Miljömål

Miljöaspekter

  • Införda miljöledningsrutiner
  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
  • Dålig arbetsmiljö
  • Icke-hållbara förädlingskedjor

Produktgrupp

Utförandeentreprenader

Här finns kriterier som avser ledning av miljöarbetet under entreprenadens genomförande, exempelvis krav på miljöledningssystem och dokumentation av material.  Vi har dock inte tagit fram kriterier för entreprenadmaskiner / arbetsmaskiner och motordrivna redskap utan hänvisar till det material som Trafikverket och Göteborg, Malmö och Stockholm gemensamt har utarbetat.

Läs mer

Det har länge varit ett önskemål från entreprenadbranschen att offentliga sektorn samordnar sina miljökrav vid upphandling och andra organisationer än Trafikverket och "storstadskommunerna" är välkomna att använda dessa krav.

I storstadsområden där många människor bor och arbetar samt i områden där överskridanden av miljökvalitetsnormer riskeras, är det motiverat att ställa mera långtgående miljökrav än i övriga landet. Därför finns olika nivåer: "grundkrav" och "skärpta krav i känsliga områden ".

På den länkade sidan (länk ovan) finns även en vägledning för hur kraven kan tillämpas i praktiken och stödmaterial.

Miljöaspekter

  • Införda miljöledningsrutiner
  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
  • Dålig arbetsmiljö
  • Icke-hållbara förädlingskedjor

Föremålet för upphandlingen

Utförandeentreprenader som rör markarbeten, anläggningsarbete och arbeten som vägar och gator och dylikt.

Tillämpningsanvisningar

Här finns kriterier som avser ledning av miljöarbetet under entreprenadens genomförande, exempelvis krav på miljöledningssystem och dokumentation av material.  Uppphandlingsmyndighetens kriterier aveende Miljöledningssystem är anpassat till senaste bestämelserna avseende ESPD, som krävs vid annonsering av offentliga upphandlingar.

Vi har dock inte tagit fram kriterier för entreprenadmaskiner / arbetsmaskiner och motordrivna redskap utan hänvisar till det material som Trafikverket och Göteborg, Malmö och Stockholm gemensamt har utarbetat.

I städernas och trafikverkets krav finns även texter som kan användas för att ställa krav på miljöplan, drivmedel och kemiska produkter.

I storstadsområden där många människor bor och arbetar samt i områden där överskridanden av miljökvalitetsnormer riskeras, är det motiverat att ställa mera långtgående miljökrav än i övriga landet. Därför finns olika nivåer: "grundkrav" och "skärpta krav i känsliga områden ".

På den sidan https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/upphandling/Sa-upphandlar-vi/Forfragningsunderlag/Kravdokument/Miljokrav-i-entreprenader/ finns vägledning för hur kraven kan tillämpas i praktiken och stödmaterial.

Dessa krav ansvarar storstäderna och Trafikverket för. Frågor om dessa krav besvaras av Traikverket.