Miljömål

Miljöaspekter

 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Icke-hållbara förädlingskedjor
 • Dålig arbetsmiljö

Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper, hantering avvikelser

Behov av att hantera avvikelser från kraven på miljö- och hälsofarliga ämnen kan uppstå då vissa material eller kemiska produkter i enstaka undantagsfall inte kan ersättas. För att hantera avvikelser och begränsa dessa behövs en skrivning i kontraktet med entreprenören.

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 10936: 1

Miljöaspekter

 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Icke-hållbara förädlingskedjor
 • Dålig arbetsmiljö

Gäller i följande byggskeden:

 • Produktionsskede

AMA-rubrik:
AMA AF 12,
AFD.223 Beställarens kvalitets- och miljöplan
(Kravet nedan kan anges i beställarens kvalitets- och miljöplan som bifogas till förfrågningsunderlaget eller så sätt in nedanstående text under denna rubrik och där under en egen okodad underrubrik "Material, varor och kemiska produkter".)
OCH
AFD.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan
(Sätt in nedanstående text under denna rubrik och där under en egen okodad underrubrik "Material, varor och kemiska produkter".)

Material, varor och kemiska produkter som byggs in i byggnaden ska följa beställarens krav avseende ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper.

Mindre avvikelser kan i undantagsfall komma att accepteras. Sådana mindre undantag ska alltid dokumenteras och motiveras av entreprenören. Beställaren ska informeras om respektive förslag på undantag. Innan beslut fattas om undantag så ska beställaren ta ställning till om förslag på undantag ska accepteras. Beställaren äger rätten att avgöra i sådana materialval. Beslutade undantag är avvikelser och ska dokumenteras i Loggboken över hanterade material och varor

AMA AF 12
AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden
(Sätt in nedanstående text under denna rubrik och där under en egen okodad underrubrik "Material, varor och kemiska produkter.")

Mindre avvikelser avseende material, varor och kemiska produkter som byggs in i byggnaden, kan i undantagsfall komma att accepteras. Sådana mindre undantag ska alltid dokumenteras och motiveras av entreprenören. Beställaren ska informeras om respektive förslag på undantag. Innan beslut fattas om undantag så ska beställaren ta ställning till om förslag på undantag ska accepteras. Beställaren äger rätten att avgöra i sådana materialval. Beslutade undantag är avvikelser och ska dokumenteras i Loggboken över hanterade material och varor.

(Inget detta är ett kontraktsvillkor)

Används detta kriterium måste även kravet Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (med klassificering enligt KIFS 2005:7) med krav-id. nr 10934 i databasen eller kravet Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (med klassificering enligt CLP) med krav-id. nr 10935 användas som krav. Även kraven Styrning av material, varor och kemiska produkter (krav nr 10 938) på basnivå eller avancerad nivå samt krav på Innehållsdeklaration (10937) bör användas.

Det är viktigt att Beställaren informeras om det skulle vara så att föreskrivna eller valda material inte uppnår kravet. Avvikelser som riskerar att inträffa i projektering och produktion måste Beställaren i sådana fall ta ställning till om de ska accepteras. Beställaren ska i sådant fall välja material på andra premisser. Avvikelser kan dock inte accepteras i anbuden, under upphandlingen.

 

Det är viktigt att Beställaren informeras om det skulle vara så att föreskrivna eller valda material inte uppnår kravet. Avvikelser som riskerar att inträffa i projektering och produktion måste Beställaren i sådana fall ta ställning till om de ska accepteras. Beställaren ska i sådant fall välja material på andra premisser. Avvikelser kan dock inte accepteras i anbuden, under upphandlingen

Uppföljning 

Stickprov kan göras över inbyggda material, varor och kemiska produkter. Genom loggboken bör inbyggda material, varor och kemiska produkter spåras, både till var de placerats i byggnaden och var dokumentationen om dem finns. Därvid bör innehållsdeklaration kunna hittas för de stickprov som tagits ut för kontroll.

Entreprenören ska vid begäran inlämna till Beställaren:
En registrering av aktuella material, varor och kemiska produkter enligt BASTA: s egenskapskriterier 2014-01-01 alternativ 1. ...eller...

En bedömning av aktuella material, varor och kemiska produkter enligt SundaHus Miljödatas funktion för "Upphandlingsmyndighetens kriterier" och ska klaras.  ...eller...

Bedömning av aktuella material, varor och kemiska produkter enligt Byggvarubedömningen med minst "accepteras" avseende innehåll. ...eller...

En granskning ska göras av personer med fullgod kompetens. Med fullgod kompetens avses kompetens motsvarande högskoleutbildning i kemi och toxikologi. Följande granskning måste göras mot tabell 2 i kravet. Granskning ska ske av dokumentation i form av:

EPD®, miljödeklaration. EPD: n måste innehålla en redovisning av ingående ämnen med egenskaper som anges i tabell 2 och med angivande av halter.  ...och...

Säkerhetsdatablad enligt lagkrav (REACH, bilaga 2). ...och/eller...

Protokoll eller intyg från analys från ackrediterat laboratorium, som måste innehålla en redovisning av ingående ämnen med egenskaper som anges i tabell 2 och med angivande av halter.
Granskning enligt ovan kan även göras av beställaren, enligt samma förutsättningar som ovan.

...eller likvärda registreringar eller bedömningar.

Används detta kriterium måste även kravet Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (med klassificering enligt KIFS 2005:7) med krav-id. nr 10934 i databasen eller kravet Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (med klassificering enligt CLP) med krav-id. nr 10935 användas som krav. Även kraven Styrning av material, varor och kemiska produkter (krav nr 10 938) på basnivå eller avancerad nivå samt krav på Innehållsdeklaration (10937) bör användas.

Det är viktigt att Beställaren informeras om det skulle vara så att föreskrivna eller valda material inte uppnår kravet. Avvikelser som riskerar att inträffa i projektering och produktion måste Beställaren i sådana fall ta ställning till om de ska accepteras. Beställaren ska i sådant fall välja material på andra premisser. Avvikelser kan dock inte accepteras i anbuden, under upphandlingen.

 

Används detta kriterium måste även kravet Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (med klassificering enligt KIFS 2005:7) med krav-id. nr 10934 i databasen eller kravet Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (med klassificering enligt CLP) med krav-id. nr 10935 användas som krav. Även kraven Styrning av material, varor och kemiska produkter (krav nr 10 938) på basnivå eller avancerad nivå samt krav på Innehållsdeklaration (10937) bör användas.

Det är viktigt att Beställaren informeras om det skulle vara så att föreskrivna eller valda material inte uppnår kravet. Avvikelser som riskerar att inträffa i projektering och produktion måste Beställaren i sådana fall ta ställning till om de ska accepteras. Beställaren ska i sådant fall välja material på andra premisser. Avvikelser kan dock inte accepteras i anbuden, under upphandlingen.

 

 • KravID: 10936: 1
 • Versionsdatum: 2015-05-26
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.