Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
  • Dålig arbetsmiljö

Överlämnande av information om materialval

Att den personal som ska förvalta fastigheten ska informeras om vad byggnaden består av är viktigt för att en resurseffektiv drift och underhåll. Det är även viktigt att förvaltningen äger informationen inför framtida renoveringar, om- eller tillbyggnader eller rivningar. Hantering av material, liksom materialinventeringar inför rivningar och ombyggnader underlättas och kostnader för detta minskas liksom miljö- och hälsorisker vid hanteringen

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 10943: 1

Miljöaspekter

  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
  • Dålig arbetsmiljö

Gäller i följande byggskeden:

  • Produktionsskede
  • Överlämning

AMA-rubrik:
AMA Hus 14
YSD.1 Information till drift- och underhållspersonal för hus
(Sätt in nedanstående text under denna rubrik och där under en egen okodad underrubrik Material, varor och kemiska produkter.)

Information om inbyggda material, varor och kemiska produkter.

Entreprenören ska efter slutbesiktning informera driftorganisationen i samband med överlämnandet.

Överlämningen ska följa den upprättade planen för överlämning avseende information om inbyggda material, varor och kemiska produkter.

Innehållet i informationen ska följa planen för överlämning.

Det är viktigt att i innehållet i den information som driftpersonalen ska få följer den i förväg uppgjorda planen för detta. Planen ska se till att innehållet i utbildningen stämmer mot byggnadens material och ligger i linje med Beställaren krav på byggnadens prestanda.

Om beställaren i tidigare skede har upprättat en plan för överlämning, så kan kravet användas utan att krav nr 10 942 Plan inför överlämning, används. 

Annars får inte kravet användas utan att krav nr 10 942 Plan inför överlämning också används samtidigt. Det senare preciserar hur en plan för överlämningen ska tas fram så att beställaren kan säkerställa att denne får den information varorna som beställaren behöver.

Kriteriet bör användas tillsammans med krav nr 10 941 (bas nivå): En loggbok över material, varor och kemiska produkter. Eller på avancerad nivå: System med rutiner för hantering av och stöd för dokumentation av material, varor och kemiska produkter. Då är detta kriterium en precisering av punkt 5 i krav nr 10 941.

Uppföljning av avtalsvillkoret

Granskning av informationen och överlämningen så att den följer planen för överlämning

Det är viktigt att i innehållet i den information som driftpersonalen ska få följer den i förväg uppgjorda planen för detta. Planen ska se till att innehållet i utbildningen stämmer mot byggnadens material och ligger i linje med Beställaren krav på byggnadens prestanda.

Om beställaren i tidigare skede har upprättat en plan för överlämning, så kan kravet användas utan att krav nr 10 942 Plan inför överlämning, används. 

Annars får inte kravet användas utan att krav nr 10 942 Plan inför överlämning också används samtidigt. Det senare preciserar hur en plan för överlämningen ska tas fram så att beställaren kan säkerställa att denne får den information varorna som beställaren behöver.

Kriteriet bör användas tillsammans med krav nr 10 941 (bas nivå): En loggbok över material, varor och kemiska produkter. Eller på avancerad nivå: System med rutiner för hantering av och stöd för dokumentation av material, varor och kemiska produkter. Då är detta kriterium en precisering av punkt 5 i krav nr 10 941.

Uppföljning av avtalsvillkoret

Granskning av informationen och överlämningen så att den följer planen för överlämning

Det är viktigt att i innehållet i den information som driftpersonalen ska få följer den i förväg uppgjorda planen för detta. Planen ska se till att innehållet i utbildningen stämmer mot byggnadens material och ligger i linje med Beställaren krav på byggnadens prestanda.

Om beställaren i tidigare skede har upprättat en plan för överlämning, så kan kravet användas utan att krav nr 10 942 Plan inför överlämning, används. 

Annars får inte kravet användas utan att krav nr 10 942 Plan inför överlämning också används samtidigt. Det senare preciserar hur en plan för överlämningen ska tas fram så att beställaren kan säkerställa att denne får den information varorna som beställaren behöver.

Kriteriet bör användas tillsammans med krav nr 10 941 (bas nivå): En loggbok över material, varor och kemiska produkter. Eller på avancerad nivå: System med rutiner för hantering av och stöd för dokumentation av material, varor och kemiska produkter. Då är detta kriterium en precisering av punkt 5 i krav nr 10 941.

Uppföljning av avtalsvillkoret

Granskning av informationen och överlämningen så att den följer planen för överlämning

Det är viktigt att i innehållet i den information som driftpersonalen ska få följer den i förväg uppgjorda planen för detta. Planen ska se till att innehållet i utbildningen stämmer mot byggnadens material och ligger i linje med Beställaren krav på byggnadens prestanda.

Om beställaren i tidigare skede har upprättat en plan för överlämning, så kan kravet användas utan att krav nr 10 942 Plan inför överlämning, används. 

Annars får inte kravet användas utan att krav nr 10 942 Plan inför överlämning också används samtidigt. Det senare preciserar hur en plan för överlämningen ska tas fram så att beställaren kan säkerställa att denne får den information varorna som beställaren behöver.

Kriteriet bör användas tillsammans med krav nr 10 941 (bas nivå): En loggbok över material, varor och kemiska produkter. Eller på avancerad nivå: System med rutiner för hantering av och stöd för dokumentation av material, varor och kemiska produkter. Då är detta kriterium en precisering av punkt 5 i krav nr 10 941.

Uppföljning av avtalsvillkoret

Granskning av informationen och överlämningen så att den följer planen för överlämning

  • KravID: 10943: 1
  • Versionsdatum: 2015-05-26
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.