Miljömål

Miljöaspekter

  • Icke-hållbara förädlingskedjor
  • Överutnyttjande av marktillgångar

Produktgrupp

Skogsbruk

English version

Drygt fyra miljarder hektar av jordens landyta täcks av skog (31 %). I ett globalt perspektiv används ungefär 30 procent av skogarna för produktion av virkesråvara. En fjärdedel (24 %) används för produktion av virkesråvara i kombination med uttag av andra nyttigheter, till exempel ved, medicin, oljor, hartser, gummi, färg, frukt och nötter.

Läs mer

Utöver dessa funktioner tillhandahåller världens skogar en rad andra så kallade ekosystemtjänster, exempelvis

  • klimatreglering genom inlagring av koldioxid i vegetation och mark
  • vattenreglering genom utjämning av häftiga vattenflöden
  • erosionsskydd
  • vattenrening
  • biologisk mångfald

Skogen är med andra ord betydelsefull för global råvaruförsörjning och ekonomi, för miljö, lokalsamhällen och olika ursprungsfolk. På global nivå pågår för närvarande en kontinuerlig försämring av skogsresurserna, i form av avskogning, skogsdegenerering och förlust av biologisk mångfald. Det är därför viktigt att ställa krav på hur skogsråvaran framställts, med krav på ett legalt och acceptabelt ursprung som basnivå.

Miljöaspekter

  • Icke-hållbara förädlingskedjor
  • Överutnyttjande av marktillgångar

Omfattning

Upphandlingskriterierna för skogsbruk är avsedda att användas vid upphandling av produkter där trä är en väsentlig eller karaktäristisk del, t.ex. möbler, pappersprodukter (enbart nyfiber) och byggprodukter, eller för upphandling av energi producerad med trädbränslen.

Ingående krav

Hämta hem kraven via vår KRITERIE-WIZARD