Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser
  • Utsläpp av försurande ämnen

Informationskrav för minskad klimatpåverkan

Informationskravet är ett funktionskrav som ger leverantören en stor frihet att välja det sätt att minska klimatpåverkan som passar deras förhållanden bäst. Koldioxidutsläppen kan minskas till exempel genom att byta till mer klimatanpassat bränsle (bränsle med högre innehåll av förnybara råvaror), investera i energieffektivare fordon, gynna sparsam körning, systematisera kontroll av däck tryck eller arbeta med förbättrad ruttplanering och optimera fordon efter last till exempel genom att använda cykeltransporter när det är lämpligt.  

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 10918: 2

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser
  • Utsläpp av försurande ämnen

Leverantören ska årligen, med start ett år efter uppdragsstart, redovisa totalt nettoutsläpp av koldioxid som den aktuella tjänsten har förorsakat med tydligt angivande av vilken metod för beräkningen som används. 

Beräkningen ska baseras på verklig drivmedelsförbrukning till minst 80 procent. 

Redovisningen ska utgöra underlag för samtal mellan beställare och leverantör hur man tillsammans kontinuerligt kan minska utsläppen. Beställaren ansvarar för att kalla till samtal.

Redovisning av punkterna ovan.

Vid uppföljning av kravet krävs att leverantören redovisar verklig drivmedelsförbrukning och underlaget för samtliga beräkningar. Leverantören jämför sin egen drivmedelsförbrukning mellan mätperioder. Beräkningen ska baseras på verklig drivmedelsförbrukning, men med möjlighet att använda schabloner som baserar sig på generella värden på upp till 20%., vilket i så fall ska redovisas tydligt.

Beräkning av koldioxidekvivalenter kan baseras på standard EN16258, verktyg från Sveriges Åkeriföretag, NTMCalc eller liknande Beräkningarna ska utgå från utsläpp/energimängd, inte liter eller volym drivmedel. Det ska framgå om beräkningarna är gjorda Tank-to-Wheel eller Well-To-Wheel.

Observera att av detta krav är anpassat till om upphandlingen omfattar ett uppdrag där fordonen enbart ska användas för den upphandlande myndigheten/enheten. Avtalets längd påverkar hur kraven ska ställas. Krav som syftar till ständig förbättring ska användas i längre avtal.

Var observant på att kravet uttrycks så att det fungerar med den upphandlande organisationens metodik att beräkna utsläpp om leverantörens uppgifter ska användas i den egna miljöredovisningen. 

Observera att av detta krav är anpassat till om upphandlingen omfattar ett uppdrag där fordonen enbart ska användas för den upphandlande myndigheten/enheten. Avtalets längd påverkar hur kraven ska ställas. Krav som syftar till ständig förbättring ska användas i längre avtal.

Observera att av detta krav är anpassat till om upphandlingen omfattar ett uppdrag där fordonen enbart ska användas för den upphandlande myndigheten/enheten. Avtalets längd påverkar hur kraven ska ställas. Krav som syftar till ständig förbättring ska användas i längre avtal.

Detta krav främjar ständig förbättring och därmed minskad klimatpåverkan från godstransporter.

  • KravID: 10918: 2
  • Versionsdatum: 2018-12-21
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.

Versionshistorik

2018-12-21, Krav ID 10918:2: Förtydligande av kravet.
2014-06-29, Krav ID 10918: Ursprunglig version.