Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser
  • Utsläpp av övergödande ämnen
  • Utsläpp av flyktiga kolväten

Euroklass tunga fordon

Vägtrafikens utsläpp har minskat kraftigt, bland annat beroende på renare drivmedel och lagstiftningskrav på fordons avgasemissioner. På vissa platser är dock halterna fortfarande höga främst i tätorter. Avgasemissioner från vägtrafiken innehåller ämnen som påverkar både hälsa och miljö. Kraven på euroklasser på syftar till att uppmuntra en uppgradering av fordonsflottan till bättre miljöklasser enligt det regelverk som gäller för hela EU. Euroklasserna reglerar utsläpp av kväveoxider (NOx), kolväten (HC), partiklar (PM) och koloxid (CO). Detta bidrar till att minska ett flertal miljöproblem exempelvis dålig luftkvalitet i tätorter och övergödning.

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 10234: 2

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser
  • Utsläpp av övergödande ämnen
  • Utsläpp av flyktiga kolväten

Särskilda kontraktsvillkor att använda i de fall tjänsten utförs med en bestämd fordonsflotta:

Vid genomförandet av transportuppdraget ska alla tunga fordon minst uppfylla kraven i Euro V. För transporter som utförs inom miljözoner gäller reglerna för miljözon.

Vid nyanskaffning av tunga fordon som kommer att användas i transportuppdraget ska dessa fordon lägst uppfylla kraven för Euro VI. 

Särskilda kontraktsvillkor att använda i de fall tjänsten utförs i nätverk med många fordon:

Om tunga fordon ska användas i uppdraget ska minst ....% av transportarbetet utföras av fordon som lägst uppfyller kraven för Euro V. För transporter som utförs inom miljözoner gäller reglerna för miljözon.

  • Om upphandlingen gäller en tjänst som utförs med en bestämd fordonsflotta följs kravet upp via uppgifter från vägtrafikregistret.
  • Om upphandlingen gäller transporttjänst som utförs i nätverk följs kravet upp genom att leverantören redovisar att kravet uppfylls åtminstone i samma proportion som transportuppdraget utgör av leverantörens samlade transportuppdrag. 

Euro VI är lagkrav för nybilsförsäljning av tunga fordon sedan 1 januari 2014. För mer information kring Euroklasser läs bilagan "Miljöklassningssystem för fordon". I bilagan finns även information gällande miljözoner.

Euro VI är lagkrav för nybilsförsäljning av tunga fordon sedan 1 januari 2014. För mer information kring Euroklasser läs bilagan "Miljöklassningssystem för fordon". I bilagan finns även information gällande miljözoner.

Euro VI är lagkrav för nybilsförsäljning av tunga fordon sedan 1 januari 2014. För mer information kring Euroklasser läs bilagan "Miljöklassningssystem för fordon". I bilagan finns även information gällande miljözoner.

Krav om Euroklass är tänkta att gälla från kontraktsstarten. På så sätt ges en fördel till de leverantörer som redan har gjort miljöförbättrande investeringar i nya fordon. Kraven på fordon följs upp med hjälp av en fordonsförteckning som leverantören lämnar in vid kontraktsstart, eller på begäran från beställaren.

Den upphandlande myndigheten kan också formulera ett krav där leverantören uppgraderar fordonen i anslutning till att de byts ut, eller om flottan utökas. Detta kan vara ett bra sätt att få en kontinuerlig förbättring av fordonsflottan under kontraktsperioden.

Om godstransport utförs med specialfordon, exempelvis värdetransport, bör miljökrav undantas om kraven medför svårigheter för leverantören att hitta lämpliga fordon som kan användas för uppdraget.

Utöver att ställa lägsta krav på flottan kan den upphandlande myndigheten ställa krav på att en viss procentuell andel av fordonen ska klara ännu lägre utsläppsnivåer. Om procenttal används bör dessa vara grovt indelade (25, 50 etc.) så att uppföljningen inte försvåras. När man ställer krav på leverantörens fordon är det viktigt att kraven är proportionerliga. Krav med procentsatser fungerar troligen bäst vid större upphandlingar, där varje anbudsgivare har tillgång till många fordon.

Krav om Euroklass är tänkta att gälla från kontraktsstarten. På så sätt ges en fördel till de leverantörer som redan har gjort miljöförbättrande investeringar i nya fordon. Kraven på fordon följs upp med hjälp av en fordonsförteckning som leverantören lämnar in vid kontraktsstart, eller på begäran från beställaren.

Den upphandlande myndigheten kan också formulera ett krav där leverantören uppgraderar fordonen i anslutning till att de byts ut, eller om flottan utökas. Detta kan vara ett bra sätt att få en kontinuerlig förbättring av fordonsflottan under kontraktsperioden.

Om godstransport utförs med specialfordon, exempelvis värdetransport, bör miljökrav undantas om kraven medför svårigheter för leverantören att hitta lämpliga fordon som kan användas för uppdraget.

Krav om Euroklass är tänkta att gälla från kontraktsstarten. På så sätt ges en fördel till de leverantörer som redan har gjort miljöförbättrande investeringar i nya fordon. Kraven på fordon följs upp med hjälp av en fordonsförteckning som leverantören lämnar in vid kontraktsstart, eller på begäran från beställaren.

Den upphandlande myndigheten kan också formulera ett krav där leverantören uppgraderar fordonen i anslutning till att de byts ut, eller om flottan utökas. Detta kan vara ett bra sätt att få en kontinuerlig förbättring av fordonsflottan under kontraktsperioden.

Om godstransport utförs med specialfordon, exempelvis värdetransport, bör miljökrav undantas om kraven medför svårigheter för leverantören att hitta lämpliga fordon som kan användas för uppdraget.

  • KravID: 10234: 2
  • Versionsdatum: 2018-12-21
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.

Versionshistorik

2018-12-21, Krav ID 10698:2: Kravet skärpt avseende Euroklass
2015-01-15, Krav ID 10698:1: Skärpning av Euroklasser.