Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen

Hydrauloljor

Genom att ställa krav på hydrauloljor får man biologiskt nedbrytbara hydrauloljor som krävs t ex vid körning inom känsliga områden.

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 10205

Miljöaspekter

  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
Hydrauloljor som används ska uppfylla miljökraven enligt svensk standard SS 15 54 341 eller likvärdigt. Om nödvändig produkt inte finns på marknaden eller är olämplig för den avsedda användningen ska leverantören visa detta.

1 Den tillåtna mängden av tillsatser (additiv) är bland annat i standarden begränsad och tillsatserna skall dessutom ge minsta möjliga miljöpåverkan, hydraulvätska skall bl a vara biologiskt nedbrytbar och ge minimerad vattentoxicitet. Kraven innebär bl a också en kontroll av allergiframkallande ämnen samt ämnen med särskilt hälso- och miljöfarliga egenskaper (CMR, PBT).

Dokument som visar att kriterierna i standarden eller motsvarande är uppfyllda alternativt att den använda oljan finns med på SP:s lista över vilka hydrauloljor som uppfyller miljökraven i standarden, se http://www.sp.se/km/hydraul. Om leverantören inte använder olja som uppfyller standarden ska argument för detta tydligt redovisas och motiveras.
Hydrauloljor är viktiga inte minst som energi- och materialsparare och används för att överföra kraft i hydraulsystem och används inom området persontransporter om det exempelvis finns en bakgavelhiss på fordonet. Stora mängder olja läcker emellertid oavsiktligt ut från olika hydraulsystem vilket kan påverka miljön på olika sätt. Därför har en svensk standard utarbetats som bland annat ställer miljökrav på hydraul vätskor. Miljödelen av standarden bygger på de kriterier som utarbetats inom projektet "Ren Smörja", som påbörjades av Göteborgs Stad i samråd med Kemikalieinspektionen. I ett internationellt perspektiv är dessa krav stränga och innebär att hydraulvätska bland annat skall vara biologiskt nedbrytbar och ge minimerad vattentoxicitet. Kraven innebär bland annat också en kontroll av allergiframkallande ämnen samt ämnen med särskilt hälso- och miljöfarliga egenskaper, exempelvis cancerogena, mutagena eller långlivade ämnen. För mer information samt en lista över produkter som uppfyller standardens miljökrav se Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, www.sp.se/km/hydraul.
Hydrauloljor är viktiga inte minst som energi- och materialsparare och används för att överföra kraft i hydraulsystem och används inom området persontransporter om det exempelvis finns en bakgavelhiss på fordonet. Stora mängder olja läcker emellertid oavsiktligt ut från olika hydraulsystem vilket kan påverka miljön på olika sätt. Därför har en svensk standard utarbetats som bland annat ställer miljökrav på hydraul vätskor. Miljödelen av standarden bygger på de kriterier som utarbetats inom projektet "Ren Smörja", som påbörjades av Göteborgs Stad i samråd med Kemikalieinspektionen. I ett internationellt perspektiv är dessa krav stränga och innebär att hydraulvätska bland annat skall vara biologiskt nedbrytbar och ge minimerad vattentoxicitet. Kraven innebär bland annat också en kontroll av allergiframkallande ämnen samt ämnen med särskilt hälso- och miljöfarliga egenskaper, exempelvis cancerogena, mutagena eller långlivade ämnen. För mer information samt en lista över produkter som uppfyller standardens miljökrav se Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, www.sp.se/km/hydraul.
Hydrauloljor är viktiga inte minst som energi- och materialsparare och används för att överföra kraft i hydraulsystem och används inom området persontransporter om det exempelvis finns en bakgavelhiss på fordonet. Stora mängder olja läcker emellertid oavsiktligt ut från olika hydraulsystem vilket kan påverka miljön på olika sätt. Därför har en svensk standard utarbetats som bland annat ställer miljökrav på hydraul vätskor. Miljödelen av standarden bygger på de kriterier som utarbetats inom projektet "Ren Smörja", som påbörjades av Göteborgs Stad i samråd med Kemikalieinspektionen. I ett internationellt perspektiv är dessa krav stränga och innebär att hydraulvätska bland annat skall vara biologiskt nedbrytbar och ge minimerad vattentoxicitet. Kraven innebär bland annat också en kontroll av allergiframkallande ämnen samt ämnen med särskilt hälso- och miljöfarliga egenskaper, exempelvis cancerogena, mutagena eller långlivade ämnen. För mer information samt en lista över produkter som uppfyller standardens miljökrav se Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, www.sp.se/km/hydraul.
  • KravID: 10205
  • Versionsdatum: 2012-10-30
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.