Miljömål

Miljöaspekter

 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Dålig arbetsmiljö
 • Icke-hållbara förädlingskedjor

Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering)

Antalet kemiska produkter ökar starkt.

Läs mer

Vissa kemiska ämnen har välkända negativa effekter på både vår hälsa och naturen. Men fortfarande saknas mycket kunskap om hur kemikalier och föroreningar påverkar miljön och människors hälsa. Även kunskapen om hur kemikalierna samverkar och hur de tillsammans påverkar natur och hälsa är liten. Därför är riskerna också svåra att begränsa. För att minska problemen med att människor och natur exponeras för en mängd olika miljö- och hälsofarliga ämnen måste användningen av sådana ämnen minska.

2012 uppgick antal kemiska produkter i Sverige till cirka 90 000. Av dessa var cirka 40 000 hälsofarliga på något sätt.

Kemikalieinspektionen har registrerat mer än 12 000 kemiska ämnen som ingår i kemiska produkter. Än fler kemiska ämnen ingår i till exempel byggnadsmaterial. Hur många kemiska ämnen som kommer in i Sverige via importerade varor är okänt.

I Svensk Byggtjänsts register finns cirka 45 000 byggvaror registrerade. Byggvaror avser såväl kemiska produkter som byggprodukter (t ex golvmaterial, träskivor) och material som är behandlat med eller innehåller kemiska produkter. Fogmassor, lim, färger, betong och cement är några exempel på byggprodukter som också räknas som kemiska produkter.

Miljöbalken (lagen) uppmanar verksamheter att byta ut miljö- och hälsofarliga varor och material mot sådana som är ofarliga eller mindre miljö- och hälsofarliga.

Teknisk specifikation KravID: 10935: 1

Miljöaspekter

 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Dålig arbetsmiljö
 • Icke-hållbara förädlingskedjor

Gäller i följande byggskeden:

 • Projekteringsskede
 • Produktionsskede

 AMA-rubrik:
AMA AF 12,
AFD.223 Beställarens kvalitets- och miljöplan
(Kravet nedan kan anges i beställarens kvalitets- och miljöplan som bifogas till upphandlingsdokumentet eller så sätt in nedanstående text under denna rubrik och där under en egen okodad underrubrik "Material, varor och kemiska produkter.")
OCH
AFD.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan
(Sätt in nedanstående text under denna rubrik och där under en egen okodad underrubrik "Material, varor och kemiska produkter".)

Material, varor och kemiska produkter som byggs in i byggnaden ska inte innehålla ämnen som har egenskaper som är farliga för miljö och hälsa.

Med material, varor och kemiska produkter som byggs in i byggnaden avses sådana som omfattas av bilagan "Tabell 1 Material som byggs in" (basnivå).

Med ämnen som har egenskaper som är farliga för miljö och hälsa avses sådana egenskaper som anges i bilagan "Tabell 2, Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper", över de däri angivna halterna så som det definieras i bilagan.

Innehåll och halter ska beräknas i material, varor och kemiska produkter så som de levereras till byggplatsen eller monteringsplatsen.

AMA-rubrik:
AMA AF 12,
AFB.31Anbuds form och innehåll
(Sätt in nedanstående text under denna rubrik och där under en egen okodad underrubrik "Material, varor och kemiska produkter.")

Entreprenören ska i anbudet inge en försäkran om att kravet kommer att efterlevas.

Entreprenören ska i anbudet ange vilket eller vilka bedömningssystem som kommer att användas för att hantera bedömningen av material, varor och kemiska produkter i förhållande till beställarens krav, eller hur sådan bedömning annars kommer att göras.

Så som accepterade bedömningssystem ses BASTA, Byggvarubedömningen, SundahusMIljödata eller likvärdiga system eller trovärdiga skriftliga beskrivningar av vilken kemisk-toxikologisk kompetens och system som används för bedömningar av innehåll i material, varor och kemiska produkter i förhållande till beställarens krav.

Entreprenören ska vid begäran inlämna till Beställaren:

En registrering av aktuella material, varor och kemiska produkter enligt BASTA: s egenskapskriterier version 2017-07-01 eller version 2018-01-01.  ...eller...

Bedömning av aktuella material, varor och kemiska produkter enligt Byggvarubedömningen 2016-07-01 med minst "accepteras" avseende innehåll. ...eller...

Bedömning av aktuella material, varor och kemiska produkter enligt SundahusMiljödata med minst att nivå ”C+” avseende innehåll uppnås. Även nivå A och B avsende innehåll innebär att kravet uppnås.. ...eller...

En granskning ska göras av personer med fullgod kompetens. Med fullgod kompetens avses kompetens motsvarande högskoleutbildning i kemi och toxikologi. Följande granskning måste göras mot tabell 2 i kravet - Granskning ska ske av dokumentation i form av: 

Säkerhetsdatablad enligt lagkrav (REACH, bilaga 2). ...och...

EPD®, miljödeklaration. EPD: n måste innehålla en redovisning av ingående ämnen med egenskaper som anges i tabell 2 och med angivande av halter. ...och/eller...

Protokoll eller intyg från analys från ackrediterat laboratorium, som måste innehålla en redovisning av ingående ämnen med egenskaper som anges i tabell 2 och med angivande av halter.

Granskning enligt ovan kan även göras av beställaren, enligt samma förutsättningar som ovan.

...eller likvärda registreringar eller bedömningar.

Teknisk specifikation KravID: 10935: 1

Miljöaspekter

 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Dålig arbetsmiljö
 • Icke-hållbara förädlingskedjor

Gäller i följande byggskeden:

 • Projekteringsskede
 • Produktionsskede

AMA-rubrik:
AMA AF 12,
AFD.223 Beställarens kvalitets- och miljöplan
(Kravet nedan kan anges i beställarens kvalitets- och miljöplan som bifogas till upphandlingsdokumentet eller så sätt in nedanstående text under denna rubrik och där under en egen okodad underrubrik "Material, varor och kemiska produkter.")
OCH
AFD.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan
(Sätt in nedanstående text under denna rubrik och där under en egen okodad underrubrik "Material, varor och kemiska produkter".)

Material, varor och kemiska produkter som byggs in i byggnaden ska inte innehålla ämnen som har egenskaper som är farliga för miljö och hälsa.

Med material, varor och kemiska produkter som byggs in i byggnaden avses sådana som omfattas av bilagan "Tabell 1 Material som byggs in" (avancerad nivå).

Med ämnen som har egenskaper som är farliga för miljö och hälsa avses sådana egenskaper som anges i bilagan "Tabell 2, Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper", över de däri angivna halterna så som det definieras i bilagan.

Innehåll och halter ska beräknas i material, varor och kemiska produkter så som de levereras till byggplatsen eller monteringsplatsen.

Förslag till bevis

AMA-rubrik:
AMA AF 12,
AFB.31Anbuds form och innehåll
(Sätt in nedanstående text under denna rubrik och där under en egen okodad underrubrik "Material, varor och kemiska produkter.")

Entreprenören ska i anbudet inge en försäkran om att kravet kommer att efterlevas.

Entreprenören ska i anbudet ange vilket eller vilka bedömningssystem som kommer att användas för att hantera bedömningen av material, varor och kemiska produkter i förhållande till beställarens krav, eller hur sådan bedömning annars kommer att göras.

Så som accepterade bedömningssystem ses BASTA, Byggvarubedömningen, SundahusMiljödata eller likvärdiga system eller trovärdiga skriftliga beskrivningar av vilken kemisk-toxikologisk kompetens och system som används för bedömningar av innehåll i material, varor och kemiska produkter i förhållande till beställarens krav.

Kravet följs upp genom att använda Upphandlingsmyndighetens krav om Styrning av material, varor och kemiska produkter på basnivå eller avancerad nivå. (krav nr 10938).

Entreprenören ska vid begäran inlämna till Beställaren:

En registrering av aktuella material, varor och kemiska produkter enligt BASTA: s egenskapskriterier version 2017-07-01 eller version 2018-01-01. ...eller...

Bedömning av aktuella material, varor och kemiska produkter enligt Byggvarubedömningen 2016-07-01 med minst "accepteras" avseende innehåll. ...eller...

Bedömning av aktuella material, varor och kemiska produkter enligt SundahusMiljödata med minst att nivå ”C+” avseende innehåll uppnås. Även nivå A och B avsende innehåll innebär att kravet uppnås. ...eller...

En granskning ska göras av personer med fullgod kompetens. Med fullgod kompetens avses kompetens motsvarande högskoleutbildning i kemi och toxikologi. Följande granskning måste göras mot tabell 2 i kravet - Granskning ska ske av dokumentation i form av:

Säkerhetsdatablad enligt lagkrav (REACH, bilaga 2). ...och...

EPD®, miljödeklaration. EPD: n måste innehålla en redovisning av ingående ämnen med egenskaper som anges i tabell 2 och med angivande av halter. ...och/eller...

Protokoll eller intyg från analys från ackrediterat laboratorium, som måste innehålla en redovisning av ingående ämnen med egenskaper som anges i tabell 2 och med angivande av halter.

Granskning enligt ovan kan även göras av beställaren, enligt samma förutsättningar som ovan.

...eller likvärda registreringar eller bedömningar.

Hantering av kravet

Kravtexten används i upphandlingsdokumentet (upphandlingsdokument = förfrågningsunderlag) och bilagorna "Tabell 1" och "Tabell 2, Egenskaper och ämnen som ej får förekomma" är nödvändiga att ha med men kan läggas som en bilaga till upphandlingsdokumentet och som kontraktstext. Om AMA används så måste varje bilaga anges under rubrik AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag, annars riskerar man att bilagorna inte gäller.

Detta krav måste åtföljas av kravet på Styrning av material, varor och kemiska produkter (KravID: 10938). Även kravet på Avvikelsehantering (10 936) måste användas som kontraktstext.

Varor i tabell 1 kräver särskild uppmärksamhet och beställaren måste ange de varukategorier som omfattas av kravet och ta bort de övriga ur tabellen. Tabellen är ordnad efter bygghandelns varugrupper BK04. Undantaget är rörisolering som betonas särskilt. Det som beställaren rekommenderas ha med i sina krav är i listan är markerade i fetstil. Det som skiljer basnivå från avancerad nivå är att fler varugrupper är markerade i tabell 1, på avancerad nivå.

Det är viktigt att Beställaren informeras om det skulle vara så att föreskrivna eller valda material inte uppnår kravet. Avvikelser som riskerar att inträffa i projektering och produktion måste Beställaren i sådana fall ta ställning till om de ska accepteras. Beställaren ska i sådant fall välja material på andra premisser. Avvikelser kan dock inte accepteras i anbuden, under upphandlingen.
Här finns också bifogat "Regler för sammanräkning". Detta dokument Finns hos Upphandlingsmyndigheten och ska sparas ned hos upphandlaren så att upphandlaren har detta och kan översända det på begäran till anbudsgivaren.

Kriterierna bör inte användas som krav på innehåll i återanvända varor och byggdelar. Annan metod behövs för att spåra och sortera ut oönskat innehåll i återanvända varor och byggdelar. Återvunnet material bör inte användas direkt såvida innehållet inte är känt och ofarligt. För varor och byggdelar av återvunnet material bör kravet däremot gälla.

Tidigare krav

Detta kravet bygger på klassificering enligt EU-förordning 1272/2008 (CLP).  Tidigare har vi även haft ett krav som följt klassificering enligt KIFS 2005:7. Efter 2015-05-31 gäller emellertid endast klassificeringen enligt CLP. Har ni använt kravet enligt KIFS klassificering och vill se se listan så ber vi att ni kontaktar Upphandlingsmyndigheten.

Övrig information

Varor som klarar innehållskriterierna i BASTA (version 2017-07-01, 2018-01-07) och Byggvarubedömningens kemiska kriterier (version 2016-07-01) samt SundahusMIljödata, nivå A, B och C+ avseende egenskapskraven (filter "Upphandlingsmyndighetens krav"), klarar även Upphandlingsmyndighetens krav. Kravet fungerar även mot andra system som har bedömningsnivåer med likvärdiga kriterier och halter.

I EU-domstolens dom C368-10 förtydligar domstolen kraven på transparens och att krav i upphandlingsdokumentet (upphandlingsdokument = förfrågningsunderlag) ska kunna utläsas i upphandlingsdokumentet. En utförligare text måste därför användas i upphandlingsdokumentet istället för en enkel hänvisning till Byggvarubedömningen eller BASTA-kriterierna. Det enklaste viset att hantera kriteriet ovan är att i upphandlingsdokumentet ange kravets första stycke eller lägga det i kontraktet, och att lägga tabell 2 med noter, som en bilaga till upphandlingsdokumentet eller kontraktet.

Emissioner från material tas ej omhand av dessa kriterier. För närvarande finns inga kriterier för emissioner från material.

Hantering av basnivå  
Kravet kan användas i ett upphandlingsdokumentet (upphandlingsdokument = förfrågningsunderlag) och bilagorna "Tabell 1 - basnivå" och "Tabell 2, Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper" är nödvändiga att ha med men kan läggas som en bilaga till upphandlingsdokumentet och som kontraktstext. OBS! Varje bilaga ska anges i AMA, om AMA används, under rubrik AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag, annars riskerar man att bilagorna inte gäller.

 

Hantering av kravet

Kravtexten används i upphandlingsdokumentet (upphandlingsdokument = förfrågningsunderlag) och bilagorna "Tabell 1" och "Tabell 2, Egenskaper och ämnen som ej får förekomma" är nödvändiga att ha med men kan läggas som en bilaga till upphandlingsdokumentet och som kontraktstext. Om AMA används så måste varje bilaga anges under rubrik AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag, annars riskerar man att bilagorna inte gäller.

Detta krav måste åtföljas av kravet på Styrning av material, varor och kemiska produkter (KravID: 10938). Även kravet på Avvikelsehantering (10 936) måste användas som kontraktstext.

Varor i tabell 1 kräver särskild uppmärksamhet och beställaren måste ange de varukategorier som omfattas av kravet och ta bort de övriga ur tabellen. Tabellen är ordnad efter bygghandelns varugrupper BK04. Undantaget är rörisolering som betonas särskilt. Det som beställaren rekommenderas ha med i sina krav är i listan är markerade i fetstil. Det som skiljer basnivå från avancerad nivå är att fler varugrupper är markerade i tabell 1, på avancerad nivå.

Det är viktigt att Beställaren informeras om det skulle vara så att föreskrivna eller valda material inte uppnår kravet. Avvikelser som riskerar att inträffa i projektering och produktion måste Beställaren i sådana fall ta ställning till om de ska accepteras. Beställaren ska i sådant fall välja material på andra premisser. Avvikelser kan dock inte accepteras i anbuden, under upphandlingen.
Här finns också bifogat "Regler för sammanräkning". Detta dokument Finns hos Upphandlingsmyndigheten och ska sparas ned hos upphandlaren så att upphandlaren har detta och kan översända det på begäran till anbudsgivaren.

Kriterierna bör inte användas som krav på innehåll i återanvända varor och byggdelar. Annan metod behövs för att spåra och sortera ut oönskat innehåll i återanvända varor och byggdelar. Återvunnet material bör inte användas direkt såvida innehållet inte är känt och ofarligt. För varor och byggdelar av återvunnet material bör kravet däremot gälla.

Tidigare krav

Detta kravet bygger på klassificering enligt EU-förordning 1272/2008 (CLP).  Tidigare har vi även haft ett krav som följt klassificering enligt KIFS 2005:7. Efter 2015-05-31 gäller emellertid endast klassificeringen enligt CLP. Har ni använt kravet enligt KIFS klassificering och vill se se listan så ber vi att ni kontaktar Upphandlingsmyndigheten.

Övrig information

Varor som klarar innehållskriterierna i BASTA (version 2017-07-01, 2018-01-07) och Byggvarubedömningens kemiska kriterier (version 2016-07-01) samt SundahusMIljödata, nivå A, B och C+ avseende egenskapskraven (filter "Upphandlingsmyndighetens krav"), klarar även Upphandlingsmyndighetens krav. Kravet fungerar även mot andra system som har bedömningsnivåer med likvärdiga kriterier och halter.

I EU-domstolens dom C368-10 förtydligar domstolen kraven på transparens och att krav i upphandlingsdokumentet (upphandlingsdokument = förfrågningsunderlag) ska kunna utläsas i upphandlingsdokumentet. En utförligare text måste därför användas i upphandlingsdokumentet istället för en enkel hänvisning till Byggvarubedömningen eller BASTA-kriterierna. Det enklaste viset att hantera kriteriet ovan är att i upphandlingsdokumentet ange kravets första stycke eller lägga det i kontraktet, och att lägga tabell 2 med noter, som en bilaga till upphandlingsdokumentet eller kontraktet.

Emissioner från material tas ej omhand av dessa kriterier. För närvarande finns inga kriterier för emissioner från material.

Hantering av avancerad nivå 

Kravet kan användas i ett upphandlingsdokumentet (upphandlingsdokument = förfrågningsunderlag) och bilagorna "Tabell 1 - avancerad nivå" och "Tabell 2, Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper" är nödvändiga att ha med men kan läggas som en bilaga till upphandlingsdokumentet och som kontraktstext. OBS! Varje bilaga ska anges i AMA, om AMA används, under rubrik AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag, annars riskerar man att bilagorna inte gäller.

Hantering av kravet

Kravtexten används i upphandlingsdokumentet (upphandlingsdokument = förfrågningsunderlag) och bilagorna "Tabell 1" och "Tabell 2, Egenskaper och ämnen som ej får förekomma" är nödvändiga att ha med men kan läggas som en bilaga till upphandlingsdokumentet och som kontraktstext. Om AMA används så måste varje bilaga anges under rubrik AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag, annars riskerar man att bilagorna inte gäller.

Detta krav måste åtföljas av kravet på Styrning av material, varor och kemiska produkter (KravID: 10938). Även kravet på Avvikelsehantering (10 936) måste användas som kontraktstext.

Varor i tabell 1 kräver särskild uppmärksamhet och beställaren måste ange de varukategorier som omfattas av kravet och ta bort de övriga ur tabellen. Tabellen är ordnad efter bygghandelns varugrupper BK04. Undantaget är rörisolering som betonas särskilt. Det som beställaren rekommenderas ha med i sina krav är i listan är markerade i fetstil. Det som skiljer basnivå från avancerad nivå är att fler varugrupper är markerade i tabell 1, på avancerad nivå.

Det är viktigt att Beställaren informeras om det skulle vara så att föreskrivna eller valda material inte uppnår kravet. Avvikelser som riskerar att inträffa i projektering och produktion måste Beställaren i sådana fall ta ställning till om de ska accepteras. Beställaren ska i sådant fall välja material på andra premisser. Avvikelser kan dock inte accepteras i anbuden, under upphandlingen.
Här finns också bifogat "Regler för sammanräkning". Detta dokument Finns hos Upphandlingsmyndigheten och ska sparas ned hos upphandlaren så att upphandlaren har detta och kan översända det på begäran till anbudsgivaren.

Kriterierna bör inte användas som krav på innehåll i återanvända varor och byggdelar. Annan metod behövs för att spåra och sortera ut oönskat innehåll i återanvända varor och byggdelar. Återvunnet material bör inte användas direkt såvida innehållet inte är känt och ofarligt. För varor och byggdelar av återvunnet material bör kravet däremot gälla.

Tidigare krav

Detta kravet bygger på klassificering enligt EU-förordning 1272/2008 (CLP).  Tidigare har vi även haft ett krav som följt klassificering enligt KIFS 2005:7. Efter 2015-05-31 gäller emellertid endast klassificeringen enligt CLP. Har ni använt kravet enligt KIFS klassificering och vill se se listan så ber vi att ni kontaktar Upphandlingsmyndigheten.

Övrig information

Varor som klarar innehållskriterierna i BASTA (version 2017-07-01, 2018-01-07) och Byggvarubedömningens kemiska kriterier (version 2016-07-01) samt SundahusMIljödata, nivå A, B och C+ avseende egenskapskraven (filter "Upphandlingsmyndighetens krav"), klarar även Upphandlingsmyndighetens krav. Kravet fungerar även mot andra system som har bedömningsnivåer med likvärdiga kriterier och halter.

I EU-domstolens dom C368-10 förtydligar domstolen kraven på transparens och att krav i upphandlingsdokumentet (upphandlingsdokument = förfrågningsunderlag) ska kunna utläsas i upphandlingsdokumentet. En utförligare text måste därför användas i upphandlingsdokumentet istället för en enkel hänvisning till Byggvarubedömningen eller BASTA-kriterierna. Det enklaste viset att hantera kriteriet ovan är att i upphandlingsdokumentet ange kravets första stycke eller lägga det i kontraktet, och att lägga tabell 2 med noter, som en bilaga till upphandlingsdokumentet eller kontraktet.

Emissioner från material tas ej omhand av dessa kriterier. För närvarande finns inga kriterier för emissioner från material.

 • KravID: 10935: 1
 • Versionsdatum: 2015-05-26
 • Senast granskad: 2018-05-01
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.