Miljöaspekter

  • Icke-hållbara förädlingskedjor
  • Förbrukning av ändliga resurser

Spårbarhet

English version

Reducerade emissioner av växthusgaser är ett av huvudskälen för en ökad användning av biodrivmedel. Biodrivmedel anses idealt inte ge någon nettoemission av växthusgaser då kolet som har bundits i den växande biomassan är taget från atmosfären och återemitteras då biomassan slutligen förbränns. Det är dock uppenbart att energi måste investeras i biomassaproduktionens olika led samt i den process som krävs för att ur biomassan framställa biodrivmedel. Nyttan av att introducera ett biodrivmedel bör därför betraktas utifrån den totala reduktionen av växthusgaser sett över drivmedlets livscykel och därmed även jämföras med emissionerna av växthusgaser från de konventionella drivmedlen. Vid produktionen är det avgörande vilken form av insatsenergi som används då reduktion av växthusgaser ur ett livscykelperspektiv beräknas. Detta exemplifieras tydligt i LCA-värden för veteetanol där CO2-reduktionen varierar från 16 till 69 % beroende på vald insatsenergi. EU:s direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor 2009/28/EG stipulerar i punkt 2 i artikel 17 krav på växthusgasminskningar gentemot fossilt alternativ. Växthusgasminskningen ska från den 1 april 2013 vara 35 % för biodrivmedel och flytande biobränslen som producerats i anläggningar som var i drift 23 januari 2008. Denna nivå höjs från den 1 januari 2017 till 50 %. För anläggningar som tillkommit efter den 1 januari 2017 är tröskeln 60 %. Fram till den 1 april 2013 är det endast sådana biodrivmedel och flytande biobränslen som producerats i anläggningar som driftsatts efter den 23 januari 2008 som omfattas av kraven i punkt 2.Kravet följer de hållbarhetskriterier som ställs i EU:s direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor 2009/28/EG2. Direktivet kommer att implementeras i etapper med start januari 2011 för anläggningar som inte var i drift i januari 2008. Nästa etapp inträffar 2013 då samtliga anläggningar omfattas.

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 10011

Miljöaspekter

  • Icke-hållbara förädlingskedjor
  • Förbrukning av ändliga resurser

Leverantören ska redogöra för ursprung och produktionsanläggningar för levererat drivmedel. Redovisningen får gälla genomsnittet för produkten beräknat på föregående års uppgifter. Redovisningen ska göras i enlighet med nedanstående tabell eller i enlighet med regler som tas fram om proposition 2017/18:229 Miljöinformation om drivmedel blir lag. Även råvarubaserna (ex olja, kol, naturgas, vete, sockerrör, raps, substrat till biogas m.m.) som ingår ska till minst 97 % av drivmedlet anges. Uppgifterna ska omfatta hela produktionskedjan från råvaror till färdig produkt på en massbalansnivå1.

 Drivmedel Råvarubas  Ursprung Produktionsanläggning 
 Besin, Diesel, Alkylatbensin, LPG  Ex olja, kol, naturgas Ursprungsland  Raffinaderi
 Fordonsgas  Div. substrat Ursprungsland (fossil andel), odlingsområde/reningsverk eller substratets ursprung i övrigt. Biogasanläggning/rötkammare, uppgraderingsanläggning
 E85, ED95  Ex. vete, sockerrör m.m. Ursprungsland (fossil andel), odlingsområde2, eller råvarans ursprung i övrigt. Fermentationsanläggning, destillationsanläggning 

 Biodiesel/RME/FAME

 Ex raps, sojabönor m.m. Ursprungsland (fossil andel), odlingsområde1, eller råvarans ursprung i övrigt.  Omestrings/förestringsanläggning
Vätgas Diversa substrat Ursprungsland        Elektrolys/reformering/förgasning

1)Massbalansen ska kunna visa att den mängd bränsle med särskilda hållbarhetsegenskaper som levererats ut motsvaras av en minst lika stor mängd som levererats in under ett kalenderår. Uppfyllande av massbalansen innebär att inte mer mängd bränsle med särskilda hållbarhetsegenskaper har tagits ut ur leverantörens system än vad som har tillförts. Massbalansen gäller på landsnivå

2)Med odlingsområde avses upplösning som är nödvändig för att uppfylla förnybarhetsdirektivet gällande växthusgasreduktion.

Leverantörsförsäkran alternativt av kommissionen, godkända system

Det här kravet bör bara användas om den upphandlande enheten tänker använda informationen, till exempel i sin egen hållbarhetsredovisning eller i information till anställda eller invånare.

För att kunna avgöra ifall ett drivmedel är producerat under miljömässigt goda och socialt acceptabla former är spårbarhet av bränslet en viktig parameter. Detta krav syftar till att få information om hur långt tillbaka i leverantörskedjan leverantören har spårbarhet i dagsläget på sina produkter.

För att kunna avgöra ifall ett drivmedel är producerat under miljömässigt goda och socialt acceptabla former är spårbarhet av bränslet en viktig parameter. Detta krav syftar till att få information om hur långt tillbaka i leverantörskedjan leverantören har spårbarhet i dagsläget på sina produkter.

För att kunna avgöra ifall ett drivmedel är producerat under miljömässigt goda och socialt acceptabla former är spårbarhet av bränslet en viktig parameter. Detta krav syftar till att få information om hur långt tillbaka i leverantörskedjan leverantören har spårbarhet i dagsläget på sina produkter.

  • KravID: 10011
  • Versionsdatum: 2012-12-03
  • Senast granskad: 2019-01-11
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.