Miljömål

Miljöaspekter

 • Införda miljöledningsrutiner
 • Förbrukning av ändliga resurser
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Dålig arbetsmiljö
 • Icke-hållbara förädlingskedjor
 • Utsläpp av övergödande ämnen
 • Utsläpp av flyktiga kolväten
 • Buller
 • Avfallsdeponering

Produktundergrupp

Totalentreprenad

Kriterierna kan användas för att ställa krav på totalentreprenader eller att ha som grund för ett miljöprogram för totalentreprenad. Kriterierna syftar att bidra till att lyfta prestandan inom energi- och miljöområdet vid nybyggnad.

Miljöaspekter

 • Införda miljöledningsrutiner
 • Förbrukning av ändliga resurser
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Dålig arbetsmiljö
 • Icke-hållbara förädlingskedjor
 • Utsläpp av övergödande ämnen
 • Utsläpp av flyktiga kolväten
 • Buller
 • Avfallsdeponering

Omfattning

Med lokaler menas här en byggnad med övervägande delen arbetsplatser eller rum avsedda för samlingar och möten så som kontor och liknande, konferenser och liknande.

Förskolor och skolor omfattas inte, för dessa finns egna kriterieområden. Lokaler som kräver förstärkt ventilation så som vissa utrymmen i sjukhus omfattas inte. Lokaler med hög fuktrisk så som simhallar omfattas inte. 

Energikraven ställs alltid tillsammans med Upphandlingsmyndighetens upphandlingskriterier för inneklimat och fuktsäkerhet som återfinns i kriteriebiblioteket och "wizarden". Inneklimat och fuktsäkerhet måste ha högsta prioritet. 

Föremålet för upphandlingen

Entreprenader eller insatser för nybyggnad av lokaler

Ingående krav

Teknisk specifikation
Kvalificeringskrav
Teknisk specifikation
Särskilda kontraktsvillkor
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Särskilda kontraktsvillkor
Kvalificeringskrav
Särskilda kontraktsvillkor
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Särskilda kontraktsvillkor
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Hämta hem kraven via vår KRITERIE-WIZARD

Tillämpningsanvisningar

Om en och samma byggnad innehåller också annat än lokaler så bör de övergripande värdena för byggnadens totala energianvändning viktas fram. Vid en viktning bör då de olika kraven vägas samman proportionellt utifrån hur stor area (A temp) som de olika typerna av utrymme (exempelvis lokalytor respektive bostäder) totalt upptar av byggnaden. Om en fastighet (läs bildad fastighet, så som en yta på kartan) består av fler byggnader så gäller kraven per byggnad. Viktning av energikrav avser dock inte kraven på värmeförlusttal (VFT vid DVUT) de kraven behöver inte viktas.

Kriterierna utgörs i vissa fall av tekniska krav men försök har gjorts för att kraven ska utgå från funktion. Därför finns även utredningskrav och krav på uppföljning av kraven med, under byggprocessens projekteringsskede, produktionsskede och vid överlämning till beställaren. Upphandlaren/Beställaren ansvarar dock alltid själv för vilka av de föreslagna kriterierna som passar till den egna upphandlingen! Kriterierna är utformade utifrån att beställaren först har fastställt kraven på innemiljö och fuktsäkerhet, dessa måste ha högsta prioritet! 

Kriterier  finns också för inom- och utomhusbelysning, kriterier för luftfilter, samt kriterier för vitvaror, var god se under rubriken Bygg och fastighet http://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/bygg-och-fastighet/

För vatteninstallationer finns mer information på exempelvis www.sakervatten.se

En viktig aspekt är att säkerställa är att en samordnad funktionsprovning av de tekniska systemen görs före överlämningen, så att de ingående delarna och systemen optimeras mot uppställda funktionskrav. Risken är annars att de övergripande målen exempelvis avseende energianvändningen inte uppnås.

Kontroll av att krav följs kostar alltid tid och resurser. Om man inte har för vana att kontrollera att ställda krav efterlevs och att den prestanda man beställt och ställt krav på verkligen erhålls, kan inte vara säker på att man får det man betalar för. Det gäller oavsett om det handlar om miljö- och energikrav eller andra krav och kvaliteter. Kontroll av villkor och krav bör ses som del i investeringen och inte som en kostnad. En investering som ofta återbetalar sig i bättre driftsekonomi eller fastighetsvärden och bättre miljö- och energiprestanda.