Miljömål

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser

Byggnadens maximala värmeförlusttal - Krav vid upphandling efter att systemhandlingar är framtagna.

Kriterierna kan användas för att ställa krav på totalentreprenader eller att ha som grund för ett miljöprogram för totalentreprenad. Kriterierna syftar att bidra till att lyfta prestandan inom energi- och miljöområdet vid nybyggnad.

Teknisk specifikation KravID: 11220

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser

Gäller i följande byggskeden:

 • Programskede
 • Projekteringsskede

AMA-rubrik:

AMA AF 12.

AFD.223 Beställarens kvalitets- och miljöplan.

(Sätt in texten efter parentesen under egen okodad underrubrik "Maximal värmeförlusttal (VFT) vid DVUT". Ange även byggnadens övriga förutsättningar, d.v.s. projekterade indata som gör det möjligt för entreprenör att beräkna byggnadens VFT och dess byggkostnader så som: byggnadens areor (Atemp, fönsterareor klimatskärmens area och dess orienteringar, - A omslutande), antal bostäder och storlek, köldbryggor (psi- värden) och dess längder samt luftflöde, värmeåtervinningens verkningsgrad och luftläckage. I de fall lokaler utgör en betydande del av bygganden anges även boarean (BOA) och lokalarean (LOA) så att gemensamma bi-areor kan fördelas på lokaldel respektive bostadsdel. )

Byggnaden ska projekteras så att dess värmeförlusttal blir högst 20 W/m2, Atemp vid dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT) och en innetemperatur på 21 grader Celsius.

Möjliga tillägg på VFT-talen:

Utförligare beskrivning och förklaringar finns i informationsbilagan. Denna ruta är endast information till upphandlaren och måste tas bort innan kravet används i ett upphandlingsunderlag (förfrågningsunderlag). Texten är ej riktad till anbudslämnare!

Tillägg för små byggnader

Tillägg för byggnader mindre än 600 m2 enligt:

VFT: + (600 - Atemp)/110

 

Tillägg för kallare klimat

Tillägg medges med:

VFT: + 1 W/m2 Atemp för orter där DVUT3 är lägre än -17,0 grader

VFT: + 2 W/m2 Atemp för orter där DVUT3 är lägre än -22,1 grader.

DVUT3 avser DVUT för tre dygns tidskonstant, se även anvisningar i bilaga ”beräkning VFT”.

Tillägg vid större luftflöden

För byggnad med större genomsnittligt luftflöde q medel än 0,45 l/s, m2 medges tillägg (inom intervallet 0,45 – 1,0 l/s, m2) enligt:

VFT: + (qmedel-0,35) x 0,18 x (21-DVUT)

Beräkning av värmeförlusttalet ska ske enligt bilagan "Beräkningsanvisning för VFT" som bifogas kravet. Beräkningar av ventilationsförluster ska följa BBR25 eller senare versioner, BEN2[1] samt SS-EN 16798-7:2017[2]. Indata för verkningsgrad ventilationsaggregat under vinterdriftfall ska följa anvisningar i bilagan "Beräkningsanvisning för VFT".

Bygghandlingarna ska innehålla den lösning som uppfyller kravet på VFT vid DVUT3.  Bygghandlingarna ska inkludera handlingar som beskriver hur väsentliga indata till VFT-beräkningen kan verifieras genom mätning och hur mätningarna kan loggas. Exempelvis mätning och loggning av luftflöden och verkningsgrader för samtliga ventilationsaggregat under vinterdriftfall.

En energiberäkning ska bifogas bygghandlingar. Energiberäkningen ska sammanfatta resultatet avseende VFT i bifogad ”Redovisningsmall VFT vid DVUT3”.

SAMT:

AMA-rubrik:

AMA AF 12.

AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag

 • Bilaga Beräkningsanvisning för VFT.
 • Bilaga Redovisningsmall VFT vid DVUT

 

[1] Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2016:12) om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår

[2] SS-EN 16798–7: 2017 Byggnaders energiprestanda – Ventilation för byggnader, del 7. Beräkningsmetoder för bestämning av luftflöden i byggnader inklusive infiltration-

AMA-rubrik:

AMA AF 12.

AFB.31 Anbuds form och innehåll

(Sätt in nedanstående text under egen okodad underrubrik
"Maximal värmeförlusttal (VFT) vid DVUT". )

En översiktlig energiberäkning ska lämnas med anbudet. Anbudet ska sammanfatta resultatet avseende VFT i bilagan ”Redovisningsmall VFT vid DVUT3”.

Hur kravet kan följas upp under olika skeden i byggprocessen och för färdig byggnad beskrivs i Informationsbilagan. 

Teknisk specifikation KravID: 11220

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser

Gäller i följande byggskeden:

 • Programskede
 • Projekteringsskede

AMA-rubrik:

AMA AF 12.

AFD.223 Beställarens kvalitets- och miljöplan.

(Sätt in texten efter parentesen under egen okodad underrubrik "Maximal värmeförlusttal (VFT) vid DVUT". Ange även byggnadens övriga förutsättningar, d.v.s. projekterade indata som gör det möjligt för entreprenör att beräkna byggnadens VFT och dess byggkostnader så som: byggnadens areor (Atemp, fönsterareor klimatskärmens area och dess orienteringar, - A omslutande), antal bostäder och storlek, köldbryggor (psi- värden) och dess längder samt luftflöde, värmeåtervinningens verkningsgrad och luftläckage. I de fall lokaler utgör en betydande del av bygganden anges även boarean (BOA) och lokalarean (LOA) så att gemensamma bi-areor kan fördelas på lokaldel respektive bostadsdel. )

Byggnaden ska projekteras så att dess värmeförlusttal blir högst 19 W/m2, Atemp vid dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT) och en innetemperatur på 21 grader Celsius.

Möjliga tillägg på VFT-talen:

Utförligare beskrivning och förklaringar finns i informationsbilagan. Denna ruta är endast information till upphandlaren och måste tas bort innan kravet används i ett upphandlingsunderlag (förfrågningsunderlag). Texten är ej riktad till anbudslämnare!

Tillägg för små byggnader

Tillägg för byggnader mindre än 600 m2 enligt:

VFT: + (600 - Atemp)/110

 

Tillägg för kallare klimat

Tillägg medges med:

VFT: + 1 W/m2 Atemp för orter där DVUT3 är lägre än -17,0 grader

VFT: + 2 W/m2 Atemp för orter där DVUT3 är lägre än -22,1 grader.

DVUT3 avser DVUT för tre dygns tidskonstant, se även anvisningar i bilaga ”beräkning VFT”.

Tillägg vid större luftflöden

För byggnad med större genomsnittligt luftflöde q medel än 0,45 l/s, m2 medges tillägg (inom intervallet 0,45 – 1,0 l/s, m2) enligt:

VFT: + (qmedel-0,35) x 0,18 x (21-DVUT)

Beräkning av värmeförlusttalet ska ske enligt bilagan "Beräkningsanvisning för VFT" som bifogas kravet. Beräkningar av ventilationsförluster ska följa BBR25 eller senare versioner, BEN2[1] samt SS-EN 16798-7:2017[2]. Indata för verkningsgrad ventilationsaggregat under vinterdriftfall ska följa anvisningar i bilagan "Beräkningsanvisning för VFT".

Bygghandlingarna ska innehålla den lösning som uppfyller kravet på VFT vid DVUT3.  Bygghandlingarna ska inkludera handlingar som beskriver hur väsentliga indata till VFT-beräkningen kan verifieras genom mätning och hur mätningarna kan loggas. Exempelvis mätning och loggning av luftflöden och verkningsgrader för samtliga ventilationsaggregat under vinterdriftfall.

En energiberäkning ska bifogas bygghandlingar. Energiberäkningen ska sammanfatta resultatet avseende VFT i bifogad ”Redovisningsmall VFT vid DVUT3”.

SAMT:

AMA-rubrik:

AMA AF 12.

AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag

 • Bilaga Beräkningsanvisning för VFT.
 • Bilaga Redovisningsmall VFT vid DVUT

 

[1] Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2016:12) om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår

[2] SS-EN 16798–7: 2017 Byggnaders energiprestanda – Ventilation för byggnader, del 7. Beräkningsmetoder för bestämning av luftflöden i byggnader inklusive infiltration-

Förslag till bevis

AMA-rubrik:

AMA AF 12.

AFB.31 Anbuds form och innehåll

(Sätt in nedanstående text under egen okodad underrubrik
"Maximal värmeförlusttal (VFT) vid DVUT". )

En översiktlig energiberäkning ska lämnas med anbudet. Anbudet ska sammanfatta resultatet avseende VFT i bilagan ”Redovisningsmall VFT vid DVUT3”.

Hur kravet kan följas upp under olika skeden i byggprocessen och för färdig byggnad beskrivs i Informationsbilagan. 

Teknisk specifikation KravID: 11220

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser

Gäller i följande byggskeden:

 • Programskede
 • Projekteringsskede

AMA-rubrik:

AMA AF 12.

AFD.223 Beställarens kvalitets- och miljöplan.

(Sätt in texten efter parentesen under egen okodad underrubrik "Maximal värmeförlusttal (VFT) vid DVUT". Ange även byggnadens övriga förutsättningar, d.v.s. projekterade indata som gör det möjligt för entreprenör att beräkna byggnadens VFT och dess byggkostnader så som: byggnadens areor (Atemp, fönsterareor klimatskärmens area och dess orienteringar, - A omslutande), antal bostäder och storlek, köldbryggor (psi- värden) och dess längder samt luftflöde, värmeåtervinningens verkningsgrad och luftläckage. I de fall lokaler utgör en betydande del av bygganden anges även boarean (BOA) och lokalarean (LOA) så att gemensamma bi-areor kan fördelas på lokaldel respektive bostadsdel. )

Byggnaden ska projekteras så att dess värmeförlusttal blir högst 14 W/m2, Atemp vid dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT) och en innetemperatur på 21 grader Celsius.

Möjliga tillägg på VFT-talen:

Utförligare beskrivning och förklaringar finns i informationsbilagan. Denna ruta är endast information till upphandlaren och måste tas bort innan kravet används i ett upphandlingsunderlag (förfrågningsunderlag). Texten är ej riktad till anbudslämnare!

Tillägg för små byggnader

Tillägg för byggnader mindre än 600 m2 enligt:

VFT: + (600 - Atemp)/110

 

Tillägg för kallare klimat

Tillägg medges med:

VFT: + 1 W/m2 Atemp för orter där DVUT3 är lägre än -17,0 grader

VFT: + 2 W/m2 Atemp för orter där DVUT3 är lägre än -22,1 grader.

DVUT3 avser DVUT för tre dygns tidskonstant, se även anvisningar i bilaga ”beräkning VFT”.

Tillägg vid större luftflöden

För byggnad med större genomsnittligt luftflöde q medel än 0,45 l/s, m2 medges tillägg (inom intervallet 0,45 – 1,0 l/s, m2) enligt:

VFT: + (qmedel-0,35) x 0,18 x (21-DVUT)

Beräkning av värmeförlusttalet ska ske enligt bilagan "Beräkningsanvisning för VFT" som bifogas kravet. Beräkningar av ventilationsförluster ska följa BBR25 eller senare versioner, BEN2[1] samt SS-EN 16798-7:2017[2]. Indata för verkningsgrad ventilationsaggregat under vinterdriftfall ska följa anvisningar i bilagan "Beräkningsanvisning för VFT".

Bygghandlingarna ska innehålla den lösning som uppfyller kravet på VFT vid DVUT3.  Bygghandlingarna ska inkludera handlingar som beskriver hur väsentliga indata till VFT-beräkningen kan verifieras genom mätning och hur mätningarna kan loggas. Exempelvis mätning och loggning av luftflöden och verkningsgrader för samtliga ventilationsaggregat under vinterdriftfall.

En energiberäkning ska bifogas bygghandlingar. Energiberäkningen ska sammanfatta resultatet avseende VFT i bifogad ”Redovisningsmall VFT vid DVUT3”.

SAMT:

AMA-rubrik:

AMA AF 12.

AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag

 • Bilaga Beräkningsanvisning för VFT.
 • Bilaga Redovisningsmall VFT vid DVUT

 

[1] Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2016:12) om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår

[2] SS-EN 16798–7: 2017 Byggnaders energiprestanda – Ventilation för byggnader, del 7. Beräkningsmetoder för bestämning av luftflöden i byggnader inklusive infiltration-

Förslag till bevis

AMA-rubrik:

AMA AF 12.

AFB.31 Anbuds form och innehåll

(Sätt in nedanstående text under egen okodad underrubrik
"Maximal värmeförlusttal (VFT) vid DVUT". )

En översiktlig energiberäkning ska lämnas med anbudet. Anbudet ska sammanfatta resultatet avseende VFT i bilagan ”Redovisningsmall VFT vid DVUT3”.

Hur kravet kan följas upp under olika skeden i byggprocessen och för färdig byggnad beskrivs i Informationsbilagan. 

Kravet på byggnadens värmeförlusttal (VFT) vid dimensionerande vinterutomhustemperatur (DVUT) kan användas oavsett vilket uppvärmningssystem byggnaden har, det vill säga både för ej elvärmda byggnader och för elvärmda byggnader.

Detta krav fungerar både för flerbostadshus och för lokaler!

Ta bort de kursiverade texterna, tabellerna och rutorna i kravet, de är endast riktade till upphandlaren!

Kravet är utformat för totalentreprenader där systemhandlingar arbetats fram för byggnaden/er och har mängdberäknade areor så entreprenören kan kalkylera utifrån dessa och utifrån kravet. Upphandlingsunderlaget måste då innehålla uppritad byggnad och uppgifter om byggnadens olika areor. Läs mer i bilagan Information om krav på värmeförlusttal. Är totalentreprenaden mindre uppstyrd så bör upphandlingsmyndighetens krav 11221 användas istället.

Oavsett formen för entreprenaden så bör de övergripande målen för energi hanteras tidigt i byggprocessen, redan i programstadiet och efterföljande skeden. Det behövs för att ge entreprenören bra förutsättningar för att kunna bygga energi- och kostnadseffektivt. Läs mer i bilagan Information om krav på värmeförlusttal.

Erfarenheter visar att olika beräkningsprogram ger resultat som skiljer sig något mellan varandra. Därför måste Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår – BEN2 – följas. För att säkra likabehandlingen av anbudsgivare blir det viktigt att i kravställandet också ge ytterligare beräkningsanvisningar avseende VFT. Till upphandlingsunderlaget ska därför bilagan Beräkningsanvisning för VFT bifogas upphandlingsunderlaget

Kravet på värmeförlusttal vid DVUT bör kompletteras med ett krav på att projekteringen av byggnaden ska granskas, avseende energiaspekterna och kravet på VFT. Uppfyller inte projekteringen kravet på VFT kan inte den uppförda byggnaden heller uppfylla kravet.

Följande bilagor finns till kravet:

 • Utförligare information och underlag för tillämpning av kravet, riktat till upphandlaren eller beställaren, finns i bilagan Information och stöd om krav på värmeförlusttal.
 • Beräkningsanvisning för VFT.
 • Redovisningsmall VFT vid DVUT3

Kravet på byggnadens värmeförlusttal (VFT) vid dimensionerande vinterutomhustemperatur (DVUT) kan användas oavsett vilket uppvärmningssystem byggnaden har, det vill säga både för ej elvärmda byggnader och för elvärmda byggnader.

Detta krav fungerar både för flerbostadshus och för lokaler!

Ta bort de kursiverade texterna, tabellerna och rutorna i kravet, de är endast riktade till upphandlaren!

Kravet är utformat för totalentreprenader där systemhandlingar arbetats fram för byggnaden/er och har mängdberäknade areor så entreprenören kan kalkylera utifrån dessa och utifrån kravet. Upphandlingsunderlaget måste då innehålla uppritad byggnad och uppgifter om byggnadens olika areor. Läs mer i bilagan Information om krav på värmeförlusttal. Är totalentreprenaden mindre uppstyrd så bör upphandlingsmyndighetens krav 11221 användas istället.

Oavsett formen för entreprenaden så bör de övergripande målen för energi hanteras tidigt i byggprocessen, redan i programstadiet och efterföljande skeden. Det behövs för att ge entreprenören bra förutsättningar för att kunna bygga energi- och kostnadseffektivt. Läs mer i bilagan Information om krav på värmeförlusttal.

Erfarenheter visar att olika beräkningsprogram ger resultat som skiljer sig något mellan varandra. Därför måste Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår – BEN2 – följas. För att säkra likabehandlingen av anbudsgivare blir det viktigt att i kravställandet också ge ytterligare beräkningsanvisningar avseende VFT. Till upphandlingsunderlaget ska därför bilagan Beräkningsanvisning för VFT bifogas upphandlingsunderlaget

Kravet på värmeförlusttal vid DVUT bör kompletteras med ett krav på att projekteringen av byggnaden ska granskas, avseende energiaspekterna och kravet på VFT. Uppfyller inte projekteringen kravet på VFT kan inte den uppförda byggnaden heller uppfylla kravet.

Följande bilagor finns till kravet:

 • Utförligare information och underlag för tillämpning av kravet, riktat till upphandlaren eller beställaren, finns i bilagan Information och stöd om krav på värmeförlusttal.
 • Beräkningsanvisning för VFT.
 • Redovisningsmall VFT vid DVUT3

Kravet på byggnadens värmeförlusttal (VFT) vid dimensionerande vinterutomhustemperatur (DVUT) kan användas oavsett vilket uppvärmningssystem byggnaden har, det vill säga både för ej elvärmda byggnader och för elvärmda byggnader.

Detta krav fungerar både för flerbostadshus och för lokaler!

Ta bort de kursiverade texterna, tabellerna och rutorna i kravet, de är endast riktade till upphandlaren!

Kravet är utformat för totalentreprenader där systemhandlingar arbetats fram för byggnaden/er och har mängdberäknade areor så entreprenören kan kalkylera utifrån dessa och utifrån kravet. Upphandlingsunderlaget måste då innehålla uppritad byggnad och uppgifter om byggnadens olika areor. Läs mer i bilagan Information om krav på värmeförlusttal. Är totalentreprenaden mindre uppstyrd så bör upphandlingsmyndighetens krav 11221 användas istället.

Oavsett formen för entreprenaden så bör de övergripande målen för energi hanteras tidigt i byggprocessen, redan i programstadiet och efterföljande skeden. Det behövs för att ge entreprenören bra förutsättningar för att kunna bygga energi- och kostnadseffektivt. Läs mer i bilagan Information om krav på värmeförlusttal.

Erfarenheter visar att olika beräkningsprogram ger resultat som skiljer sig något mellan varandra. Därför måste Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår – BEN2 – följas. För att säkra likabehandlingen av anbudsgivare blir det viktigt att i kravställandet också ge ytterligare beräkningsanvisningar avseende VFT. Till upphandlingsunderlaget ska därför bilagan Beräkningsanvisning för VFT bifogas upphandlingsunderlaget

Kravet på värmeförlusttal vid DVUT bör kompletteras med ett krav på att projekteringen av byggnaden ska granskas, avseende energiaspekterna och kravet på VFT. Uppfyller inte projekteringen kravet på VFT kan inte den uppförda byggnaden heller uppfylla kravet.

Följande bilagor finns till kravet:

 • Utförligare information och underlag för tillämpning av kravet, riktat till upphandlaren eller beställaren, finns i bilagan Information och stöd om krav på värmeförlusttal.
 • Beräkningsanvisning för VFT.
 • Redovisningsmall VFT vid DVUT3

När det är som kallast använder byggnader mest energi. Samtidigt är det då som efterfrågan att leverera energi är som störst i samhället. Effektbehovet är med andra ord störst under de kallaste vinterdagarna. För att täcka detta behov tas "spetskraft" och "reservkraft" eller "marginal-el" i anspråk. Då används de energikällor som orsakar mest miljöproblem så som fossila bränslen exempelvis i form av olja eller import av el vilken kan komma från kolkraftverk. Att ersätta fossilbaserad kraft med skogsråvara orsakar miljöproblem i form av utrotning av skogshabitat och arter vilket utgör ett mycket allvarligt miljöproblem både i Sverige och globalt. Att endast fasa ut fossilbaserad energi löser alltså inte de problemen. Det är därför viktigt att inte bara minska byggnadens behov av energi sett totalt över året utan även att minska energibehovet under de kallaste dagarna när effektbehovet är som störst.

När effektbehovet är som störst är också priset på energin som högst. Ett sätt att minska effektbehovet är att ställa krav på byggnadens prestanda avseende energiförluster vid dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT).

Även för en byggnad som bara ska klara byggreglernas (BBR:s) grundläggande krav på primärenergin så är det bra att i byggprojektet få in en tydlig styrning mot låga värmeförlusttal så att värmeförluster via klimatskärm och ventilation hålls på en låg nivå. (Värmeförlusttalet ersätter dock inte BBR:s krav på primärenergital och att byggnadens primärenergital ska beräknas.)

Med ett krav på värmeförlusttalet ges arkitekt, konstruktör och andra inblandade tydliga ramar att arbeta inom redan från start. Värmeförlusttalet blir också som en kontroll i projekteringen så att projekteringen ligger i linje med den energiprestanda beställaren eftersträvar.

Med ett krav på värmeförlusttal vid dimensionerande vinterutetemperatur säkras att byggnaden får låga värmeförluster och därmed låga uppvärmningskostnader.

När det är som kallast använder byggnader mest energi. Samtidigt är det då som efterfrågan att leverera energi är som störst i samhället. Effektbehovet är med andra ord störst under de kallaste vinterdagarna. För att täcka detta behov tas "spetskraft" och "reservkraft" eller "marginal-el" i anspråk. Då används de energikällor som orsakar mest miljöproblem så som fossila bränslen exempelvis i form av olja eller import av el vilken kan komma från kolkraftverk. Att ersätta fossilbaserad kraft med skogsråvara orsakar miljöproblem i form av utrotning av skogshabitat och arter vilket utgör ett mycket allvarligt miljöproblem både i Sverige och globalt. Att endast fasa ut fossilbaserad energi löser alltså inte de problemen. Det är därför viktigt att inte bara minska byggnadens behov av energi sett totalt över året utan även att minska energibehovet under de kallaste dagarna när effektbehovet är som störst.

När effektbehovet är som störst är också priset på energin som högst. Ett sätt att minska effektbehovet är att ställa krav på byggnadens prestanda avseende energiförluster vid dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT).

Även för en byggnad som bara ska klara byggreglernas (BBR:s) grundläggande krav på primärenergin så är det bra att i byggprojektet få in en tydlig styrning mot låga värmeförlusttal så att värmeförluster via klimatskärm och ventilation hålls på en låg nivå. (Värmeförlusttalet ersätter dock inte BBR:s krav på primärenergital och att byggnadens primärenergital ska beräknas.)

Med ett krav på värmeförlusttalet ges arkitekt, konstruktör och andra inblandade tydliga ramar att arbeta inom redan från start. Värmeförlusttalet blir också som en kontroll i projekteringen så att projekteringen ligger i linje med den energiprestanda beställaren eftersträvar.

Med ett krav på värmeförlusttal vid dimensionerande vinterutetemperatur säkras att byggnaden får låga värmeförluster och därmed låga uppvärmningskostnader.

När det är som kallast använder byggnader mest energi. Samtidigt är det då som efterfrågan att leverera energi är som störst i samhället. Effektbehovet är med andra ord störst under de kallaste vinterdagarna. För att täcka detta behov tas "spetskraft" och "reservkraft" eller "marginal-el" i anspråk. Då används de energikällor som orsakar mest miljöproblem så som fossila bränslen exempelvis i form av olja eller import av el vilken kan komma från kolkraftverk. Att ersätta fossilbaserad kraft med skogsråvara orsakar miljöproblem i form av utrotning av skogshabitat och arter vilket utgör ett mycket allvarligt miljöproblem både i Sverige och globalt. Att endast fasa ut fossilbaserad energi löser alltså inte de problemen. Det är därför viktigt att inte bara minska byggnadens behov av energi sett totalt över året utan även att minska energibehovet under de kallaste dagarna när effektbehovet är som störst.

När effektbehovet är som störst är också priset på energin som högst. Ett sätt att minska effektbehovet är att ställa krav på byggnadens prestanda avseende energiförluster vid dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT).

Även för en byggnad som bara ska klara byggreglernas (BBR:s) grundläggande krav på primärenergin så är det bra att i byggprojektet få in en tydlig styrning mot låga värmeförlusttal så att värmeförluster via klimatskärm och ventilation hålls på en låg nivå. (Värmeförlusttalet ersätter dock inte BBR:s krav på primärenergital och att byggnadens primärenergital ska beräknas.)

Med ett krav på värmeförlusttalet ges arkitekt, konstruktör och andra inblandade tydliga ramar att arbeta inom redan från start. Värmeförlusttalet blir också som en kontroll i projekteringen så att projekteringen ligger i linje med den energiprestanda beställaren eftersträvar.

Med ett krav på värmeförlusttal vid dimensionerande vinterutetemperatur säkras att byggnaden får låga värmeförluster och därmed låga uppvärmningskostnader.

 • KravID: 11220
 • Versionsdatum: 2018-06-14
 • Senast granskad: 2018-06-14
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.