Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser

Koldioxid/energikrav (max 6 passagerare)

Genom att ställa krav på maximalt tillåtet koldioxidutsläpp ställer man indirekt ett krav på fordonets energianvändning och därmed bidrar man att minska trafikens negativa miljöpåverkan.

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 10194: 1

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser

Fordon med maximalt 6 passagerare som används inom ramen för transportuppdraget ska uppfylla kriterierna för miljöbilsdefinitionen från 1 januari 2013 eller likvärdigt. Fordonets utsläpp av koldioxid ska beräknas enligt formeln:

  • Bensin och diesel: Utsläpp av CO2=95+0,0457*(tjänstevikt-1372)
  • Gas och biodrivmedel1: Utsläpp av CO2=150+0,0457*(tjänstevikt-1372)

De bränslen som används ska kunna redovisas och fordon som kan drivas med biodrivmedel ska till minst 80 % köras på sådant bränsle2.

 

1 Med biodrivmedel avses: vätskeformiga eller gasformiga bränslen som framställs av biomassa och som uppfyller lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Om fordonet kan drivas på biodrivmedel eller el ska bränsleförbrukningen inte överstiga 9,2 liter bensin, 9,7 kubikmeter gas eller förbruka mer elektrisk energi än 37 kilowattimmar per 100 kilometer vid blandad körning.

2 Lokal anpassning kan behöva göras vilket kan innebära att en lägre procentsats måste väljas.  

Uppgifter ur vägtrafikregistret eller från fordonstillverkaren kompletterat med kopior på fakturor/kvitton eller motsvarande som visar vilket bränsle som används.

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 10194: 1

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser

Fordon med maximalt sex passagerare ska uppfylla kriterierna för miljöbilsdefinitionen från 1 januari 2013 eller likvärdigt. Fordonets utsläpp av koldioxid ska beräknas enligt formeln:

  • Bensin och diesel: Utsläpp av CO2=75+0,0457*(tjänstevikt-1372)
  • Biodrivmedel1: Utsläpp av CO2=132+0,0457*(tjänstevikt-1372) eller för biogas utsläpp av CO2=150+0,0457*(tjänstevikt-1372)

De bränslen som används ska kunna redovisas och fordon som kan drivas med biodrivmedel ska till minst 80 % köras på sådant bränsle1.

1 Med biodrivmedel avses: vätskeformiga eller gasformiga bränslen som framställs av biomassa och som uppfyller lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Om fordonet kan drivas på biodrivmedel eller el ska bränsleförbrukningen inte överstiga 9,2 liter bensin, 9,7 kubikmeter gas eller förbruka mer elektrisk energi än 37 kilowattimmar per 100 kilometer vid blandad körning.

Förslag till bevis

Uppgifter ur vägtrafikregistret eller från fordonstillverkaren kompletterat med kopior på fakturor/kvitton eller motsvarande som visar vilket bränsle som används.
Särskilda kontraktsvillkor KravID: 10194: 1

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser
Fordon med maximalt sex passagerare ska uppfylla kriterierna för supermiljöbilspremie enligt förordning (2011:1590) om supermiljöbilspremie.

Med supermiljöbil avses i denna förordning en personbil som enligt uppgift i vägtrafikregistret släpper ut högst 50 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning1.

De bränslen som används ska kunna redovisas och fordon som kan drivas med el ska till minst 80 % köras på sådant bränsle. 

1 Värdet för utsläpp i gram koldioxid per kilometer för blandad körning för lätta fordon fås genom test enligt en speciell testmetod inom EU. Körcykeln (NEDC, New European Driving Cycle) som används består av två delar, urban cycle (stadskörning) och extra urban cycle (landsvägskörning). Den första delen ger värdet för stadskörning g/km och den andra (börjar vid ca 800 s) ger värdet för landsvägskörning i g/km. Värdet för blandad körning erhålls genom att vikta ihop värdet för stads- och landsvägskörning.

Förslag till bevis

Uppgifter ur vägtrafikregistret eller uppgifter från fordonstillverkaren.
Lokal anpassning kan behöva göras.

Vill man i en upphandling bidra till andra miljömål utöver klimatmålen ska man beakta möjligheterna för användning av biogas som bidrar till cirkulär ekonomi då den framställs av avfall. För att se lokala tankställen med fordonsgas se följande länk: http://www.energigas.se/fakta-om-gas/fordonsgas-och-gasbilar/tanka-gas/

Den 1 juli 2018 infördes det som kallas bonus-malussystemet. Det innebar bland annat att dåvarande definition av miljöbil upphörde. I mellantiden fram tills regeringen har fattat beslut om en ny miljöbilsdefinition finns det inga hinder för upphandlande myndigheter eller enheter att ställa motsvarande krav till det som anges i förordningen (som tidigare gällde) i upphandlingar om de så önskar.

Upphandlande myndigheter och enheter bör dock notera att den nya testcykeln WLTP, och även de korrelerade NEDC-värden som räknas fram, ger högre koldioxidvärden än idag och därmed riskerar många fordonsmodeller som idag klassas som miljöbilar att inte uppfylla motsvarande krav. Det kan därför vara lämpligt att kompensera för detta med ett antal procent för att behålla det befintliga utbudet av bilar så intakt som möjligt. Enligt branschen ligger den procentuella förändringen runt 10 procent och det är även den nivå som Kammarkollegiet förordar i mavtalsupphandlingar. Upphandlingsmyndigheten uppdaterar kraven för fordon när en ny miljöbilsdefinition är klar.

Lokal anpassning kan behöva göras.

Vill man i en upphandling bidra till andra miljömål utöver klimatmålen ska man beakta möjligheterna för användning av biogas som bidrar till cirkulär ekonomi då den framställs av avfall. För att se lokala tankställen med fordonsgas se följande länk: http://www.energigas.se/fakta-om-gas/fordonsgas-och-gasbilar/tanka-gas/

Lokal anpassning kan behöva göras.

Kravet syftat till att minska utsläppen av koldioxid genom att styra mot bilar som kan drivas på förnybara drivmedel alternativt är energieffektiva.

Kravet baseras på den nuvarande svenska miljöbilsdefinitionen.

Kravet syftat till att minska utsläppen av koldioxid genom att styra mot bilar som kan drivas på förnybara drivmedel alternativt är energieffektiva.

Kravet baseras på den nuvarande svenska miljöbilsdefinitionen.

Kravet syftat till att minska utsläppen av koldioxid genom att styra mot bilar som kan drivas på förnybara drivmedel alternativt är energieffektiva.

Kravet baseras på den nuvarande svenska supermiljöbilspremien.
  • KravID: 10194: 1
  • Versionsdatum: 2016-05-09
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.