Informationskrav för minskad klimatpåverkan

Genom att ställa information kravet främjar man ständiga förbättringar och ger leverantören möjlighet att minska klimatpåverkan med en rad olika åtgärder allt efter vad som är lämpligat.

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 11070

Leverantören ska årligen, med start ett år efter kontrakts start, redovisa totalt nettoutsläpp av koldioxid som den aktuella tjänsten har förorsakat. Följande ska redovisas:

 • Antal körkilometer per bränsletyp eller mängd inköpt energi per bränsletyp
 • Antal personer som åkt
 • Mängd liter tankade bränslen per bränsletyp,
 • Koldioxidekvivalenter per bränsletyp. Omvandling till CO2 ekvivalenter ska göras med WTW metodiken som anges enligt Miljöfordon webbsida. Avvikelse från detta beräkningssätt ska motiveras och beräkningen med de olika parametrarna ska i så fall redovisas
 • Beräkningen ska baseras på verklig drivmedelsförbrukning.

Exempel på motivering eller åtgärder är att leverantören ska kunna visa på att rutiner och uppföljningssystem finns som säkerställer en bestående sänkning av netto utsläpp av koldioxid.

Exempel på rutiner och uppföljningssystem kan vara: 

 • internkontroll och rutiner för avvikelser
 • kollektiv och individuell uppföljning av förares bränsleförbrukning tekniskt stödsystem i fordon som ger återkopplande information till förare hur dessa kan ändra körsätt så att bränsleförbrukningen minskar.

Redovisning av punkterna ovan.
Vid uppföljning av kravet krävs att leverantören redovisar verklig drivmedelsförbrukning och underlaget för samtliga beräkningar.

Leverantören jämför sin egen drivmedelsförbrukning mellan mätperioder. Beräkningen baseras på verklig drivmedelsförbrukning. Beräkning av koldioxidekvivalenter kan baseras på metoden  (well to wheel) alternativt verifierade leverantörsspecifika värden. Även kalkyl verktyget Frida kan användas för att räkna ut koldioxidekvivalenterna.

Beräkningen baseras på bränslemixen 2014 (eller senaste tillgängliga).Källa: 

http://www.miljofordon.se/fordon/miljopaverkan/sa-raknar-vi-miljopaverkan

Denna länk har även en öppen drivmedelskalkyl för att räkna utsläpp, energianvändning och kostnad för körning.

Drivmedel sammansättning:

 • Fordonsgas : 61% biogas, 39% naturgas (vikt %)
 • E85: 80% etanol och 20% bensin (volym %)
 • Diesel: Diesel med 5% FAME samt HVO 8,5% (volym %)
 • Bensin 95: Bensin med 5% etanol (volym %)
Att veta hur mycket koldioxid de förmedlade tjänsterna åstadkommer är viktigt för att kunna bedöma sin miljöpåverkan och kunna minska den. Informationskravet för minskad klimatpåverkan handlar om att få kontinuerligt information om klimatprestanda från tjänsten. Klimatprestanda och minskad klimatpåverkan beräknas med hjälp av koldioxidekvivalenter, till exempel från så som de presenteras på miljöfordons hemsida eller motsvarande källa. Viktigt i sammanhanget är att kunna motivera de åtgärder som man vidtagit. Minska koldioxid påverkan från persontransporter.
Att veta hur mycket koldioxid de förmedlade tjänsterna åstadkommer är viktigt för att kunna bedöma sin miljöpåverkan och kunna minska den. Informationskravet för minskad klimatpåverkan handlar om att få kontinuerligt information om klimatprestanda från tjänsten. Klimatprestanda och minskad klimatpåverkan beräknas med hjälp av koldioxidekvivalenter, till exempel från så som de presenteras på miljöfordons hemsida eller motsvarande källa. Viktigt i sammanhanget är att kunna motivera de åtgärder som man vidtagit. Minska koldioxid påverkan från persontransporter.
Att veta hur mycket koldioxid de förmedlade tjänsterna åstadkommer är viktigt för att kunna bedöma sin miljöpåverkan och kunna minska den. Informationskravet för minskad klimatpåverkan handlar om att få kontinuerligt information om klimatprestanda från tjänsten. Klimatprestanda och minskad klimatpåverkan beräknas med hjälp av koldioxidekvivalenter, till exempel från så som de presenteras på miljöfordons hemsida eller motsvarande källa. Viktigt i sammanhanget är att kunna motivera de åtgärder som man vidtagit. Minska koldioxid påverkan från persontransporter.
 • KravID: 11070
 • Versionsdatum: 2016-05-09
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.