Miljömål

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av flyktiga kolväten
 • Buller
 • Utsläpp av försurande ämnen
 • Utsläpp av övergödande ämnen
 • Förbrukning av ändliga resurser

Produktgrupp

Fordon

En tredjedel av Sveriges klimatutsläpp kommer idag från transportsektorn. Den nationella strategin för fossilfria transporter syftar till att uppnå målet med att Sverige ska vara utan nettoutsläpp av koldioxid år 2045. För att uppnå målet måste fordonen och transporttjänsterna effektiviseras och drivas med el och förnybara bränslen. Miljökraven är utformade för att stödja upphandlare att bidra till att uppfylla målen i det klimatpolitiska ramverket samt följa lokala och regionala beslut som ligger i linje med detta. För att styra i riktning mot målet om 70 % minskade utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter till 2030 har stor vikt även fästs vid att utforma kraven så att de på ett ändamålsenligt sätt kompletterar och ligger i linje med övriga styrmedel på transportområdet. 

Läs mer

Kraven finns på tre nivåer: bas, avancerad och spjutspets. Avancerad nivå och spjutspetsnivå bör alltid ses som huvudalternativen. Observera att bas-nivån endast bör användas som en undantagsnivå i de fall då de andra två nivåerna inte är tillämpbara.

Föremålet för upphandlingen

Omfattar köp, leasing eller hyra av fordon som personbilar, minibussar och storbilar, lätta lastbilar och tunga fordon.

Miljömål

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av flyktiga kolväten
 • Buller
 • Utsläpp av försurande ämnen
 • Utsläpp av övergödande ämnen
 • Förbrukning av ändliga resurser