Incitament för minskad klimatpåverkan

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 11276: 1

Leverantören ska årligen, med start ett år efter uppdragsstart, redovisa totalt nettoutsläpp av koldioxid i en enhet som är lämplig för tjänsten (tonkm, paket eller annat) som den aktuella tjänsten har förorsakat, med tydligt angivande av vilken metod som används.

  • Om Leverantören under avtalsperioden minskar sitt utsläpp av koldioxidekvivalenter påverkan per till exempel tonkilometer med X% justeras ersättningen nästkommande år så att ersättningen blir Y% högre än offererad ersättning.
  • Om Leverantören under avtalsperioden ökar sitt utsläpp av koldioxidekvivalenter påverkan per till exempel tonkilometer med X% justeras ersättningen nästkommande år så att ersättningen blir Z% lägre än offererad ersättning. På motsvarande sätt justeras ersättningen med ytterligare under kommande år.

Förslag till bevis

Vid uppföljning av kravet krävs att leverantören redovisar verklig drivmedelsförbrukning och underlaget för samtliga beräkningar. 

Leverantören jämför sin egen drivmedelsförbrukning mellan mätperioder. Beräkningen ska baseras på verklig drivmedelsförbrukning, men med möjlighet att använda schabloner som baserar sig på generella värden på upp till 20%., vilket i så fall ska redovisas tydligt. Beräkning av koldioxidekvivalenter kan baseras på standard EN16258, verktyg från Sveriges Åkeriföretag, NTMCalc eller liknande Beräkningarna ska utgå från utsläpp/energimängd, inte liter eller volym drivmedel. Det ska framgå om beräkningarna är gjorda Tank-to-Wheel eller Well-To-Wheel.

Incitamentskravet kan användas när beställaren har kompetens att kvalitetsgranska utsläppsberäkningar, samt kompetens att bedöma eventuella merkostnader för olika fordon och drivlinor samt drivmedelsmarknaden, Avtalet behöver dessutom sträcka sig över flera år.

Incitamentskravet kan användas när beställaren har kompetens att kvalitetsgranska utsläppsberäkningar, samt kompetens att bedöma eventuella merkostnader för olika fordon och drivlinor samt drivmedelsmarknaden, Avtalet behöver dessutom sträcka sig över flera år.

Incitamentskravet kan användas när beställaren har kompetens att kvalitetsgranska utsläppsberäkningar, samt kompetens att bedöma eventuella merkostnader för olika fordon och drivlinor samt drivmedelsmarknaden, Avtalet behöver dessutom sträcka sig över flera år.

  • KravID: 11276: 1
  • Versionsdatum: 2019-01-08
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.