Miljömål

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av övergödande ämnen
 • Utsläpp av flyktiga kolväten

Euroklass

Genom att ställa krav Euroklass begränsar man fordonets avgasemissioner. På vissa platser är halterna fortfarande höga främst i tätorter. Avgasemissioner från vägtrafiken innehåller ämnen som påverkar både hälsa och miljö. Kraven på euroklasser på syftar till att uppmuntra en uppgradering av fordonsflottan till bättre miljöklasser enligt det regelverk som gäller för hela EU. Euroklasserna reglerar utsläpp av kväveoxider (NOx), kolväten (HC), partiklar (PM) och koloxid (CO). Detta bidrar till att minska ett flertal miljöproblem exempelvis dålig luftkvalitet i tätorter och övergödning.

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 10772: 2

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av övergödande ämnen
 • Utsläpp av flyktiga kolväten

Fordon som används vid utförandet av uppdraget ska som lägst uppfylla utsläppskraven motsvarande Euro 5.

Minst ....% av transportarbetet som omfattas av uppdraget ska utföras av fordon som lägst uppfyller utsläppskraven motsvarande Euro 6.

Vid nyanskaffning av fordon under avtalstiden ska varje fordon som används för uppdraget minst uppfylla kraven för Euro 6.

Uppgifter från vägtrafikregistret och en fordonslista för det aktuella uppdraget.

 • Om upphandlingen förfogar över hela transporten följs kravet upp via uppgifter från vägtrafikregistret.
Särskilda kontraktsvillkor KravID: 10772: 2

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av övergödande ämnen
 • Utsläpp av flyktiga kolväten

Fordon som används vid utförandet av uppdraget ska som lägst uppfylla utsläppskraven motsvarande motsvarande Euro 6.

Vid nyanskaffning av fordon under avtalstiden ska varje fordon som används för uppdraget som minst uppfylla kraven för Euro 6.

Förslag till bevis

Uppgifter från vägtrafikregistret och en fordonslista för det aktuella uppdraget.

 • Om upphandlingen förfogar över hela transporten följs kravet upp via uppgifter från vägtrafikregistret.
Observera att det är svårare att ställa mer långtgående krav på en tjänst som avser samlastning än när man förfogar över hela transporten. Uppföljningen av kravet blir också mer komplicerad.

För personbilar och lätta fordon: Euro 6 är typgodkännande för nya personbilar sedan 1 september 2014 och blir lagkrav för all nybilsförsäljning från och med 1 september 2015. För lätta fordon över 1305kg gäller 2015-09-01 för typgodkännande respektive 2016-09-01 för nybilsförsäljning. För mer information kring Euroklasser läs bilagan "Miljöklassningssystem för fordon".

Fordon med dieseldrift som reglerades med Miljöklass 2005PM tidigare ingår i Euro5 sedan 2011.
Observera att det är svårare att ställa mer långtgående krav på en tjänst som avser samlastning än när man förfogar över hela transporten. Uppföljningen av kravet blir också mer komplicerad.

För personbilar och lätta fordon: Euro 6 är typgodkännande för nya personbilar sedan 1 september 2014 och blir lagkrav för all nybilsförsäljning från och med 1 september 2015. För lätta fordon över 1305kg gäller 2015-09-01 för typgodkännande respektive 2016-09-01 för nybilsförsäljning. För mer information kring Euroklasser läs bilagan "Miljöklassningssystem för fordon".

Observera att det är svårare att ställa mer långtgående krav på en tjänst som avser samlastning än när man förfogar över hela transporten. Uppföljningen av kravet blir också mer komplicerad.

För personbilar och lätta fordon: Euro 6 är typgodkännande för nya personbilar sedan 1 september 2014 och blir lagkrav för all nybilsförsäljning från och med 1 september 2015. För lätta fordon över 1305kg gäller 2015-09-01 för typgodkännande respektive 2016-09-01 för nybilsförsäljning. För mer information kring Euroklasser läs bilagan "Miljöklassningssystem för fordon".

För information om Euroklasser, se bilaga "Miljöklassningssystem för fordon".
För information om Euroklasser, se bilaga "Miljöklassningssystem för fordon".
För information om Euroklasser, se bilaga "Miljöklassningssystem för fordon".
 • KravID: 10772: 2
 • Versionsdatum: 2016-05-09
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.