Miljömål

Miljöaspekter

 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Dålig arbetsmiljö
 • Icke-hållbara förädlingskedjor

Innehållsdeklaration

Utan krav på innehållsdeklaration blir övriga krav på vad material, varor eller kemiska produkter inte får innehålla, meningslösa krav.

Teknisk specifikation KravID: 10937: 1

Miljöaspekter

 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Dålig arbetsmiljö
 • Icke-hållbara förädlingskedjor

Gäller i följande byggskeden:

 • Projekteringsskede
 • Produktionsskede
 • Överlämning

AMA-rubrik:
AMA Hus 14
YSL.1 Dokumentation av miljöpåverkan varor och material i hus
(Sätt in nedanstående text under denna rubrik och där under en egen okodad underrubrik "Innehållsdeklaration för Material, varor och kemiska produkter ".)

Material, varor och kemiska produkter ska ha en innehållsdeklaration.

De material, varor och kemiska produkter som avses är sådana som anges i kravet om
"Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper" (Bilaga Tabell 1 Material som byggs in).

Innehållsdeklarationen ska (minst) redovisa alla ämnen som har miljö- och hälsofarliga egenskaper (enligt bilagan Tabell 2 Egenskaper) om dessa ämnen överstiger en halt om 0,1 procent.

Innehållet ska deklareras med angivande av ämnets kemiska namn, CAS-nummer och halt (viktprocent i produkten, enligt definitioner i bilagan Tabell 2 Egenskaper).

Krav på innehållsdeklaration på material, varor och kemiska produkter måste ställas som ett separat krav eftersom andra krav inte specificerar någon dokumentation av innehåll och innehållsdeklaration inte självklart bifogas köpt material.

Uppföljning 

Kravet följs upp genom att använda Upphandlingsmyndighetens krav Styrning av material, varor och kemiska produkter (KravID: 10 938). Använd kravet antingen på basnivå som då heter Loggbok över material, varor och kemiska produkter - Basnivå  eller använd kravet på avancerad nivå, som då heter System för hantering av material, varor och kemiska produkter - Avancerad nivå.

Stickprov kan göras över inbyggda material, varor och kemiska produkter. Genom loggboken bör inbyggda material, varor och kemiska produkter spåras, både till var de placerats i byggnaden och var dokumentationen om dem finns. Därvid bör innehållsdeklaration kunna hittas för de stickprov som tagits ut för kontroll.

Referens till EU-förordningar mm 

REACH-lagstiftningen innehåller bl.a. krav på att information om farliga ämnen på kandidatlistan samt krav på säkerhetsdatablad ska finnas tillgängligt. Det förstnämnda gäller för varor och det sista för kemiska produkter. Byggproduktförordningen innehåller ett identiskt krav fast med tillägget att denna information ska bifogas den prestandadeklaration som ska finnas för CE-märkta byggprodukter.

Mer information om CE-märkning finns hos Boverket.

Byggproduktförordningens informationskrav ökar tillgängligheten till information om kandidatämnen men underlaget kan vara undermåligt som förvaltningsdokumentation. Byggproduktförordningen bedöms inte vara mer långgående än informationskravet i REACH.

OBS: Uppdatering påbörjad avseende AMA-kodning. Senaste AMA Hus är från 2018. Kraven är för närvarande försedda med AMA Hus 2014. I övrigt är innehållet i kraven aktuellt.

Krav på innehållsdeklaration på material, varor och kemiska produkter måste ställas som ett separat krav eftersom andra krav inte specificerar någon dokumentation av innehåll och innehållsdeklaration inte självklart bifogas köpt material.

Uppföljning 

Kravet följs upp genom att använda Upphandlingsmyndighetens krav Styrning av material, varor och kemiska produkter (KravID: 10 938). Använd kravet antingen på basnivå som då heter Loggbok över material, varor och kemiska produkter - Basnivå  eller använd kravet på avancerad nivå, som då heter System för hantering av material, varor och kemiska produkter - Avancerad nivå.

Stickprov kan göras över inbyggda material, varor och kemiska produkter. Genom loggboken bör inbyggda material, varor och kemiska produkter spåras, både till var de placerats i byggnaden och var dokumentationen om dem finns. Därvid bör innehållsdeklaration kunna hittas för de stickprov som tagits ut för kontroll.

Referens till EU-förordningar mm 

REACH-lagstiftningen innehåller bl.a. krav på att information om farliga ämnen på kandidatlistan samt krav på säkerhetsdatablad ska finnas tillgängligt. Det förstnämnda gäller för varor och det sista för kemiska produkter. Byggproduktförordningen innehåller ett identiskt krav fast med tillägget att denna information ska bifogas den prestandadeklaration som ska finnas för CE-märkta byggprodukter.

Mer information om CE-märkning finns hos Boverket.

Byggproduktförordningens informationskrav ökar tillgängligheten till information om kandidatämnen men underlaget kan vara undermåligt som förvaltningsdokumentation. Byggproduktförordningen bedöms inte vara mer långgående än informationskravet i REACH.

Krav på innehållsdeklaration på material, varor och kemiska produkter måste ställas som ett separat krav eftersom andra krav inte specificerar någon dokumentation av innehåll och innehållsdeklaration inte självklart bifogas köpt material.

Uppföljning 

Kravet följs upp genom att använda Upphandlingsmyndighetens krav Styrning av material, varor och kemiska produkter (KravID: 10 938). Använd kravet antingen på basnivå som då heter Loggbok över material, varor och kemiska produkter - Basnivå  eller använd kravet på avancerad nivå, som då heter System för hantering av material, varor och kemiska produkter - Avancerad nivå.

Stickprov kan göras över inbyggda material, varor och kemiska produkter. Genom loggboken bör inbyggda material, varor och kemiska produkter spåras, både till var de placerats i byggnaden och var dokumentationen om dem finns. Därvid bör innehållsdeklaration kunna hittas för de stickprov som tagits ut för kontroll.

Referens till EU-förordningar mm 

REACH-lagstiftningen innehåller bl.a. krav på att information om farliga ämnen på kandidatlistan samt krav på säkerhetsdatablad ska finnas tillgängligt. Det förstnämnda gäller för varor och det sista för kemiska produkter. Byggproduktförordningen innehåller ett identiskt krav fast med tillägget att denna information ska bifogas den prestandadeklaration som ska finnas för CE-märkta byggprodukter.

Mer information om CE-märkning finns hos Boverket.

Byggproduktförordningens informationskrav ökar tillgängligheten till information om kandidatämnen men underlaget kan vara undermåligt som förvaltningsdokumentation. Byggproduktförordningen bedöms inte vara mer långgående än informationskravet i REACH.

 • KravID: 10937: 1
 • Versionsdatum: 2015-05-26
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.