Fragetecken_lila.jpg

Frågor om kriterierna?

Kontakta oss via vår frågeportal!

SaFunkarKriterierna.jpg

Så fungerar det

Så laddar du hem krav och söker i kriteriebiblioteket. En lathund till hur det fungerar.

Produktgrupp

Bad- och simanläggningar

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram kriterier för att underlätta att ställa hållbarhetskrav vid upphandling av bad- och simanläggningar. Kriterierna fokuserar på energieffektivitet, vattenkvalitet och innemiljö. De lämpar sig bäst för nybyggnation, men kan delvis användas för renoveringsprojekt. 

Huvuddelen av de svenska badhusen byggdes mellan åren 1955 och 1975. När dessa byggdes hade man inte fokus på energieffektivitet. Huvudsyftet med badhusen var att öka simkunnigheten och bidra till en bättre folkhälsa genom ökad hygien. Behoven har med tiden förändrats. Behovet av simkunnighet finns kvar, medan hygienfaktorn inte längre är av samma betydelse. Idag fungerar bad- och simanläggningar som mötesplatser för besökarna, och kan behöva inhysa andra typer av aktiviteter. 

Bad- och simanläggningar byggs med cirka 40 års mellanrum eller när en beställare önskar att utöka sin befintliga verksamhet. Idag är många svenska simhallar i stort behov av renovering och ombyggnation. Bad- och simanläggningar är något av de mest komplexa anläggningar och byggnader man kan bygga, på grund av hög luftfuktighet, höga temperaturer och omfattande användning av kemikalier. Risker för fuktskador och dålig inomhusmiljö är mycket höga. Eftersom bad- och simanläggningar byggs så sällan finns det uppenbara risker för bristande kunskap vid upphandling av dem. Hållbarhetskriterierna ger information till kommuner, myndigheter, projektledare och byggföretag om vad som är möjligt vid byggnation av bad- och simanläggningar idag.

Upphandlingsmyndigheten har inte kodat och rubriksatt kraven enligt AMA-systemet eftersom AMA inte är anpassade för bad- och simanläggningar.

Föremålet för upphandlingen

Bad- och simanläggningar