Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser
  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
  • Utsläpp av övergödande ämnen
  • Utsläpp av flyktiga kolväten
Fragetecken_lila.jpg

Frågor om kriterierna?

Kontakta oss via vår frågeportal!

SaFunkarKriterierna.jpg

Så fungerar det

Så laddar du hem krav och söker i kriteriebiblioteket. En lathund till hur det fungerar.

Produktgrupp

Utomhusbelysning

English version

Gatubelysning och annan utomhusbelysning utgör den näst största posten av kommunernas drift- och underhållskostnader. Energianvändningen står för den största kostnaden. Många anläggningar är gamla och det finns en potential för stora miljöförbättringar vid utbyte och renovering av dessa. År 2015 började nya lagkrav att gälla som förbjuder försäljningen av kvicksilverlampor. Detta kommer att tvinga fram många nyinvesteringar för väg-, park- och annan utomhusbelysning. Idag använder gatubelysningen i Sverige totalt ca 1,5 TWh per år, enligt Belysningsbranschen.

Läs mer

Energianvändning vid drift står för den största miljöpåverkan för en belysningsanläggning sett i ett livscykelperspektiv. En minskad energianvändning ger minskade utsläpp av bland annat växthusgaspåverkande koldioxid, övergödande och försurande kväveoxider och försurande svaveldioxid.

Även EU-kommissionen tillhandahåller hållbarhetskriterier för utomhusbelysning (produkter, projektering och entreprenad). Kriterierna för ”road lighting and traffic signals” uppdaterades 2018 och finns tillgängliga på engelska på kommissionens webbsida för hållbar upphandling.

Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser
  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
  • Utsläpp av övergödande ämnen
  • Utsläpp av flyktiga kolväten