Miljömål

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av flyktiga kolväten

Miljöklass på drivmedel

Genom att ställa krav på miljöklass för drivmedel minskar man belastningen på miljön och hälsa framförallt i tätorter.

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 10700: 1

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av flyktiga kolväten

Drivmedel som används inom ramen för uppdraget ska uppfylla följande specifikationer eller motsvarande:

Fossila drivmedel:

 • Bensin Miljöklass 1:  SS-EN 228:2012+A1:2017
 • Diesel Miljöklass 1:SS-EN 228

Förnybara drivmedel:

 • Etanol E85/E75: SS 15 54 80

 • ED95 SS 15 54 37

 • RME/FAME: SS EN 14214

 • HVO100: EN 15 940:2016

 • DME: CAS nr. 115-10-6

 • Fordonsgas: SS-EN 16723-2:2107 (biogasdelen), DIN 51624 (naturgasdelen)
 • El eller vätgas

Protokoll från internrevision eller motsvarande där det framgår att kravet efterlevs som tydligt visar vilka drivmedel har används inom uppdraget. Vidare kan stickprov göras genom att efterfråga leverantören på faktura/kvitto eller motsvarande som visar att kriteriet uppfylls.

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 10700: 1

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av flyktiga kolväten

Biodrivmedel som används vid utförandet av tjänsten ska minska växthusgasutsläppen med 80 procent jämfört med medelvärdet för bensin och diesel (83,8 g CO2 eq/MJ bränsle) som definieras i EU-direktivet 2009/28/EG.

Definitionen finns på EU-direktiv 2009/28/EG. Om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG Bilaga V "Bestämmelser för beräkning av växthusgaspåverkan av biodrivmedel, flytande biobränslen och deras fossila motsvarigheter" punkt 19. Sidan L140/55

Förslag till bevis

Leverantörsförsäkran kompletterat med uppvisande av underlag (beräkningar) som genomförts i enlighet med STEMFS 2011:2.

Bensin och diesel förekommer i olika kvaliteter, miljöklasser (MK), vilka är belagda med olika skattesatser i Sverige.

MK1-diesel har bättre hälsoegenskaper jämfört med MK3-diesel vilken motsvaras av EU dieselkvaliteten SS EN590 främst beroende på lägre halt av PAH (polycykliska aromatiska kolväten). Diesel av MK1-kvalitet hade tidigare även en lägre svavelhalt men från och med år 2009 gäller samma gräns på 10 mg svavel per kg bränsle även för EU dieseln. Anledningen till att MK1-diesel så totalt dominerar den svenska marknaden är att den är skattegynnad. Bränslen som inte uppfyller MK1-krav är automatiskt MK3. Tidigare dominerade MK1-kvaliteten helt, men på senare år så har MK3-kvalitet kommit tagits in till Sverige och finns nu på den svenska marknaden, vilket gör kravet aktuellt. Miljöklassning med drivmedel inom miljöklass 1 minskar miljöpåverkan från drivmedel och högre inblandning av förnybara råvaror minskar klimatpåverkan ytterligare.

Bensin och diesel förekommer i olika kvaliteter, miljöklasser (MK), vilka är belagda med olika skattesatser i Sverige.

MK1-diesel har bättre hälsoegenskaper jämfört med MK3-diesel vilken motsvaras av EU dieselkvaliteten SS EN590 främst beroende på lägre halt av PAH (polycykliska aromatiska kolväten). Diesel av MK1-kvalitet hade tidigare även en lägre svavelhalt men från och med år 2009 gäller samma gräns på 10 mg svavel per kg bränsle även för EU dieseln. Anledningen till att MK1-diesel så totalt dominerar den svenska marknaden är att den är skattegynnad. Bränslen som inte uppfyller MK1-krav är automatiskt MK3. Tidigare dominerade MK1-kvaliteten helt, men på senare år så har MK3-kvalitet kommit tagits in till Sverige och finns nu på den svenska marknaden, vilket gör kravet aktuellt. Miljöklassning med drivmedel inom miljöklass 1 minskar miljöpåverkan från drivmedel och högre inblandning av förnybara råvaror minskar klimatpåverkan ytterligare.

Bensin och diesel förekommer i olika kvaliteter, miljöklasser (MK), vilka är belagda med olika skattesatser i Sverige.

MK1-diesel har bättre hälsoegenskaper jämfört med MK3-diesel vilken motsvaras av EU dieselkvaliteten SS EN590 främst beroende på lägre halt av PAH (polycykliska aromatiska kolväten). Diesel av MK1-kvalitet hade tidigare även en lägre svavelhalt men från och med år 2009 gäller samma gräns på 10 mg svavel per kg bränsle även för EU dieseln. Anledningen till att MK1-diesel så totalt dominerar den svenska marknaden är att den är skattegynnad. Bränslen som inte uppfyller MK1-krav är automatiskt MK3. Tidigare dominerade MK1-kvaliteten helt, men på senare år så har MK3-kvalitet kommit tagits in till Sverige och finns nu på den svenska marknaden, vilket gör kravet aktuellt. Miljöklassning med drivmedel inom miljöklass 1 minskar miljöpåverkan från drivmedel och högre inblandning av förnybara råvaror minskar klimatpåverkan ytterligare.

Detta krav ställer högre krav på effektivitet (minskade koldioxidutsläpp) för förnybara drivmedel.

 • KravID: 10700: 1
 • Versionsdatum: 2016-05-09
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.