Produktgrupp

Godstransporter

English version

Krav för godstransporter är tänkta att användas vid upphandling av transporter, eller upphandling av varor där godstransport är en naturlig del. Exempel på sådana varor är livsmedel och olika typer av bulkvaror.

Föremålet för upphandlingen

Upphandling av godstransporttjänster som utförs med tunga, lätta fordon eller cykel.

Miljömål

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av övergödande ämnen
 • Utsläpp av flyktiga kolväten
 • Utsläpp av försurande ämnen
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen

Tillämpningsanvisningar

Kriterierna är anpassade för godstransporttjänster som utförs med tunga fordon, lätta fordon eller cykel. Följande transporttjänster omfattas av kraven är styckegods, partigods och tempererade transporter. Exempel de möjliga transporter är:

 • Försändelser < 2kg styckevikt

 • Brev och paket (max 50 kg)

 • Styckegods (max 1 ton)

 • Partigods (> 1 ton)

 • Hellast (> 5 ton)

 • Bulktransporter

 • Tempererade transporter (både kylda transporter och livsmedelstransporter)

 • Bohagsflytt

 • Avfallstransporter, (mellan till exempel omlastningsstation till en behandlingsanläggning).

Miljökraven fokuserar på hur fordon kan miljöanpassas avseende utsläpp till luft av miljöpåverkande ämnen såsom kväveoxider, kolväten och partiklar. Även energieffektivitet, utsläpp av växthusgaser, buller och miljöpåverkan kopplat till service och underhåll finns inkluderade. Trafiksäkerhetskrav återfinns i dokumentet "Trafiksäkerhetskrav". Kriterierna kan också användas vid andra tjänsteupphandlingar som medför indirekta inköp av transporttjänster, exempelvis städtjänster, servicetransporter m.m.

Kriteriedokumentet är inte tänkt att användas för upphandling av entreprenader som inkluderar användning av arbetsmaskiner, exempelvis bygg- och anläggningsprojekt och snöröjningsuppdrag. För denna typ av upphandlingar hänvisar Upphandlingsmyndigheten till de miljökrav som används av Trafikverket, Göteborgs stad, Malmö stad, Stockholms stad och Trafikverket; Miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster.
Vid upphandling av sophämtning rekommenderas att beställare konsulterar Mall för upphandling av avfallshämtning (november 2011) som gemensamt utarbetats av Avfall Sverige, Sveriges Åkeriföretag och Sveriges Kommuner och Landsting. Mallen finns tillgänglig på www.avfallsverige.se, och innehåller omfattande miljö-, arbetsmiljö- och trafiksäkerhetskrav. Vid upphandling av avfallstransporter, från till exempel en omlastningsstation till en behandlingsanläggning, kan kriterierna i detta dokument användas.
Kriterierna för godstransporter har harmoniserats så att de i möjligaste mån speglar de krav som formulerats i följande dokument:

 • Förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor (SFS 2009:1).

 • Generella miljökrav vid entreprenadupphandling, riktlinje från Trafikverket med dokument id TDOK 2012:93. Senast reviderad 2012-03-19.

Särskilda kontraktsvillkor för effektivare transport system och effektiv drivmedelsanvändning ska förtydligas och har därför tagits bort tillsvidare.

Kriteriearbete

Arbetsstart
Jun 2018
Remisstart
-
Remisslut
-
Publicering
Jan 2019

Medverkande parter

NTM, Posten, Norden, Naturskyddsföreningen, Avfall Sverige, Martin & Servera, Menigo, DHL Freight, Trafikverket, TRB Sverige, Conlogic, Q3, ÅF.

Kommande kriterier