Miljömål

Miljöaspekter

 • Förbrukning av ändliga resurser
 • Införda miljöledningsrutiner
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Dålig arbetsmiljö
 • Icke-hållbara förädlingskedjor
 • Inomhus miljö (boende-, vistelse-, arbetsmiljö)
Fragetecken_lila.jpg

Frågor om kriterierna?

Kontakta oss via vår frågeportal!

SaFunkarKriterierna.jpg

Så fungerar det

Så laddar du hem krav och söker i kriteriebiblioteket. En lathund till hur det fungerar.

Produktgrupp

Skolor, ombyggnad

Med skolor menas här en byggnad speciellt avsedd grundskola årskurs 1- 9 samt gymnasium. Under denna rubrik finns även kriterier och krav som avser högskolor.

Läs mer

För förskole- eller/och fritidsverksamhet finns kriterier och krav för "Förskolor".  För lokaler med mestadels arbetsplatser så som kontor finns kriterier och krav för "Lokaler". Lokaler som kräver förstärkt ventilation så som vissa utrymmen i sjukhus omfattas inte. Lokaler med hög fuktrisk så som bad- och simhallar omfattas inte. 

Vilka av bibliotekets kriterier som hamnar i nedladdade dokument beror på det urval som man själv gör och vad man väljer att ladda ned. Om du läser denna text i ett dokument kan därför dokumentet innehålla en mängd kriterier från biblioteket eller bara ett kriterium. Om du läser denna text i kriteriebiblioteket har du tillgång till samtliga publicerade kriterier.

Utveckling pågår av detta område.

Föremålet för upphandlingen

Renovering, om- eller tillbyggnad av skolor - byggnader speciellt avsedda för grundskola årskurs 1- 9 samt gymnasium och högskolor

Miljömål

Miljöaspekter

 • Förbrukning av ändliga resurser
 • Införda miljöledningsrutiner
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Dålig arbetsmiljö
 • Icke-hållbara förädlingskedjor
 • Inomhus miljö (boende-, vistelse-, arbetsmiljö)

Tillämpningsanvisningar

I lag om offentlig upphandling finns en skillnad på vad som i byggentreprenader ska betraktas som tekniska specifikationer jämfört med andra verksamheter (LOU, bilaga 3, punkt1). Vilket kan vara bra för upphandlare som inte brukar röra sig i bygg-, anläggnings, eller fastighetsområdena att tänka på.

Upphandlaren/Beställaren måste själv avgöra vilka av de föreslagna kriterierna som passar till den egna upphandlingen, det egna objektet och den egna ambitionsnivån!

Dessa kriterier avser först och främst miljöaspekter, inte arbetsmiljö. Byggherren (beställaren - den upphandlande myndigheten/enheten) har ett mycket stort ansvar för arbetsmiljön på byggarbetsplatsen! Entreprenören är inte ensamt ansvarig för arbetsmiljön. Byggherrens (beställarens) utökade ansvar för arbetsmiljön är unikt för just byggnads- och anläggningsarbeten, det vill säga alla arbeten som omfattas av föreskrifterna för byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), och finns inte på motsvarande sätt för några andra beställare i andra branscher. Vilket ansvar som beställaren delegerar till entreprenören bör därför göras tydligt i avtal! Mer information finns hos Arbetsmiljöverket .

Dessa kriterier omfattar inte kulturmiljöaspekter. Kulturmiljö är en viktig specialkompetens. Kulturmiljö ingår i miljömålet god bebyggd miljö och hur renoveringar och ombyggnad påverkar den befintliga byggnadens värden, men även den omgivande bebyggda miljöns värden måste tas hänsyn till. Kompetens om kulturmiljö måste beaktas på ett tidigt stadium i byggprocessen. Ofta handlar det om andra personer än miljöansvariga som har sådan kompetens. Väg in hur ansvar avseende hänsyn till omgivande kulturmiljö- och arkitektoniska värden ska tas omhand i ert projekt. Mer information, Riksantikvarieämbetet.