Miljömål

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av flyktiga kolväten

Alternativa drivmedel

Fordon som körs på icke fossila drivmedel eller el bidrar till att minska koldioxidutsläppen.

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 10699: 2

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av flyktiga kolväten

Särskilda kontraktsvillkor att använda i de fall tjänsten utförs med en bestämd fordonsflotta:

Minst hälften av fordonen som används för att utföra transporttjänsten ska drivas med förnybart drivmedel.

Med förnybara menas:

 • bioetanol (ED95/E85/75)
 • el producerad med vatten-, vind-, sol-, vågkraft och/eller biobränslen. Grön el-avtal ska finnas där fordonen långtidsladdar.
 • fordonsgas om biogas. Kravet är möjligt att uppfylla med grön gas-avtal.
 • biodiesel (HVO 100, RME100 eller annan FAME100)
 • vätgas

Särskilda kontraktsvillkor att använda i de fall tjänsten utförs i nätverk med många fordon

Bland de fordon som används för att köra vårt gods, skall det finnas minst xx stycken fordon som drivs förnybart.

Med förnybart menas:

 • Bioetanol (ED95/E85/75)
 • El producerad med vatten-, vind-, sol-, vågkraft och/eller biobränslen. Grön el-avtal ska finnas där fordonen långtidsladdar.
 • Fordonsgas om biogas. Kravet är möjligt att uppfylla med grön gas-avtal.
 • Biodiesel (HVO 100, RME100 eller annan FAME100)
 • Vätgas

Om den upphandlade tjänsten gäller en tjänst som utförs med en bestämd fordonsflotta kan  kravet följas upp genom en fordonslista över fordon som används i uppdraget med uppgifter ur vägtrafikregistret som bevisar att fordonen kan köras på biodrivmedel, fordonsgas eller el.

Förutom fordonslista kan beställaren även stickprovsvis följa upp att fordonen tankas förnybart. Grön el kan verifieras genom att visa avtal/faktura från anläggningen där fordonen långtidsladdar regelbundet.

Fakturor/leverantörsstatistik kan visas på HVO-drivmedel, fordonsgas, etanol-drivmedel, vätgas.

Biogas kan verifieras med grön gas-avtal. 

Om en upphandlade tjänsten utförs i ett nätverk av transporter  kan kravet följas upp genom att leverantören redovisar att kravet uppfylls åtminstone i samma proportion som transportuppdraget utgör av leverantörens samlade transportuppdrag.  

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 10699: 2

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av flyktiga kolväten

Särskilda kontraktsvillkor att använda i de fall tjänsten utförs med en bestämd fordonsflotta:

Minst 70% av fordonen som används för att utföra transporttjänsten ska drivas med förnybart drivmedel.

Med förnybara menas:

 • Bioetanol (ED95/E85/75)
 • El producerad med vatten-, vind-, sol-, vågkraft och/eller biobränslen. Grön el-avtal ska finnas där fordonen långtidsladdar.
 • Fordonsgas om biogas. Kravet är möjligt att uppfylla med grön gas-avtal.
 • Biodiesel (HVO 100, RME100 eller annan FAME100)
 • Vätgas

Särskilda kontraktsvillkor att använda i de fall tjänsten utförs i nätverk med många fordon:

Andel fossil energi (tank-to-wheel) Av den totala mängden energi som används för hela transporttjänstens fordonsflotta får max 30 procent vara av fossilt ursprung (enligt Tank-to-Wheel, utsläpp vid förbränning från bränsletanken till hjulen). Gas inköpt enligt ”Grön gas-principen” godkänns.

Förslag till bevis

Om den upphandlade tjänsten gäller en tjänst som utförs med en bestämd fordonsflotta kan  kravet följas upp genom en fordonslista över fordon som används i uppdraget med uppgifter ur vägtrafikregistret som bevisar att fordonen kan köras på biodrivmedel, fordonsgas eller el. Förutom fordonslista kan beställaren även stickprovsvis följa upp att fordonen tankas förnybart.
Grön el kan verifieras genom att visa avtal/faktura från anläggningen där fordonen långtidsladdar regelbundet.
Fakturor/leverantörsstatistik kan visas på HVO-drivmedel, fordonsgas, etanol-drivmedel, vätgas.
Biogas kan verifieras med grön gas-avtal. 

Om den upphandlade tjänsten utförs i ett nätverk av transporter kan kravet följas upp genom att leverantören redovisar att kravet uppfylls åtminstone i samma proportion som transportuppdraget utgör av leverantörens samlade transportuppdrag. 

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 10699: 2

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av flyktiga kolväten

Särskilda kontraktsvillkor att använda i de fall tjänsten utförs med en bestämd fordonsflotta:

Samtliga fordon som används för att utföra transporttjänsten ska drivas med förnybart drivmedel.
Med förnybara menas:

 • Bioetanol (ED95/E85/75)
 • El producerad med vatten-, vind-, sol-, vågkraft och/eller biobränslen. Grön el-avtal ska finnas där fordonen långtidsladdar.
 • Fordonsgas om biogas. Kravet är möjligt att uppfylla med grön gas-avtal.
 • Biodiesel (HVO 100, RME100 eller annan FAME100)
 • Vätgas

Särskilda kontraktsvillkor att använda i de fall tjänsten utförs i nätverk med många fordon:

Andel fossil energi (tank-to-wheel) Av den totala mängden energi som används för hela transporttjänstens fordonsflotta får max 10 procent vara av fossilt ursprung (enligt Tank-to-Wheel, utsläpp vid förbränning från bränsletanken till hjulen). Gas inköpt enligt ”Grön gas-principen” godkänns.

Förslag till bevis

Om den upphandlade tjänsten gäller en tjänst som utförs med en bestämd fordonsflotta kan  kravet följas upp genom en fordonslista över fordon som används i uppdraget med uppgifter ur vägtrafikregistret som bevisar att fordonen kan köras på biodrivmedel, fordonsgas eller el.

Förutom fordonslista kan beställaren även stickprovsvis följa upp att fordonen tankas förnybart.

Grön el kan verifieras genom att visa avtal/faktura från anläggningen där fordonen långtidsladdar regelbundet.

Fakturor/leverantörsstatistik kan visas på HVO-drivmedel, fordonsgas, etanol-drivmedel, vätgas.

Biogas kan verifieras med grön gas-avtal. 

Om den upphandlade tjänsten utförs i ett nätverk av transporter  kan kravet följas upp genom att leverantören redovisar att kravet uppfylls åtminstone i samma proportion som transportuppdraget utgör av leverantörens samlade transportuppdrag.  

Marknadsundersökning måste göras i förväg för att hitta nivån på krav om förnybara drivmedel. Möjligheterna kan variera i olika geografiska områden och mellan olika delar av transportbranschen. Det ska vara möjligt att tanka/ladda, det ska finnas lämpliga fordon för att utföra uppdraget och det ska finnas företag som vill lägga anbud på att köra fordon som drivs förnybart.

Det kan finnas lokala/regionala politiska beslut om att premiera vissa drivmedel vilket gör att upphandlaren kan behöva redigera listan över vad som menas med ”förnybart”. Det är till exempel vanligt att prioritera elektrifiering och biogas.

Detta är exempel på frågor att ställa till potentiella anbudsgivare innan upphandlingen startar för att bedöma hur krav på fossilfrihet/klimatneutralitet kan formuleras:

 • Finns det något vi som beställare kan göra för att påverka utsläpp av klimatpåverkande ämnen, t ex ha fasta leveransdagar, samla ihop våra beställningar eller annat?
 • Vad ställer ni för miljökrav på fordon och drivmedel? Frågan gäller både er själva och eventuella underleverantörer.
 • Har ni möjlighet att köra fossilfritt, helt eller delvis? I så fall i vilken omfattning (antal fordon och/eller andelar fordon som kör på el/biogas/biodiesel osv)? Med vilka drivmedel?
 • Hur tycker ni att krav på minskad klimatpåverkan ska uttryckas a) Antal fordon som kör på vissa drivmedel? b) Andel fordon som är klimatbonusbilar när transporten utförs med personbilar? Andel fordon? c) Tonkm? d) Annan enhet?Hur ställer ni er till att köra transporter med elektrifierade fordon? På biogas?
Om informationskravet används som ett incitamentskrav behöver detta krav inte ställas.

Marknadsundersökning måste göras i förväg för att hitta nivån på krav om förnybara drivmedel. Möjligheterna kan variera i olika geografiska områden och mellan olika delar av transportbranschen. Det ska vara möjligt att tanka/ladda, det ska finnas lämpliga fordon för att utföra uppdraget och det ska finnas företag som vill lägga anbud på att köra fordon som drivs förnybart.

Det kan finnas lokala/regionala politiska beslut om att premiera vissa drivmedel vilket gör att upphandlaren kan behöva redigera listan över vad som menas med ”förnybart”. Det är till exempel vanligt att prioritera elektrifiering och biogas.

Detta är exempel på frågor att ställa till potentiella anbudsgivare innan upphandlingen startar för att bedöma hur krav på fossilfrihet/klimatneutralitet kan formuleras:

 • Finns det något vi som beställare kan göra för att påverka utsläpp av klimatpåverkande ämnen, t ex ha fasta leveransdagar, samla ihop våra beställningar eller annat?
 • Vad ställer ni för miljökrav på fordon och drivmedel? Frågan gäller både er själva och eventuella underleverantörer.
 • Har ni möjlighet att köra fossilfritt, helt eller delvis? I så fall i vilken omfattning (antal fordon och/eller andelar fordon som kör på el/biogas/biodiesel osv)? Med vilka drivmedel?
 • Hur tycker ni att krav på minskad klimatpåverkan ska uttryckas a) Antal fordon som kör på vissa drivmedel? b) Andel fordon som är klimatbonusbilar när transporten utförs med personbilar? Andel fordon? c) Tonkm? d) Annan enhet?Hur ställer ni er till att köra transporter med elektrifierade fordon? På biogas?

Marknadsundersökning måste göras i förväg för att hitta nivån på krav om förnybara drivmedel. Möjligheterna kan variera i olika geografiska områden och mellan olika delar av transportbranschen. Det ska vara möjligt att tanka/ladda, det ska finnas lämpliga fordon för att utföra uppdraget och det ska finnas företag som vill lägga anbud på att köra fordon som drivs förnybart.

Det kan finnas lokala/regionala politiska beslut om att premiera vissa drivmedel vilket gör att upphandlaren kan behöva redigera listan över vad som menas med ”förnybart”. Det är till exempel vanligt att prioritera elektrifiering och biogas.

Detta är exempel på frågor att ställa till potentiella anbudsgivare innan upphandlingen startar för att bedöma hur krav på fossilfrihet/klimatneutralitet kan formuleras:

 • Finns det något vi som beställare kan göra för att påverka utsläpp av klimatpåverkande ämnen, t ex ha fasta leveransdagar, samla ihop våra beställningar eller annat?
 • Vad ställer ni för miljökrav på fordon och drivmedel? Frågan gäller både er själva och eventuella underleverantörer.
 • Har ni möjlighet att köra fossilfritt, helt eller delvis? I så fall i vilken omfattning (antal fordon och/eller andelar fordon som kör på el/biogas/biodiesel osv)? Med vilka drivmedel?
 • Hur tycker ni att krav på minskad klimatpåverkan ska uttryckas a) Antal fordon som kör på vissa drivmedel? b) Andel fordon som är klimatbonusbilar när transporten utförs med personbilar? Andel fordon? c) Tonkm? d) Annan enhet?Hur ställer ni er till att köra transporter med elektrifierade fordon? På biogas?
 • KravID: 10699: 2
 • Versionsdatum: 2018-12-21
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.

Versionshistorik

2018-12-21, Krav ID 10699:2:Kravet uppdaterat avseende bränslen. Införande av en avancerad nivå.
2013-01-31, Krav ID 10699: Ursprunglig version.