Produktgrupp

Simhallar

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram kriterier för att underlätta att ställa hållbarhetskrav vid upphandling av simhallar. Kraven fokuserar på energieffektivitet, vattenkvalitet och innemiljö. De lämpar sig bäst för nybyggnation, men kan delvis användas för renoveringsprojekt. 

Huvuddelen av de svenska badhusen byggdes mellan åren 1955 och 1975. När dessa byggdes hade man inte fokus på energieffektivitet. Huvudsyftet med badhusen var att öka simkunnigheten och folkhälsa genom hygien. Behoven har med tiden förändrats. Behovet av simkunnighet finns kvar, medan hygienfaktorn har fallit bort. Idag fungerar badhusen som mötesplatser för invånare, och kan behöva inhysa andra typer av aktiviteter. Man ställer också krav på högre vattentemperaturer jämfört med tidigare.

Badhus byggs med cirka 40 års mellanrum eller när en beställare önskar att utöka sin befintliga verksamhet med bad. Idag är många svenska simhallar i stort behov av renovering och ombyggnation. Simhallar är ett av de mest komplexa byggnader man kan bygga, med hög luftfuktighet, höga temperaturer och omfattande användning av kemikalier. Risker för fuktskador och dålig inomhusmiljö är därmed påtagliga. Eftersom simhallar byggs så sällan finns det uppenbara risker för bristande kunskap vid upphandlingar. Våra hållbarhetskriterier ger information till kommuner, myndigheter, projektledare och byggföretag om vad som är möjligt vid byggnation av simhallar idag.

Vi har inte tagit med AMA-systemet i kraven eftersom AMA inte kan användas fullt ut för simhallar.

Föremålet för upphandlingen

Simhallar

Kriteriearbete

Arbetsstart
Nov 2015
Remisstart
-
Remisslut
-
Publicering
Aug 2018