Miljöledningssystem hos leverantör av transporttjänster

Miljöledningsrutiner är väsentliga för att tjänsten på ett strukturerat och välorganiserat sätt kan utföras så att miljöhänsyn är tillgodosett under hela uppdraget. Kravet kan också omformuleras till ett särskilt kontraktsvillkor som börjar gälla exempelvis ett halvår efter kontraktsstart för att underlätta och ge incitament för leverantörer som inte har ett certifierat system.

Kvalificeringskrav KravID: 10710: 2

Anbudsgivaren ska i anbudet redovisa rutiner för ett systematiskt miljöarbete för att minska miljöpåverkan från uppdraget. Arbetet ska omfatta den verksamhet som utför transporterna, inklusive underleverantörer, och ska minst inkludera följande delar:

 • En miljöpolicy som är antagen av ledningen och väl känd bland personal och eventuella underleverantörer.
 • Rutiner för att identifiera betydande miljöaspekter i den verksamhet som omfattas av uppdraget, som minst användning av energi-, drivmedel- och kemikalier utsläpp av växthusgaser, samt buller och vibrationer. 
 • Rutiner för att löpande följa upp satta mål kopplade till de betydande miljöaspekterna
 • Rutiner som säkerställer efterlevnad av relevant miljölagstiftning samt rutin för återkommande uppdatering av ovanstående
 • Rutiner för kontinuerlig utbildning av personalen, även personal hos eventuella underleverantörer, i miljöfrågor med anknytning till uppdraget såsom sparsam körning, val av energieffektiva däck och kontroll av däcktryck, tvätt av fordon i hallar med slam- och oljeavskiljning och med miljöanpassade metoder etc.
 • Rutiner för hur avvikelser hanteras.

Anbudsgivare ska redovisa detta med en beskrivning eventuellt kompletterat med:

 • Certifikat enligt ISO 14001, EMAS eller miljöledningsstandarder som bygger på relevanta europeiska eller internationella standarder, eller
 • Likvärdiga intyg från andra organ etablerade inom EES, eller
 • Redovisning av leverantörens egna miljöledningssystem enligt punkterna ovan.

Detta krav är ett lämpligt krav att ställa vid delade transporter där leverantören kör för flera kunder samtidigt. Rutinerna bör följas upp kontinuerligt under avtalsperioden. Exempel på åtgärder som leverantören kan vidta är uppmuntra och utbilda personalen i sparsamkörning, val av drivmedel eller att upprätta en handlingsplan för att förbättra miljöprestandan i fordonsflottan.

Detta krav är relevant att ställa vid delade transporter där leverantören kör för flera kunder samtidigt.

Detta krav är ett lämpligt krav att ställa vid delade transporter där leverantören kör för flera kunder samtidigt. Rutinerna bör följas upp kontinuerligt under avtalsperioden. Exempel på åtgärder som leverantören kan vidta är uppmuntra och utbilda personalen i sparsamkörning, val av drivmedel eller att upprätta en handlingsplan för att förbättra miljöprestandan i fordonsflottan.

Detta krav är ett lämpligt krav att ställa vid delade transporter där leverantören kör för flera kunder samtidigt. Rutinerna bör följas upp kontinuerligt under avtalsperioden. Exempel på åtgärder som leverantören kan vidta är uppmuntra och utbilda personalen i sparsamkörning, val av drivmedel eller att upprätta en handlingsplan för att förbättra miljöprestandan i fordonsflottan.

 • KravID: 10710: 2
 • Versionsdatum: 2018-12-21
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.

Versionshistorik

2018-12-21, Krav ID 10710:2: Förtydligande av kravet.
2013-01-31, Krav ID 10710:Ursprunglig version.