Miljömål

Miljöaspekter

 • Införda miljöledningsrutiner

Miljöledningssystem

En byggentreprenad innebär flöden av stora mängder energi och material (inklusive avfall) som oundvikligt innebär ökad miljöbelastning. För att kunna styra dessa flöden och för att entreprenören ska agera så att miljöpåverkan minimeras kan ett ledningssystem för entreprenörens miljöarbete behövas.

Kvalificeringskrav KravID: 10923: 1

Miljöaspekter

 • Införda miljöledningsrutiner

Gäller i följande byggskeden:

 • Produktionsskede

AMA-rubrik:
AMA AF 12,
AFD.222 Miljöledning
(Sätt in nedanstående text.)

Entreprenören ska ha ett systematiskt miljöarbete med dokumenterade rutiner och ledningsstruktur, det vill säga ett miljöledningssystem.
Med miljöaspekter avses här de miljöaspekter1 som är relevanta för utförande av denna typ av uppdrag.
Minst följande rutiner och punkter, eller likvärda, ska ingå i entreprenörens miljöledningssystem eller vara genomförda:

 • Rutin för att verksamhetens ledning återkommande följer upp arbetet enligt systemet.
 • Identifiering av betydande miljöaspekter ska vara genomförd.
 • Identifiering av lagkrav och andra krav kopplade till organisationens miljöaspekter och information om dessa till verksamheten. Rutin för återkommande uppdatering av ovanstående.
 • Dokumenterade och mätbara miljömål. Målen ska vara kopplade till de identifierade betydande miljöaspekterna.
 • Rutin för återkommande utvärdering av måluppfyllnad och uppdatering av miljömålen.
 • Rutiner som säkerställer att personer som arbetar i organisationen eller på dess uppdrag görs medvetna om:
  a. de betydande miljöaspekterna1
  b. betydelsen av att miljöpolicy, rutiner och krav i miljöledningssystemet följs,
  c. sina roller och ansvar för att minska belastningen av de betydande miljöaspekterna.
 • Samlad dokumentation av avvikelser i systemet och rutin för hanteringen av avvikelserna.

Miljöledningssystemet ska vara dokumenterat och ska vara öppet för granskning av beställaren eller dennes ombud när dessa så begär.
Anbudet ska intyga att Entreprenören har ett miljöledningssystem och att det innehåller ovan nämnda, eller likvärda, punkter.

Anbudsgivaren ska, när upphandlaren eller beställaren så begär det, skicka in ytterligare dokumentation om ovanstående. Dokumentation kan vara intyg, certifiering, registrering, diplomering eller en utförligare beskrivning av systemet (avseende de nämnda punkterna).

1) Med miljöaspekt menas orsaken till miljöpåverkan som uppstår på grund av en aktivitet i företaget eller organisationen. Med betydande miljöaspekt menas en miljöaspekt som påverkar miljön i högre grad än vad andra miljöaspekter inom företaget eller organisationen gör.

Förslag till bevis

Information om hållbarhetskriteriet

Information om hållbarhetskriteriet

Information om hållbarhetskriteriet

Versionshistorik