföras och utan dokumentation kan ingen uppföljning göras. Framtida hantering av material, liksom materialinventeringar inför rivningar och ombyggnader underlättas och kostnader för detta minskas liksom miljö- och hälsorisker vid hanteringen.

Teknisk specifikation KravID: 10941: 1

Miljöaspekter

 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Dålig arbetsmiljö

Gäller i följande byggskeden:

 • Produktionsskede
 • Överlämning

AMA-rubrik:
AMA AF 12,
AFC.223 Beställarens kvalitets- och miljöplan
OCH
AFC.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan
(Skriv in nedanstående text.)

Entreprenören ska använda beställarens upprättade loggbok för dokumentation av material, varor och kemiska produkter (nedan kallat loggboken).

Beställaren kommer att avsätta totalt __ timmar under __ möten för att introducera entreprenören i loggboken.

Loggboken styr dokumentation av val och hanteringen av material, varor och kemiska produkter och dokumentation av CE-märkta byggprodukter.

En utförligare beskrivning av loggboken bifogas förfrågningsunderlaget. (Varje bilaga anges under rubrik AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag.)

Anbudets beräkning av timmar och kostnader med mera ska utgå ifrån de förutsättningar för uppdraget som bland annat Loggboken ställer upp.

AMA-rubrik:
AMA AF 12,
AFB.31 Anbuds form och innehåll
(Skriv in nedanstående text.)

Anbudets beräkning av timmar och kostnader med mera ska utgå ifrån de förutsättningar för uppdraget som bland annat Loggboken för material, varor och kemiska produkter ställer upp. Anbudet ska klargöra att entreprenören kommer att använda loggboken.

 

Teknisk specifikation KravID: 10941: 1

Miljöaspekter

 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Dålig arbetsmiljö

Gäller i följande byggskeden:

 • Produktionsskede
 • Överlämning

AMA-rubrik:
AMA AF 12,
AFC.223 Beställarens kvalitets- och miljöplan
OCH
AFC.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan
(Skriv in nedanstående text.)

Entreprenören ska följa beställarens system med rutiner för hantering av och stöd för dokumentation av material, varor och kemiska produkter (nedan kallat systemet).

Beställaren kommer att avsätta totalt __ timmar under __ möten för att introducera entreprenören i systemet.

Systemet omfattar rutiner för hur beställarens krav på material, varor och kemiska produkter ska hanteras.

Systemet omfattar även en loggbok för materialhanteringen och dokumentation av CE-märkta byggprodukter.

Systemet innehåller en plan för hur beställarens krav ska omsättas i produktionen och beskriver även aktiviteter för överlämningen från entreprenören till beställaren.

En utförligare beskrivning av systemet bifogas förfrågningsunderlaget. (Varje bilaga anges under rubrik AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag.)

Anbudets beräkning av timmar och kostnader med mera ska utgå ifrån de förutsättningar för uppdraget som bland annat systemet ställer upp.

AMA-rubrik:
AMA AF 12,
AFB.31 Anbuds form och innehåll
(Skriv in nedanstående text.)

Anbudets beräkning av timmar och kostnader med mera ska utgå ifrån de förutsättningar för uppdraget som bland annat Systemet för material, varor och kemiska produkter ställer upp. Anbudet ska klargöra att entreprenören kommer att använda loggboken.

REACH-lagstiftningen innehåller bl.a. krav på information om farliga ämnen på kandidatlistan samt krav på säkerhetsdatablad. Det förstnämnda gäller för varor och det sista för kemiska produkter. Byggproduktförordningen innehåller ett identiskt krav fast med tillägget att denna information ska bifogas den prestandadeklaration som ska finnas för CE-märkta byggprodukter eller hela byggnader.

Upphandlingsmyndigheten har upphandlingskriterier som kan användas som hjälp till beställaren om denne vill upprätta en loggbok övermaterial som ingår i byggnaden. Det är KravID: 10938 (bas). Kriteriet ställs för att kraven på material ska följas upp och säkerställas under hela byggprocessen.

Observera att kriteriet bara kan användas om beställaren har upprättat en loggbok redan innan projekteringen och produktionsfasen! I Upphandlingsmyndighetens materialvalskrav inom totalentreprenad finns kriterium som kan utgöra stöd för hur en sådan loggbok kan struktureras. (Loggboken kan finnas i ett dokument eller som IT-baserat stödsystem.) Loggboken ska finnas tillgängligt för entreprenören under tiden för anbudsgivningen. Det måste därför förtecknas som en bilaga i upphandlingsdokumentet (upphandlingsdokument = förfrågningsunderlag). Om AMA används så måste varje bilaga anges under rubrik AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag, annars riskerar man att bilagorna inte gäller.

Upphandlaren måste specificera antal timmar och antal möten som man kommer använda för att introducera entreprenören i loggboken. Finns en beskrivning av loggboken bör den bifogas förfrågningsunderlaget.

Byggproduktförordningen som kräver att en standardiserad information om produktens prestanda ska finnas på alla byggprodukter som omfattas av förordningen. Att en byggprodukt är CE-märkt visar att produkten kan uppfylla förordningen och att det finns en produktprestandadeklaration som kan hämtas från tillverkaren eller återförsäljaren. CE-märkningen medger också spårbarhet och möjlighet att söka ytterligare information om produkten. Att märkningen finns innebär dock inte att produkten ifråga uppfyller tekniska krav enligt lag eller förordning.

Boverkets information om regler för byggprodukter.

 

 

Uppföljning av kravet 

Inspektioner i fält av att produktionen använder och följer loggboken. Inspektioner av upprättade protokoll och anteckningar eller noteringar i loggboken. Jämförelse av resultat av fältinspektioner och protokoll i förhållande loggboken.

REACH-lagstiftningen innehåller bl.a. krav på information om farliga ämnen på kandidatlistan samt krav på säkerhetsdatablad. Det förstnämnda gäller för varor och det sista för kemiska produkter. Byggproduktförordningen innehåller ett identiskt krav fast med tillägget att denna information ska bifogas den prestandadeklaration som ska finnas för CE-märkta byggprodukter eller hela byggnader.

Upphandlingsmyndigheten har upphandlingskriterier som gäller styrning och uppföljning av de krav som ställs på material som ingår i byggnaden, under hela byggprocessen - från programskedet till garantiperioden. Kravet har ID 10938 (avancerad nivå) i kriteriedatabasen. Kriterierna ställs för att kraven på material ska följas upp och säkerställas under hela byggprocessen.

Observera att kriteriet bara kan användas om beställaren har upprättat ett sådant system redan innan projekteringen och produktionsfasen! I Upphandlingsmyndighetens materialvalskrav inom totalentreprenad finns kriterium som kan utgöra stöd för hur ett sådant system kan struktureras. Systemet ska finnas tillgängligt för entreprenören under tiden för anbudsgivningen. Det måste därför förtecknas som en bilaga i upphandlingsdokumentet (upphandlingsdokument = förfrågningsunderlag). Om AMA används så måste varje bilaga anges under rubrik AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag, annars riskerar man att bilagorna inte gäller.

Upphandlaren måste specificera antal timmar och antal möten som man kommer använda för att introducera entreprenören i systemet. Finns en beskrivning av systemet bör den bifogas förfrågningsunderlaget.

Byggproduktförordningen som kräver att en standardiserad information om produktens prestanda ska finnas på alla byggprodukter som omfattas av förordningen. Att en byggprodukt är CE-märkt visar att produkten kan uppfylla förordningen och att det finns en produktprestandadeklaration som kan hämtas från tillverkaren eller återförsäljaren. CE-märkningen medger också spårbarhet och möjlighet att söka ytterligare information om produkten. Att märkningen finns innebär dock inte att produkten ifråga uppfyller tekniska krav enligt lag eller förordning. Boverkets informationom regler för byggprodukter.

Vilka byggprodukter som omfattas av byggproduktförordningen kan man få information om från http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation_en .

Här avses alltså inte bedömningssystem för bedömning av kemiskt innehåll utan ett ledningssystem för hantering av varor och material etcetera.

Uppföljning

Inspektioner i fält av att produktionen följer systemets rutiner och aktiviteter och dokumentationskrav, exempelvis i loggboken. Inspektioner av upprättade protokoll och anteckningar eller noteringar i loggboken. Jämförelse av resultat av fältinspektioner och protokoll i förhållande till rutiner och krav i beställarens System med rutiner för hantering av och stöd för dokumentation av material, varor och kemiska produkter.

REACH-lagstiftningen innehåller bl.a. krav på information om farliga ämnen på kandidatlistan samt krav på säkerhetsdatablad. Det förstnämnda gäller för varor och det sista för kemiska produkter. Byggproduktförordningen innehåller ett identiskt krav fast med tillägget att denna information ska bifogas den prestandadeklaration som ska finnas för CE-märkta byggprodukter eller hela byggnader.
Utan en loggbok för information om varor, material och kemiska produkter så kan inte beställaren kontrollera om kraven på miljö- och hälsofarliga ämnen har följts för de varor, material och kemiska produkter som byggts in i byggnaden. Loggboken hjälper även till att se var i byggnaden varor, material och kemiska produkter har placerats eller byggts in. Framtida hantering av material, liksom materialinventeringar inför rivningar och ombyggnader underlättas och kostnader för detta minskas liksom miljö- och hälsorisker vid hanteringen.
Utan ett system för hantering av information om varor, material och kemiska produkter så kan inte beställaren kontrollera och få insyn i hur kraven på miljö- och hälsofarliga ämnen har hanterats under byggprocessen. Systemets loggbok ska även vara till hjälp att få kontroll över var i byggnaden varor, material och kemiska produkter har placerats eller byggts in. Systemet ger en spårbarhet som kan bidra till att minska felhanteringar och minska kostnader vid korrigeringar av fel. Framtida hantering av material, liksom materialinventeringar inför rivningar och ombyggnader underlättas och kostnader för detta minskas liksom miljö- och hälsorisker vid hanteringen.
 • KravID: 10941: 1
 • Versionsdatum: 2015-05-26
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.